پایان نامه درمورد فضاهای عمومی شهری و سازمان های دولتی

پیشنهاد می شود که مدیران و معاونین ارشد سازمان های دولتی نسبت به توجیه و اشنایی کارشناسان و کارکنان مجموعه خود در مورد فواید اجرای مدیریت واحد شهری اقدام نمایند تا اجرای این الگو با کمترین مخالفت و مقاومتی ، تحقق یابد.پیشنهاد می گردد ، در قالب همایش و سمیناری هدفمند و با تشکیل کارگروههای […]