مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار عدهای معتقدند اقرار خصوصاً در جرایم مستوجب حدود و قصاص موضوعیت دارد و به صرف وقوع قاضی ملزم است رای بدهد.دلایلی که میتوان بر موضوعیت اقرار اقامه کرد عبارتند از:از ظاهر عبارت فقها در کتب فقهی فهمیده میشود که آنان موضوعیت اقرار را پذیرفته اند. مثلاً فرمودهاند هر کس اقرار […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده متادون

پیوست ها—————————————————عنوان صفحهآزمون حافظه کاری وکسلر 83آزمون حافظه کلامی وکسلر 83آزمون یادداری- دیداری بنتون 84چکیده انگلیسی 88فصل یکممقدمه1-1- مقدمهاعتیاد بیماری مزمن و پیشرونده ایست که با ویژگی هایی هم چون رفتارهای اجبارگونه، وسوسه‏های غیرقابل کنترل، رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پیامدهای زیانبار اجتماعی، روانی، جسمی، خانوادگی و اقتصادی که به همراه […]

مقاله درمورد روان درمانی خانواده و دانشگاه علوم پزشکی

پیشنهاد می شود کارگاهها و دوره های آموزشی برای انتخاب همسر با نگاه ویژه به افراد دارای والدین متعارض تشکیل شودپیشنهاد می شود برای والدین دچار تعارض، کلاس های آموزشی در خصوص تاثیر گذاری تعارضات آنها بر فرزندان برگزار شود.پیشنهاد می شود مراکز مشاوره بخصوص مراکز مشاوره ی تخصصی ازدواج از نتایج این مطالعه جهت […]

تحقیق رایگان درمورد نشانه های جسمانی و کارکرد اجتماعی

نگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 626/0-** سطح معنی داری 01/0>p تعداد 360 در جدول 4 همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان نشان داده شده است، همانطور که می‫بینید بین نمره نگرش مذهبی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0>p وجود دارد و این نشان می‫دهد با توجه به […]

تحقیق رایگان درمورد پرسش نامه سلامت عمومی و دانش آموزان دختر

متغیر پیش بین : نگرش مذهبی و دینداریمتغیر ملاک : سلامت روان متغیر کنترل : جنسیت، سن، تحصیلات.3-3 جامعه ی آماریجامعه ی آماری این پژوهش را کلیه‫ی دانش آموزان دختر مقطع دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه تشکیل می دهند که تعداد انها 6000 نفر بود.3-4 نمونه و روش نمونه گیریروش نمونه‫گیری در این پژوهش به […]

تحقیق رایگان درمورد سازمان بهداشت جهانی و روان شناسی مثبت

شکوفایی مذهبی ( رابطه معنی دار، رضایت بخش و عرفانی با خداوند)مقابله های مذهبیدانش مذهبیپیامدها و نتایج مذهبی بودنتاریخچه مذهبی بودنرشد یافتگی معنوی و مذهبی (کونیک و همکاران،2002؛نقل از خدایاری فرد و همکاران،1378).2-10 سلامت روان 2-11 مفهوم سلامت روان لوین سون و همکارانش در 1962 سلامت روان را اینطور تعریف کرده اند: سلامت روان عبارت […]

سازگاری فردی و اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

آرین،خدیجه/منصور،محمود/دلاور،علی،بررسیرابطه بین دینداری وروان درستی ایرانیان مقیم کانادا،رساله دکتری،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ایران 1387 بوترابی،خدیجه1382وجوه مشترک بهداشت روانی درادیان توحیدی وکتب مقدس صفحات205 -211 پناهی میرشکار،غلامحسین1378بررسی رابطه بین افسردگی ومیزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی درمیان دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های شهر زاهدان درسال 78-79جعفری، اصغر، صدری، جمشید و فتحی اقدم، قربان. (1388). […]

نشانه های جسمانی و کارکرد اجتماعی

به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روان دانش آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:جدول 3- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان سلامت رواننگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 664/0-** سطح معنی داری 01/0>p تعداد […]

دانش آموزان دختر و تعیین رابطه بین

اهمیت باورها و نهادهای دینی برانسان و زندگی فردی و اجتماعی او کاملاً آشکار است (آلن برگین، 1992) می‌گوید، اعتقادات دینی که مبنی بر علوم روان‌شناختی هستند دارای تاثیراتی بر ساختار اجتماعی می‌باشد. لذادرزمانی که نوجوانان ماازهرزمان دیگربیشتردرمعرض خطر می باشندوازآن جاکه آینده جامعه ماراهمین نوجوانان رقم خواهند زد، ضرورت تحقیق برای گسترش عوامل موثربرسلامت […]

دانلود تحقیق در مورد کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

مطابق با “مدل روانشناختی مشارکت ورزشی” شرکت در فعالیت‌های بدنی سبب افزایش توانایی بدنی شده که دارای منافع روانی از جمله افزایش عزت نفس می‌شود. بدین صورت که عزت نفس تحت تاثیر تمرین و افزایش آمادگی، به میانجی گری ” بر آورد بدنی” (خود پنداره بدنی) قرار می‌گیرد. بنابراین افزایش آمادگی منجر به افزایش لیاقت […]

نظریه‌های انسان‌گرایی و گشودگی نسبت به تجربه

7ـ خود خلاق : بر خلاف فروید که رفتار را نتیجه‌ی نیرو های ناهشیار مبهم می‌دانست و یا بر خلاف یونگ که می‌گفت: تجارب اولیه‌ی زندگی کنترل کننده و تعیین کننده چگونگی رفتار ما هستد، آدلر خاطر نشان کرده است که ما قادر هستیم هشیارانه اعمال و اهداف مان را انتخاب کنیم. آدلر چنین توانایی […]

مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نظریه ی یادگیری اجتماعی

به دلیل اینکه مدارس کمی در شهرستان بندرعباس فعالیت های اجرا می شود بنابراین دسترسی به مدرسه ای که فعالیت مدنظر در آن اجرا و اجازه دسترسی به دانش آموزان را بدهد دشوار بود.بازیگوشی و سهل انگاری دانش آموزان در پرکردن پرسشنامهمنابعمنابع فارسی: اثنی عشر کهنوجی، غلامرضا،1383)، بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفتتحصیلی دانش آموزان […]

مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فعالیت های فوق برنامه

درتاج، فریبرز،(1383)، بررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی، رساله دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.ذاعرابیان، احمد؛ خداپناهی، محمود؛ک، حیدری، محرم و صالح صدق پور،بهمن،(1383)، بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان، […]

تحقیق با موضوع آسیب شناسی روانی و نظریه خوش بینی

3-4-2 ناامیدی در نظریه امید اسنایدردر این نظریه فرض بر این است که شکست های پی در پی، در راه رسیدن به هدف ها، تفکر عامل و گذرگاه و در نتیجه، امید را کاهش می دهد و این اولین مرحله ی ایجاد افسردگی است. در افراد افسرده هم فرایند های شناختی(تفکر هدف و تفکر گذرگاه) […]