پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت دانش و پیاده سازی مدیریت دانش

موانع موجود در زمینهارتباطی دانش1- اولویت پروژه(+)2- انگیزش دریافت کننده(+)3- فرهنگ یادگیری(+)1-انگیزش منبع دانش(+)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)1-فاصله سازمانی(-) 2- فاصله دانشی(-)3-فاصله فیزیکی(-)4- فاصله هنجاری(-) موانع موجود در محتوایدانش1-نهان بودن دانش(-)2- بیان فصیح دانش(+)شکل شماره2-12) مدل مفهومی باقری (1390)معالی (1388) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با این عنوان […]

تحقیق درباره کارآفرینی سازمانی و کسب مزیت رقابتی

1- بررسی تاثیر سایر عوامل (مدیریت دانش، سرمایه فکری، فرهنگ سازمانی و …) بر تمایل به کارآفرینی سازمانی2- بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عواملی چون عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی3- مقایسه عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی بین بانک های خصوصی و دولتی4- اجرای تحقیق حاضر در سایر صنایع و بخش های تولیدی و […]

تحقیق درباره تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

جدول 2-1- جدول پیشینه تحقیق: الف: تحقیقات خارجینام محقق سال تحقیق عنوان تحقیق نتایج تحقیقفینی و همکاران 2012 عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در میان شرکتهای کوچک و تازه تاسیس نتایج تحقیق نشان داد که تمایل به کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر عواملی چون انگیزش، مهارت های فردی و پویایی محیطی ادراک شده قرار […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و فن آوری اطلاعات

جدول(4-4)آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دربانک ملت خطاحجم نمونه 331کلموگروف- اسمیرنوف Z 0.215مقدار احتمال (2-طرفه ) 0.160 در جدول فوق تعداد برابر 331 و مقدار آماره اسمیرنوف – کلموگرف برابر 0.215 است. مقدار p_value که در سطر آخر نشان داده شدهاست برابر 0.160 میباشد چون بزرگتر از سطح معناداری 0.05 است پس فرض نرمال بودن پذیرفته میشود.دراین […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

2-2-4 فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات عمدتاً رسانههایی است که به واسطه آنها میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. به دلیل وجود طیف گستردهای از شکلهای ترکیبی تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسوخ آنها به همه جوانب زندگی اجتماعی، ایجاد سنخشناسیهایی از قبیل رسانههای گرم و رسانههای سرد (مکرلوهان،1964).ژان فرانسوالیوتار(1979)، فیلسوف فرانسوی، درکتاب خود با عنوان “موقعیت […]

دانلود مقاله مدیریت بازرگانی و فن آوری اطلاعات

ردیف متغیرها سوالات پرسشنامه1 روابط تجاری محور 4-12 سازماندهی 8-53 تکنولوژی 12-94 استراتژی CRM 16-135 فن آوری اطلاعات 20-176 مدیریت دانش 24-217 کانالهای ارتباطی 28-253-6 روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهشروایی پرسشنامهدراین تحقیق برای افزایش روایی از ابزارهای زیر استفاده شدهاست:استفاده از نظرات اساتید متخصص.استفاده از نظرات مدیران عامل بانک(متخصص اموربانکی).استفاده از نظرات […]

دانلود مقاله به عنوان یک فلسفه و تکنولوژی اطلاعات

برنری یافتن نسبت به سایر رقبا و جذب موقعیتهای بازار.ارائهی محصولات جنبی به صورت موثرتر.کمک به پرسنل فروش جهت عقد سریع تر قراردادها.تسهیل فرایندهای فروش و بازاریابی.پیش بینی وضعیت فروش، بازار و نیازهای آتی مشتریان.افزایش راندمان کاری سازمان.کوتاهتر نمودن چرخه فروش(اطیابی،1386).2-2-1-6 قابلیتهای سیستم ارتباط با مشتریدیوهورست(1999) میگوید تکنولوژی اطلاعات در راه های مختلفی میتواند در […]

دانلود مقاله دسترسی به اطلاعات و فن آوری اطلاعات

متغیرهای وابسته متغیر مستقلنمودار(1-1) مدل مفهومی بررسی عوامل موثر بر سیستم ارتباط با مشتری(منبع نگارنده:maroofi et.al,2012).تعریف واژهها واصطلاحات فنی و تخصصی:1-8-1 تعاریف مفهومی1-8-1-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری : قبل از آغاز کارهای اجرایی CRM بازرسی شرایط فعلی میباید انجام گیرد، نظیر مهارتهای کاری با مشتریان، تصمیمات غلط و شکستها، رقبا، طرفین، مشتریان و همچنین […]