مقاله مدل بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

همکاریهمکاری اشاره به وضعیتی دارد که طرفین رابطه برای رسیدن به اهداف متقابل با یکدیگر کار می‌کنند.همکاری تنها نتیجه مدل بازاریابی رابطه‌مند است که به طور مستقیم بوسیله تعهد واعتماد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.تضاد مربوط به رابطه (تضاد کارکردی) عداوت…

Continue Reading