کارت امتیازی متوازن و زنجیره ارزش پورتر

مسایل کلیدی کدامند؟ (تجزیه و تحلیل استراتژیک را انجام دهید):
Widget not in any sidebars

تجزیه و تحلیل استراتژیک شامل تجزیه و تحلیل محیط بیرونی (PESTEL) محیط درونی(زنجیره ارزش پورتر و فرایندهای کلیدی) و پیشرفت استراتژی فعلی است. خروجی این مرحله، جدول SWOT خواهد بود که مسائل استراتژیک را ارائه می‌دهد.
چگونه می‌توانیم بهتر رقابت کنیم؟ (استراتژی را تدوین کنید):
در آخرین گام، مدیران اجرایی با توجه به پرسش‌هایی از قبیل در چه بخشی از بازار رقابت کنیم؟ ارائه کدام ارزش به مشتریان، ما را متفاوت می‌کند؟ کدام فرایندهای کلیدی استراتژی، ما را متمایز می‌سازد؟ قابلیت‌های سرمایه انسانی که مورد نیاز استراتژی هستند، کدامند؟ و توانمند سازهای تکنولوژی مربوط به استراتژی کدامند؟ استراتژی را تدوین می‌کنند.
2-5-2-2. مرحله دوم : برنامه‌ریزی استراتژیک
مدیران در این مرحله با تعیین هدف‌های استراتژیک، هدف‌های کمّی، ابتکارها و بودجه‌های استراتژیک که تخصیص منابع و اقدام‌ها را جهت می‌دهند، استراتژی را برنامه‌ریزی می‌کنند. شرکت‌ها در این مرحله با پنج پرسش مواجه‌اند:
چگونه استراتژی را تعریف کنیم؟ (نقشه‌های استراتژی را ترسیم کنید):
یک استراتژی، ابعاد مختلف تحول سازمان را در بر می‌گیرد که از بهبود بهره‌وری در کوتاه مدت تا نوآوری بلند مدت ادامه دارد. نقشه استراتژی، تصویر همه این ابعاد استراتژیک را در یک صفحه کاغذ نشان می‌دهد که آن را مضامین استراتژیک می‌نامیم. شرکت‌ها دریافته‌اند که نمی‌توان عملکرد 15 تا 25 هدف هم‌زمان را در یک نقشه استراتژی مدیریت کرد. بنابراین هدف‌های مشابه را در خوشه‌هایی متشکل از چهار تا شش مضمون استراتژیک دسته‌بندی می‌کنند که هر مضمون، اصلی‌ترین مؤلفه استراتژی را نشان می‌دهد.
چگونه برنامه خود را بسنجیم؟ (سنجه‌ها و هدف‌های کمّی را انتخاب کنید):
مدیران در این مرحله، هدف‌های تعریف شده در نقشه‌های استراتژی/مضامین استراتژیک را به کارت امتیازی متوازنی که متشکل از سنجه‌ها و هدف‌های کمّی است تبدیل می‌کنند.
استراتژیمان به کدام برنامه‌های عملیاتی نیاز دارد؟ (ابتکارهای استراتژیک را انتخاب کنید):
ابتکارها را نباید به صورت مجزا در نظر گرفت، بلکه باید به صورت سبدی از فعالیت‌های مکمل باشند که اگر شرکت می‌خواهد به هدف‌های کمّی موجود در مضامین و نیز هدف کلی استراتژی خود برسد، باید هر یک از آن‌ها را با موفقیت اجرا کند.
چگونه بودجه ابتکارها را تأمین کنیم؟ (از سیستم مصارف استراتژیک(STRATEX) استفاده کنید).
مسئولیت اجرای استراتژی با چه کسی است؟ (تیم‌های مضمون تشکیل دهید):
برای اجرای استراتژی، ساختار پاسخگویی جدیدی با استفاده از مضامین استراتژیک، شکل می‌گیرد. شرکت‌ها مدیران اجرایی خود را به عنوان مسئولان مضامین انتخاب کرده، با استفاده از مصارف استراتژیک، بودجه آن‌ها را تأمین می‌کنند. مسئولان مضامین و تیم‌ها، نسبت به اجرای استراتژی هر مضمون، پاسخگو هستند و بازخورد لازم را ارائه می‌کنند.
2-5-2-3. مرحله سوم: هم سویی سازمان با استراتژی
بعد از طراحی نقشه استراتژی سطح بالا، مدیران با جاری سازی نقشه‌های استراتژی و کارت امتیازی متوازن متصل به همه واحدهای سازمان، می‌توانند سازمان را با استراتژی همسو کنند. سپس با استفاده از فرایند رسمی اطلاع رسانی، کارکنان را همسو کرده، هدف‌ها و انگیزه‌های شخصی آن‌ها را به هدف‌های استراتژیک پیوند میزنند. مدل جامع هم سویی همه جانبه سازمان با استراتژی در کتاب هم سویی (چهارمین اثر ماندگار کاپلان و نورتون) آمده است. [23]
2-5-1-4. مرحله چهارم : برنامه ریزی عملیات
شرکت‌ها باید فعالیت‌های بهبود فرایند را با اولویت‌های استراتژیک خود همسو کنند. همچنین سرمایه‌‌ای که برای انجام کسب‎و‎کار تجهیز می‌کنند باید با طرح استراتژیک، همسو باشد. مدیران در طول فرایند برنامه‌ریزی عملیات دو پرسش کلیدی را مطرح می‌کنند:
کدامیک از بهبودهایی که در فرایند کسب‎و‎کار صورت می‌گیرد برای اجرای استراتژی حیاتی‌تر است؟ (فرایندهای کلیدی را بهبود دهید): هدف‌هایی که در منظر فرایندهای داخلی قرار می‌گیرند، چگونگی اجرای استراتژی را نشان می‌‌دهند. پس از شناسایی فرایندهایی که برای بهبود ضروری‌اند، شرکت‌ها با ایجاد داشبوردهای سفارشی شده که متشکل از سنجه‌های کلیدی عملکرد هستند، تیم‌های مدیریت فرایند خود را پشتیبانی می‌کنند. داشبوردها باعث ایجاد تمرکز و بازخورد در فرایند بهبود کارکنان می‌شوند.
چگونه استراتژی را به برنامه‌های عملیاتی و بودجه‌ها متصل کنیم؟ (برنامه ظرفیت منابع را تنظیم کنید):