مقاله رایگان با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سبک های فرزند پروری

1- با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های همبستگی محسوب می گردد، و در اینگونه پژوهش ها متغیر های دیگری نیز ممکن است در تعیین میزان همبستگی و پیش بینی پذیری دخیل بوده باشند، بویژه این متغیر ها می توان به میزان موفقیت های قبلی فرد، میزان کمال گرایی و مسئولیت پذیری […]

مقاله رایگان با موضوع رشد اجتماعی دانش آموزان و کمال گرایی جامعه مدار

به عنوان بعد درون فردی کمال گرایی تعریف شده است، که منعکس کننده رفتار های کمال گرایانه می باشد که هم از “خود” فرد ناشی می شود و به سمت ” خود” جهت دارد. این بعد در بر گیرنده وضع معیار های غیر واقع بینانه برای خود، ارزیابی سختگیرانه خود با تمرکز بر نواقص و […]

مقاله درمورد روان درمانی خانواده و دانشگاه علوم پزشکی

پیشنهاد می شود کارگاهها و دوره های آموزشی برای انتخاب همسر با نگاه ویژه به افراد دارای والدین متعارض تشکیل شودپیشنهاد می شود برای والدین دچار تعارض، کلاس های آموزشی در خصوص تاثیر گذاری تعارضات آنها بر فرزندان برگزار شود.پیشنهاد می شود مراکز مشاوره بخصوص مراکز مشاوره ی تخصصی ازدواج از نتایج این مطالعه جهت […]