پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی و مدل نتایج و تعیین کننده ها

-4 بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.( Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997))مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ،…

Continue Reading

مقاله رایگان با موضوع رشد اجتماعی دانش آموزان و کمال گرایی جامعه مدار

به عنوان بعد درون فردی کمال گرایی تعریف شده است، که منعکس کننده رفتار های کمال گرایانه می باشد که هم از “خود” فرد ناشی می شود و به سمت ” خود” جهت دارد. این بعد در بر گیرنده وضع…

Continue Reading

مقاله رایگان با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مسئولیت پذیری اجتماعی

جدول 4-7: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گرایشی بر اساس کمال گرایی 71 جدول 4-8: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گریزی بر اساس کمال گرایی 71 جدول 4-9: تحلیل رگرسیون و پیش…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر و تمرینات مقاومتی

کارایی دستگاه های تولید انرژی هوازی، به روش تمرین هوازی افزایش یافته و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی می شود. شروع سبک و مداومت و پیشرفت تدریجی و اضافه بار (شدت، مدت و تکرار) از اصول تمرین های هوازی است (20).2-11…

Continue Reading

منابع مقاله با موضوع بهبود کیفیت خدمات و بهبود مستمر کیفیت

8-ترس از ارتکاب اشتباه را در محیط کار از بین ببرید.به منظور برقراری ثبات و تداوم عملکرد نظام آموزش کارکنان ، ایجاد روحیه همکاری و احساس تعلق خاطر گروهی ( با مقصود مشترک برای پیشبرد هدفهای نظام ) ، باید…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع تأثیر شیوه های فرزندپروری و فرزندپروری مقتدرانه

5-2- بحث و نتیجهگیری پیرامون یافتههای پژوهششاید به جرات بتوان گفت که با وجود تغییرات زیادی که در جوامع مختلف پدید آمده است، خانواده هنوز هم کانون اصلی تربیت و آموزش به حساب آمده و بیشترین تاثیر را بر رفتار…

Continue Reading

پایان نامه با موضوع راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر در جامعه دیگر مانند دانشجویان نیز اجرا گردد.پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر در کنار شیوه خودارزشیابی شیوههای فرزندپروری والدین همچون مصاحبه و اخذ نظر سایر افراد همچون نزدیکان فرد استفاده شود و نتایج…

Continue Reading

پایان نامه رایگان درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رشته های علوم انسانی

11-ناظم پور(1385)درپژوهش خودباعنوان میزان کارائی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مدارس مقطع متوسطه ناحیه 2شهرکرمان اینگونه بیان داشته است:شواهدکافی برای بیان این مطلب که دبیران مدارس دولتی وغیردولتی متفاوتندوجودندارد.بااین حال درموردمعنی داربودن اختلاف عملکردمدارس دولتی وغیردولتی ازآزمونtاستفاده کرده است که درنهایت…

Continue Reading

مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فعالیت های فوق برنامه

درتاج، فریبرز،(1383)، بررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی، رساله دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.ذاعرابیان، احمد؛ خداپناهی، محمود؛ک، حیدری، محرم…

Continue Reading

مقاله رایگان درباره نظریه های عملکرد تحصیلی و تاریخچه ارزیابی عملکرد

2-2-3-2. تجارب جانشینی تجارب موفقیت آمیز شخصی با نفوذترین و موثرترین منبع داوری خودکارآمدی، موفقیت عملکرد است. تجربه های موفق قبلی در تکالیف مختلف، نشانه های مستقیم از سطح تسلط و قابلیت های فرد است. موفقیت های قبلی قابلیت های…

Continue Reading

مقاله رایگان درباره خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه

یکی از وظایف اصلی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه، فراهم کردن زمینه و فرصت های مناسب یادگیری به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون و متنوع دانش آموزان است. علاوه بر نیازهای متنوع دانش آموزان، نیازهای برخاسته از…

Continue Reading