تحقیق درمورد اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و وجه نقد حاصل از عملیات

رضایی و همکاران (1389) هدف اصلی این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل چرخه حیات می‌باشد. دوره زمانی موردمطالعه، 1387-1381 و نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه حاکی از این است که اجزای سرمایه‌های فکری […]

مقاله رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک

مدل مفهومی تحقیقبه منظور بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برای هر یک از سال ها از معادله زیر استفاده شده استفصل چهارمتجزیه و تحلیل داده هامقدمهبرای تجزیه و تحلیل فرضیه ها ، داده ها از منابع قابل اطمینان جمع آوری می شوند. این داده ها می توانند به طور منظم با استفاده […]

مقاله رایگان درباره نرخ بازده مورد انتظار و معیار اندازه گیری

E(R) = بازده موردانتظار سرمایه گذاریRi = بازده های ممکن Pi = توزیع احتمالات مربوط به بازده های ممکننرخ بازده مورد انتظار :نرخ بازده مورد انتظار هر سرمایه گذاری مقدار میانگین احتمال نرخهای بازده احتمالی آن است و به صورت زیر محاسبه می شود:که در آن:E(R) = نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاریRi = بازده های […]

مقاله رایگان درباره سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بازده سرمایه گذاری

در دنیای واقعی، همبستگی های کامل به ندرت وجود دارد. اوراق بهادار معمولاً با یکدیگر رابطه همبستگی مثبت و ناقص (0 < rij< 1) دارند. بنابراین، اگرچه می توان ریسک را کاهش داد ولی نمی توان آن را کاملاً حذف کرد.بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسکسرمایه گذاری در اوراق بهادار فرآیندی دو بعدی شامل […]