منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سرمایه شرکت و عدم تقارن اطلاعات

3. شرکت‌هایی که محصولات آن ها یکتاست، یا خدمات و قطعات پس از فروش نیاز دارند و شرکت‌هایی که محصولات آن ها از شهرت بالایی برخوردار است، از بدهی کمتری استفاده می کنند.4. شرکت هایی که تحت پوشش اتحادیه‌ها هستند و شرکت هایی که دارای پرسنلی با مهارت های فراگیر و قابل انتقال هستند، از […]

پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. و بدون اعتماد سرمایهگذاران، بازار نمیتواند پیشرفت کند. کیفیت آن دسته از اطلاعات مالی که […]