منابع پایان نامه ارشد با موضوع درمان نگهدارنده با متادون و بیماران وابسته به مواد

6-1- متغیرهای پژوهش الف) متغیرهای مستقل: روش های درمان (داروی متادون و بوپرنورفین)ب) متغیرهای وابسته: حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری، توجه (زمان پاسخ های صحیح) ج) متغیر تعدیل کننده: دوز مصرفد) متغیرهای کنترل: سابقه اعتیاد، نوع ماده مخدر مصرفی (تریاک و شیره)، میزان مصرف ماده مخدر (گرم)، جنس (مرد)، سوء مصرف الکل حاد، اختلالات […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع درمان نگهدارنده با بوپرنورفین و درمان نگهدارنده با متادون

در مطالعات غیرتصادفی بیماران وابسته به مواد مخدر که تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین بوده اند در چندین آزمون شناختی بهتر از گروه تحت درمان با متادون بودند. این مهم است که بدانیم تفاوت های شناختی در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین پایدار است و عملکردهای شناختی با چه عواملی مرتبط […]