منابع پایان نامه ارشد با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کشورهای درحال توسعه

گرک فیلبک و رایموند گورمن (2000) با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان بکار گیری داراییها در صنایعی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند نظیر صنایع نفتی،‌معدنی و‌چوب، هر چقدر شرکتها سطح استفاده مفید از داراییهای خود را افزایش دهند،‌نسبتهای اهرمی آنها افزایش می‌یابد. بجز شرکتهای فعال در صنایع معدنی سایر اینگونه شرکتها با […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفروضات مدل مودیلیانی و میلر و تأمین مالی از طریق بدهی

اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند (1952) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند مشخص کرد. بر طبق نظر سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (Kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (Ks) از […]

مقاله رایگان درباره پروژه های سرمایه گذاری و نرخ بازده سرمایه گذاری

2) اثر سرمایه گذاری: برای توصیف اثر سرمایه گذاری فرض می کنیم تمام تصمیمات مدیریت، روی جریانهای نقدی فعلی و آینده تأثیر دارند. اساساً تصمیمات سرمایه گذاری به یک جریان نقدی فوری و جریانهای نقدی اضافی تدریجی در همان دوره و یا دوره های آینده منجر می شوند. سود اقتصادی ازمحل اثر خالص این جریانهای […]

پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی

قلمرو زمانی تحقیق:از ابتدای سال 1387 تاانتهای سال 1392 میباشد. قلمرو مکانی تحقیق: قمرو مکانی این مطالعه، بورس اوراق بهادارتهران میباشد. قلمرو موضوعی:بررسی ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی میباشد. 1-8- ساختار تحقیقاین پایان نامه در فصول زیر سازماندهی شده است. در ادامه، در فصل دوم به […]

تحقیق رایگان با موضوع عوامل موثر بر ساختار سرمایه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالیبه طور کلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل موثر بر ساختار سرمایه را تبیین می کنند. یکی از عواملی که براساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تاثیر دارد سودآوری شرکت ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیات بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می […]

تحقیق رایگان با موضوع ارائه مدل مفهومی و اعتبار و پایایی

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالی………………………………………………………………………292-5- روشهای تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………………302-6- عوامل موثر بر عملکرد مالی بلندمدت شرکتها……………………………………………………32 2-6-1- استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکتها……………………………………………..33 2-6-2- تامین مالی و عملکرد مالی شرکتها…………………………………………………………..34 2-6-3- سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتها………………………………352-7- استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت………………………………………………….352-8- پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………………………..372-9- پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………….382-10- […]