پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران

5-1 مقدمه 72 5-2 مروری بر آمار توصیفی 725-3 تحلیل نتایج 735-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 735-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق 735-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک 735-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو 745-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه 745-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار…

Continue Reading

ویژگی‌های فرهنگ و ارزش های اخلاقی

واقعیت درمانی گلاسر به سه اصل قبول واقعیت ، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این اصل تحقق یابد نشانگر سلامت روان شناختی است( گلاسر ، 1965). 2-17…

Continue Reading

هنجارهای اجتماعی و نظریه‌های شخصیت

فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش‌ ادبیات و پیشینه پژوهش1ـ2 مبانی نظری شخصیت :شخصیت معنای گوناگونی دارد و با آن که زیر مجموعه‌ی مجزا و معقولی از روان‌شناسی است و شامل نظریه، پژوهش و ارزیابی می‌شود اما در مورد معنای…

Continue Reading

دیدگاه زیست شناختی و دیدگاه اجتماعی

8-سرخوردگی های اجتماعی و عدم کسب مقبولیّت اجتماعی و فردی، نظیر عدم موفقیّت در ازدواج و آلودگی اخلاقی. 9- خودزنی به منظور ترساندن فرماندهان و تحت فشار قرار دادن آن ها برای رسیدن به اهداف. 10 – اضطراب و فشارهای…

Continue Reading