منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتئین واکنشگر C و تمرین مقاومتی

ارتباط بین سطوح گلوکز و حساسیت انسولینی با هورمونهای واسپین و کمرین مورد بررسی قرار گیرد.5-6-2- پیشنهادهای کاربردیبا توجه به نتایج تحقیقات حاضر میتوان گفت مدت زمان 8 هفته برنامه تمرینی با شدت بالا، زمان کافی و مناسب برای ایجاد…

Continue Reading