دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و بهزیستی روان شناختی

فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
Widget not in any sidebars

5-1- بحث :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که عبارت هستند از : آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟ آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟ آیا بین مولفه های عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟ آیا بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت مندی از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
پس از مشخص شدن روش تحقیق و وارد کردن داده های به دست آمده از پرسش نامه ها در نرم افزار SPSS نتایج زیر به دست آمد :
در بخش آمار توصیفی ابتدا جنسیت (جدول 1-4)، سن (جدول 2-4)، مدت زمان ازدواج (جدول 3-4)، تحصیلات(جدول 4-4) سپس جدول مربوط به میانگین، واریانس، انحراف معیار استاندارد مولفه های آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش حاضر(جدول 5-4) توصیف شد. در قسمت اول جدول 5-4، مولفه های اصلی شامل رضایت مندی زناشویی، بهزیستی روان شناختی و عشق بیان گردیده است و بیشترین میانگین مربوط به بهزیستی روان شناختی و کمترین مربوط به عشق است . بیشترین انحراف معیار استاندارد برای رضایت مندی زناشویی و کمترین مربوط به عشق می باشد. بیشترین واریانس برای رضایت مندی زناشویی و کمترین در عشق می باشد. در قسمت دوم جدول، مولفه های ابعاد عشق شامل شناخت، احترام، دلسوزی، مسؤولیت بیان گردیده است که بیشترین میانگین مربوط به شناخت و کمترین مربوط به احترام است . بیشترین انحراف معیار استاندارد برای مسؤولیت و کمترین مربوط به شناخت می باشد. بیشترین واریانس برای مسؤولیت و کمترین مربوط به شناخت می باشد.
در بخش تحلیل داده ها در چارچوب سوالات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی و مدل آماری ضریب همبستگی ساده پیرسن(جداول 6-4 تا 19-4) نتایج زیر به دست آمد : بین (عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه معنی دار وجود دارد، بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای معنی دار وجود دارد، بین (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای معنی دار وجود دارد، بین (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ای معنادار وجود دارد.
5-2- نتیجه گیری :
با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و هم چنین نتایج به دست آمده از پیشینه تحقیق در فصل2 به مقایسه بعضی از آن ها که در پیشینه تحقیق وجود داشت پرداخته شد. (البته با توجه به این که هیچ پژوهشی در خصوص رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت مندی زناشویی یافت نشد به پژوهش هایی نزدیک به این موضوع اشاره شد) :
سوال 1 : آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
نتایج به دست آمده از این تحقیق با پژوهش حافظی و جامعی نژاد(1389)، قمرانی(1384) و داگلاس و داگلاس(1995) هم خوانی داشت، یعنی رابطه معنی داری میان عشق و رضایت زناشویی وجود دارد. البته همان طور که در پیشینه نظری هم گفته شد عشق نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد و عشق و اعتماد بین همسران نخستین انگیزه در سازگاری و حل تعارض است. عشق به همسر زیربنای رضایت از زندگی را تشکیل می دهد و رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است(حافظی و جامعی نژاد، 1389).
سوال 2 : آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
نتایج به دست آمده از این تحقیق با پژوهش چلبیانلو(1383)، اولکر(2008)، رونی و همکاران(2003) هم خوانی داشت. طبق پیشینه نظری هم شادمانی ذهنی(یکی از بخش های بهزیستی روان شناختی) سه مولفه دارد: رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی. رضایت از زندگی شامل عشق، ازدواج و تفریحات می باشد، عاطفه مثبت شامل احساسات و هیجانات مثبت مانند لذت، شعف، خرسندی و غرور می باشد و عاطفه منفی شامل احساسات و هیجانات منفی مانند گناه، شرم، غمگینی، اضطراب، نگرانی، خشم و تنش می باشد. ابعاد شادمانی ذهنی دو بعد رضایت از زندگی به صورت مثبت و عاطفه منفی به صورت منفی با رضایت زناشویی پیش بینی می شود(جانسون و کنیگر ، 2006).
سوال 3 : آیا بین مولفه های عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
نتایج به دست آمده از این تحقیق با پژوهش چارانیا(2007) اسدبیگی و سپاه منصور (1385)، حفاظی طرقبه و همکاران(1385)، نادری و همکاران(1388) و به خصوص پژوهش شلزینگر(1982) که اکثر مولفه های این پژوهش را پیش بینی می کند هم خوانی داشت. با توجه به این که احترم متقابل، تعهد، دلسوزی و شناخت از اجزای اصلی عشق هستند، هم چنین از مهمات یک زندگی مشترک نیز به حساب می آیند.
سوال 4 : آیا بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت مندی زناشویی رابطه ای معنی دار وجود دارد؟
در بررسی راب
طه بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی نتایج به دست آمده با پژوهش اسماعیلی فارسانی(1374) (پذیرش خود)، توینگ و همکاران(2003) (خودمختاری)، هنری و میلر(2004)(صمیمیت عاطفی) و تحقیق خداپناهی(1374) (روابط مثبت) هم خوانی داشت. با توجه به این که نگرش مثبت به خود، خودمختار بودن و روابط مثبت باعث ایجاد نگرش مثبت به دیگران نیز می شود و در ایجاد رابطه و رضایت از آن تاثیر زیادی دارد، لذا نتایج پژوهش حاضر منطقی به نظر می رسد.
5-3- محدودیت های پژوهش :
در هنگام پخش پرسش نامه ها در بعضی از سوال ها به دلیل خصوصی بودن مسائل زناشویی و هم چنین زیاد بودن تعداد سوالات، بعضی از پاسخ دهندگان از پاسخ صحیح دریغ می کردند و یا جواب نمی دادند که محقق را با محدودیت هایی روبه رو می ساخت.
با توجه به این که جامعه آماری پژوهش حاضر زوج هایی بود که بالای 20 سال زندگی مشترک داشته اند . پیدا کردن 370 نفر که به سوالات پرسش نامه پاسخ دهند کار بسیار مشکلی بود که محقق را با محدودیت های جدی روبه رو کرده بود.
با توجه به این که موضوع پژوهش و رابطه بین سه متغیر تاکنون در هیچ پژوهشی نه در داخل و نه در خارج از کشور انجام نشده بود لذا جمع آوری پیشینه کار بسیار مشکلی بود که مقایسه یافته ها با پژوهش های دیگر را نیز با محدودیت های جدی مواجه کرده بود.
5-4- پیشنهادها :
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی :
با توجه به یافته های به دست آمده از فصل 4 و هم چنین محدودیت های ذکر شده در بالا چند پیشنهاد به شرح زیر عنوان می شود:
1- فرهنگ سازی مسائل مربوط به روابط زناشویی جهت راحت تر پاسخ دادن آزمودنی ها

دانلود پایان نامه درمورد دانشجویان دانشگاه شیراز و بهزیستی روان شناختی

2- ساخت پرسش نامه هایی استاندارد و با سوال های کم تر و مفید جهت کم کردن زمان پاسخ گویی
Widget not in any sidebars

3- ساخت پرسش نامه عشق مرتبط با فرهنگ کشور ایران
4- انجام پژوهش هایی بیشتر درباره بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی
5- انجام پژوهش هایی تخصصی تر درباره رابطه هریک از مولفه های بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی
6- ترجمه کتاب هایی مرتبط با بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی و در اختیار دانشگاه ها گذاشتن جهت مطالعات دانشجویان و انجام تحقیقات بیشتر
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی :
1- فرهنگ سازی برای خانواده ها جهت بیان کردن مشکلات زناشویی خود به مشاوران خانواده
2- ساخت برنامه های آموزشی جهت شناساندن و معرفی نمودن واژه های تخصصی روان شناسی مثل بهزیستی روان شناختی به خانواده ها
منابع :
– آزاد ارمکی، تقی ،(1387)، بررسی آینده خانواده ایرانی، «همایش آینده‌پژوهی ایران» 1400، تهران.
– آقایوسفی. علیرضا، شریف. نسیم.(1389)، بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان، پژوهنده، سال پانزدهم، شماره6، پی در پی 78، بهمن و اسفندماه.
– احمدی، محمد علی(1384)، عشق، مفاهیم علمی و اجتماعی، ، تهران، انتشارات آستان
– اریک فرام ،1370 ، هنر عشق ورزیدن ، ترجمه ی پوری سلطانی ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ سیزدهم
– اسدی بیگی، ز.، و سپاه منصور، م. (1385). رابطه سبک های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل 45-30 ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
– برازنده، هدی. صاحبی، علی. امین یزدی، امیر. مهرام، بهروز، (1385)، رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی،‌ مجله روانشناسنان ایرانی ، تابستان – شماره 8
– بک، آ.(1382).عشق هرگز کافی نیست.ترجمه م، قراچه داغی.تهران:آسیم.
– بنی اسدی، حسن.(1375)، بررسی و مقایسه عوامل موثر اجتماعی، فردی و شخصیتی در زوجهای سازگار و ناسازگار شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
– پاتو،‌ مژگان(1381). رابطه خودپنداره و نگرش های مربوط به عشق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
– پورافکاری، نصرت اله(1376). فرهنگ جامع روان شناسی – روان پزشکی انگلیسی فارسی، جلد 1 و 2 ، چاپ دوم، تهران : انتشارات فرهنگ معاصر.
– تابع جماعت. محمدرضا(1387)، رابطه شیوه های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی، روزنامه مستقل سراسری صبح ایران، تاریخ 1387/11/02.
– جوشن لو، محسن، رستمی، رضا، نصرت آبادی، مسعود(1385)، بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع، مجله روان شناسنان ایرانی ، پاییز 1385 – شماره 9 .
– جهانگیرزاده، جواد، (1375)، بررسی زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی موثر بر شیوه همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،.
– چلبیانلو، غلامرضا، (1383)،‌بررسی رابطه شادمانی ذهنی و رضایت زناشویی زوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.
– حافظی. فریبا و جامعی نژاد، فرحناز(1389)، رابطه بین عشق ، عاطفه مثبت ، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان، یافته های نو در روان شناسی، دانشگاه اهواز.
– حفاظی طرقبه. میترا ،‌فیروزآبادی. علی و حق شناس. حسن(1385)، بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایتمندی زوجی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم ، شماره 54.
– خداپناهی، م.ک، (1374)، بررسی نقش تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،.

دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و روابط مثبت با دیگران


Widget not in any sidebars

امروزه می توان در حوزه روان شناسی کاربردی به روان شناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که هم پوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با استفاده از فرآیند عشق، تفاهم و میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد(بهادری و سیا، 1381).
خانواده را می توان یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده ای دانست که از پیوند زناشویی زن و مرد بنا نهاده می شود و رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد، تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را دربر خواهد داشت. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هردو زوج است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که عشق رابطه مستحکمی با رضایت زناشویی دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایت زناشویی در روابط زناشویی، عشق است(حافظی و جامعی نژاد، 1389).
در طی اعصار، اندیشمندان و نویسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشایند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پیشرفت زندگی انسان، با وی همراه بوده است. در روان شناسی، اولین دیدگاه نظریه پرداز که به این زمینه علاقه نشان داد روان تحلیل گری بود. در حالی که این دیدگاه و دیدگاه های روان شناسی بالینی به طور مرتب مساله عشق را مورد بررسی و کنکاش قرار می داده اند، روان شناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کارگیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است. مورتی و راتزین (1996) عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی ها در این زمینه، به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روان شناختی به عنوان یک مساله قابل بحث باقی مانده است و تا چندی پیش، عشق به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی گرفت(پاتو، 1381).
عوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی نقش به سزایی را در برقراری روابط صمیمیانه و ایجاد عشق و تفاهم در زوجین ایفا می کنند(صدقی طارمی، 1383). بهزیستی روان شناختی به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه‌های مختلف خانواده، شغل و … است تعریف می شود. دگرگونی و تغییر در زندگی انسان، مستلزم انطباق با شرایط است، حال آن دگرگونی خوشایند یا ناخوشایند باشد و در این بین روش های مقابله با تغییرات زندگی و تنیدگی‌های حاصل از آن بسیار متفاوت است و با توجه به نوع مقابله فرد، سلامت روانی وی تحت تاثیر قرار می گیرد. ویژگی روانی مهمی که فرد واجد سلامت می‌بایست از آن برخوردار باشد احساس بهزیستی یا رضامندی است(صادقی، 1388). تلاش بر آن است تا به وسیله تحقیقات منظم و تجربی و دسترسی به ساختارهای مرتبط با عشق بتوان زمینه مناسبی برای توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بین زوج ها فراهم ساخت(صدقی طارمی، 1383).
1-2- بیان مساله :
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست براساس هم زیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگی می کنند. خانواده ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است ولی از نظر اهمیت آن را از مهم ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صمیمیت وهمدلی به یکدیگر است، انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با هم نوع تشکیل می دهد. روان شناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار و انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارایه می دهند تا از این راه رسیدن به زندگی صلح آینده و توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد. روان شناسان، خانواده را محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی می دانند . داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی وشناخت چگونگی ارضا» و اطفا» آن ها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهم تر، مسلح بودن به چگونگی ارضا» درست و سالم آن ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. تحقیقات زیادی در این زمینه مشاهده می شود که دلالت برتائید نقش دلبستگی در پیوند های بزرگسالان و روابط زناشویی رضایت مند می باشد. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته به طور خاص به بررسی رابطه بین الگوهای دلبستگی و سازگاری یا نگرش نسبت به روابط زناشویی پرداخته اند(تابع جماعت، 1387).
بهزیستی روان شناختی نیز به مانند عشق و دلبستگی با رضایت مندی از زندگی رابطه دارد. خوش‌بینی تمایل به اتخاذ امیدوار
انه‌ترین دیدگاه است و به یک پیش آمادگی عاطفی و شناختی در خصوص این که چیزهای خوب در زندگی مهم تر از چیزهای بد است اشاره دارد. احساس بهزیستی در برگیرنده احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی است(صادقی، 1388).
اصولاً از دیرباز دو رویکرد اصلی در تعریف بهزیستی وجود داشته است. رویکرد مبتنی بر لذت‌گرایی که معتقد است بهزیستی به معنی به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است. این رویکرد در طول تاریخ حامیان خاص خود را داشته است که از آن جمله می توان اپیکور، هابز و استوارت میل را نام برد. رویکرد دوم مبتنی بر فضیلت‌گرایی ارسطو است. براساس این رویکرد، ارضای امیال، به رغم ایجاد لذت در ما، همیشه منتهی به بهزیستی نمی گردد، بلکه بهزیستی در برگیرنده تلاش برای کمال و تحقق پتانسیل‌های واقعی فرد است که ممکن است همواره توام با احساس لذت نباشد (راین و دسی ، 2001).
محققان مختلف با اتخاذ هریک از این رویکردها، مفهوم پردازی‌های متفاوتی از بهزیستی ارائه داده‌اند. پیروان لذت‌گرایی، «بهزیستی‌ هیجانی» را مطرح ساخته اند که آن را برابر حضور عواطف مثبت (مانند شادی)، غیاب عواطف منفی (مانند ناامیدی) و رضایت مندی از زندگی می‌دانند (کیز ، 2002). پیروان فضیلت‌گرایی نیز دو نوع بهزیستی روان شناختی (ریف ، 1989) و بهزیستی اجتماعی را مطرح ساخته اند. مدل سلامت، این سه نوع بهزیستی را باهم ترکیب کرده و مفهوم جامع و کاملی از بهزیستی را که هم جنبه عاطفی (بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کارکردی (بهزیستی روان شناختی و اجتماعی) سلامت روانی را در بر می گیرد، به‌وجود می‌آورد(کیز، 2002).
بهزیستی روان شناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است و 6 مولفه را در بر می گیرد: خودمختاری (احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیراون فرد؛ انتخاب یا ایجاد روابط شخصی مناسب)، رشد شخصی (داشتن احساس رشد مداوم؛ پذیرا بودن نسبت به تجارب جدید؛ احساس کارآمدی)، روابط مثبت‌ با دیگران (داشتن روابط گرم، رضایت ‌بخش و توام با اطمینان؛ توانایی همدلی، صمیمیت و مهربانی)، هدف مندی در زندگی (داشتن هدف در زندگی؛ فرد احساس کند زندگی گذشته‌اش معنایی دارد) و پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت نسبت به خود؛ پذیرفتن جنبه‌های مختلف خود؛ داشتن احساس مثبت نسبت به زندگی گذشته خود). اجزا وعناصراصلی بهزیستی روان شناختی را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود: معنویت، رشدو بالندگی فردی، رضایت از زندگی، شادی، روابط مثبت با دیگران، خویشتن پذیری، معناداری، سازگاری وتسلط برمحیط، خود پیروی، خوش بینی، هدف در زندگی. باتوجه به تحقیقات گذشته، بهزیستی روان شناختی با بیشترشدن سازش‌ یافتگی جسمانی و روانی با وقایع تنش‌زای زندگی و سطوح بالاتری از عملکرد و رضایت اززندگی رابطه دارد(کیز و ریف ، 2003).
دراین میان جوانان به عنوان عمده‌ترین قشرجامعه و قشری ازجامعه که پیوسته در معرض تنیدگی‌ها و فشارهای محیطی و روانی زیادی ازجمله مشکلات آموزشی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قراردارند، موردتوجه خاص پژوهش گران قرارگرفته‌اند و روشن است که پیامد های تنیدگی برعملکرد تحصیلی، اجتماعی وشغلی، رضایت شخصی و از همه مهم تر، سلامت روانی آن ها تاثیر نامطلوب خواهد داشت. حال محقق در این پژوهش درصدد است تا بداند چه رابطه ای بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی وجود دارد و هم چنین آیا رابطه ای بین هرکدام از مولفه های عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت زناشویی وجود دارد یا نه؟
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق :
خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد، دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند، از محیط خانواده است و حتی تاثیرپذیری فرد از دیگر محیط‌ها می‌تواند نشأت‌گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آن ها، شیوه‌های تربیتی خانواده، شغل و تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی و فرهنگی، محل سکونت، حجم و جمعیت، روابط اجتماعی و بسیاری متغیرهای دیگر در خانواده وجود دارد که شخصیت فرزند، سلامت روانی و جسمانی او، آینده شغلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری اجتماعی و فرهنگی، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهند(رضایی، 1388).
خانواده با وجود این که اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، دارای پیچیدگی‌های فراوانی است؛ به طوری که شناخت آن و تاثیرات و کارکردهای آن بسیار مورد توجه صاحب نظران مختلف بوده است و بر این اساس کارکردهای متفاوتی نیز برای آن ارائه شده است(آزاد ارمکی، 1387).
سلامت روان و بهزیستی روان شناختی در خانواده، از عواملی است که می تواند بر رضایت مندی زوجین در زندگی زناشویی تاثیر گذارد که این امر از روابط عاطفی طرفین نشات می گیرد. روابط عاطفی و عشق میان زوجین از جمله عوامل مهم در تاثیرگذاری بر
رضایت مندی از زندگی زناشویی است که کمتر محققی در باره آن پرداخته است. به نظر می رسد که با درک و شناخت واژه عشق در زندگی می توان از بسیاری از مشکلات زناشویی چشم پوشی کرد چرا که زن و مردی که در سایه عشق زندگی می کنند از خودگذشتگی زیادی از خود نشان خواهند داد و در سایه این مهم به رضایت مندی از زندگی رسید. هم چنین پژوهش های خیلی کمی در رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی انجام شده است. آشکار است که نتایج این تحقیق می تواند از نظر عملی راه گشای شناخت جامع تر از عوامل گرایش به رضایت از زندگی زناشویی درجامعه مورد نظر باشد و راه کارهای عملی سازنده تری را برای جلوگیری از تعارضات زناشویی در بین زوجین پیشنهاد نماید. از نظر علمی هم محققان این حوزه می توانند با شناخت وجود عشق در زندگی و هم چنین بهزیستی روان شناختی و مثبت نگری و بررسی تاثیر آن ها بر روی رضایت مندی از زندگی زناشویی وارد جزئیات تخصصی تر این حوزه شوند و با تحقیق های بیشتر در این رابطه نتایج ارزشمندتری دست خواهند یافت. هم چنین نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای آموزش صحیح مهارت زندگی جهت پیش گیری از تعارضات زناشویی باشد. از این رو نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده روان شناسان، مشاوران و افراد متخصص در این زمینه قرار گیرد و در واقع بهره وران اصلی خانواده ها، زوج های جوان تر، دانشجویان این حوزه و در نهایت جامعه باشد.
1-4- اهداف تحقیق :
1-4-1- هدف کلی :
بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
1-4-2- اهداف جزیی :
تعیین رابطه بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی
تعیین رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی
1-5- سوالات تحقیق :
آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات :
1-6-1- تعاریف مفهومی :