پایان نامه با موضوع توسعه فیزیکی و مدل تاپسیس

19 19 ───┘ │ │ │ 7 7 ───┐ ├─────────────┘ │ 9 9 ───┼─────┐ │ │ 10 10 ─┬─┤ │ │ │ 12 12 ─┘ │ ├─────┘ │ 13 13 ───┘ │ │ 5 5 ─────┬───┘ │ 6 6 ─────┘ │ 3 3 ─┬───┐ │ 8 8 ─┘ ├───────────────────────────────────────────┘ 1 1 ─────┘شکل ‎3 10 : […]