حمایت سازمانی ادراک شده و کشورهای درحال توسعه

محمدزاده و همکاران (1392)، در تحقیقی به بررسی « اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان» پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو بعد اعتماد عاطفی و شناختی معلمان به مدیران مدرسه بر اعتماد کلی (مشتمل بر سه بعد اعتماد درستکارانه، وابستگی و متعهدانه) به مدرسه موثر است و از میان این دو متغیر پیش بین، متغیر اعتماد عاطفی به مدیر، قدرت پیش بینی کنندگی بیش تری برای اعتماد به مدرسه دارد. هم چنین، مشخص شد که در رابطه بین متغیرهای اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به مدیران مدارس با متغیر هویت سازمانی، اعتماد کلی به مدرسه می تواند متغیر واسطه معتبری بشمار رود.
Widget not in any sidebars

اصفهانی و آقاباباپور دهکردی (1392)، در تحقیقی « رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان» را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق با آزمون نتایج، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به میزان رابطه معنادار دو شاخص اصلی پرداخته شد که 60/0 به دست آمد و برای تعیین رابطه معنادار بین هویت سازمانی و هر یک از مولفه های آن با سکوت سازمانی کارکنان محاسبه شد که مثبت بودن این مقادیر نشان داد، این روابط مستقیم است و همبستگی مثبت و معناداری بین سکوت سازمانی کارکنان و هر یک از این مولفه ها وجود دارد .
2-23-2 پژوهش های خارجی
استفان و همکاران در سال 2014 مطالعه ایی با هدف بررسی اثر جو اخلاقی سازمان ها در خلاقیت کارکنان تحقیقی انجام دادند . ایشان با طراحی پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت کارکنان و جو اخلاقی در بین کارکنان حرفه ای سازمان مخابراتی در اسپانیا استفاده شد.نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نشان داد که تاثیر جو اخلاقی سازمانی در خلاقیت کارکنان منوط به توانایی محسوس سازمان دارد که در تولید و ارائه محصولات متخصص است.
مون و همکاران (2014)مطالعه ای تحت عنوان چگونگی مشارکت جو اخلاقی سازمان در رضایت شغلی و عملکرد مالی سازمان انجام دادند که هدف آن ها بررسی چگونه شرایط اخلاقی یک سازمان تاثیر مثبت در دو شاخص عملکرد آن – رضایت مشتری و عملکرد مالی – با یک چشم انداز برای نوآوری سازمانی بود.داده ها از 29 شعبه در کره جنوبی جمع اوری گردید و با استفاده از مربعات حداقل جزئی فرضیات ازمون شدند. نتایج یافته ها نشان داد که شرایط اخلاقی سازمان ارتباط مثبتی با رضایت مشتری و همچنین عملکرد مالی دارد .و این رابطه تسط نوآوری سازمانی میانجی گری می شود. به طور کلی نتایج بدست آمده دلالت بر این داشت که جو اخلاقی برای عملکرد سازمانی در کشورهای درحال توسعه مهم است
جارمیلو و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی « آوردن معنا به کار فروش: جو اخلاقی و مطالبه مشتری» پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که جو اخلاقی حاکم بر شرکت در رابطه با مشتریان بر میزان فروش و رضایت مشتریان تاثیر معناداری دارد.
ینر و همکاران (2012) در پژوهشی به بررسی « جو اخلاقی و تعد شغلی» پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که تعامل کار رابطه مثبت و معناداری با جو اخلاقی دارد. جو مسئولیت اجتماعی دارای اثر بیشتری در تعد شغلی نسبت به سایر ابعاد از جو اخلاقی دارد.
اونسر و یلدز (2012) در پژوهشی به بررسی « تاثیر جو اخلاقی در ارتباط بین اعتبار شرکت و هویت سازمانی» پرداختند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که شهرت شرکت ها دارای اثرات مثبت معناداری در هویت سازمانی و این رابطه توسط دو نوع مختلف از جو اخلاقی تعدیل شده است.
بیرون (2010) از نگاه ارزش‌های اخلاقی به حمایت سازمانی ادراک شده می‌نگرد و بیان می‌کند ارزش اخلاقی ادراک شده سازمانی با انحراف از رویه‌ها و اصول ایمنی سازمان مرتبط می‌باشد. سازمانی که حفظ ایمنی و سلامت را یک ارزش اخلاقی می‌داند، این ارزش را به کارکنانش نیز منتقل می‌کنند و باعث کاهش احتمال عدول آنها از استانداردهای ایمنی می‌شوند .
دیکونیک (2009)ﺟﻮ اﺧلاﻗﻲ ادراﻛﺎت رﺳﻤﻲ و‬ ‫ﻏﻴـﺮرﺳﻤﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و‬ ‫ﻧﮕﺮشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﺟﻮ ﻛﺎری درک ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی‬ ‫ﻛﺎری ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺜﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، درﮔﻴﺮی ﺷﻐﻠﻲ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎری، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬
بارکر و همکارانش (2006) در کار فرا تحلیلی خود بیان کرده اند که جو کاری درک شده با رضایت شغلی و نگرش های کاری مثل درگیری شغلی و تعهد سازمانی به طور مستقیم و با عملکرد بطور غیر مستقیم در ارتباط است.
‫جارمیلو و همکاران (2006) ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻮ ﻛﺎری اﺧلاﻗﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ‫ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺮس ﻧﻘﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ ‬ ‫راﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.‬‬‬‬‬‬
.

3-1 مقدمه
تحقیق که بر حقیقت یابی تأکید دارد عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سؤال مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق بدست می آید (نادری و سیف نراقی، 1388) و از نظر روش شناسی، عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال (دلاور، 1383). محقق با انجام این فعالیت منظم که بر بنیاد تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، بر آن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند (نادری و سیف نراقی، 1388).
با این وجود تعاریف ساده تری نیز می توان ارائه داد. با مراجعه به لغتنامه واژه تحقیق به معنی جستجو و بررسی جامع و یا بررسی در جزئیات است. لغتنامه تزاروس برای واژه تحقیق معنی در جستجوی حقیقت، اطلاعات و یا دانش بودن را ارائه می دهد. بنابراین تحقیق می تواند تحت عبارت جستجو در جزئیات برای یافتن حقیقت تعریف شود. در این فصل ابتدا به روش انجام تحقیق و دلایل انتخاب آن پرداخته و توضیحاتی پیرامون جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه ارائه خواهد شد. سپس در مورد ابزار گردآوری داده ها، مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری و روایی و پایایی بحث شده و در پایان فصل درباره روش های آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند و اجرای پژوهش، توضیحاتی داده خواهد شد.
3-2 روش تحقیق
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از ا نتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، آسانتر، سریع تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1388). روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است (کیوی و کامپنهود، 1385)، و هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چر ا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین و یا نیل به حقیقت نیست (فرشادگهر و شهیدی، 1381).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می کند که بتوان بر اساس آنها تحقیقات را طبقه بندی کرد. به طور کلی می توان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوتها به حداکثر برسد (خاکی، 1387). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت، و روش تقسیم بندی می شوند.
3-3جامعه آماری تحقیق
از جامعه تعاریف متعددی به عمل آمده است. گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند، و این صفت یا صفات مورد توجه محقق می باشند (بست، ۱۳۶۹؛ ظهوری، 1387). یا جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود (ظهوری، 1387).
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتهای) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۷۷).

مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

– در تحقیقی که توسط یحیی اسلامی و همکاران تحت عنوان «بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی » انجام شده به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار به عنوان یکی از متغیرهای مستقل بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی گراهام می پردازد. این پژوهش در شعب بانک ملت تهران انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد خدمت گرایی سازمانی بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در ارتباط با مشتری است. این پژوهش از لحاظ هدف و کاربردی و از لحاظ استراتژی از نوع پژوهش های کمی و به روش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری آن تمامی مدیران و کارمندان شعب انتخاب شده بانک ملت شعب شهر تهران هستند. نتایج به دست آمده نشان از تأیید تمامی فرضیه ها بجز 2 فرضیه در سطح اطمینان اطمینان 95 درصد دارد. از این رو مدیران باید از رهبری خدمتگزار، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت، مدیریت منابع استانی البته بجز خدمت دهی رو در رو برای تأثیرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و بهبود رضایت شغلی کارکنان و رفتار شهروندی استفاده کنند.
– در تحقیقی که توسط محمدعلی خائفی و همکاران تحت عنوان «رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر ، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستانهای آموزشی دولتی شهر شیراز» در سال 1390 انجام شد، یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری خدمتگزار و اعتماد به سازمان (01/0 > D و 44/0 = r ) و رفتار مدنی اجتماعی (01/0 > D و 144/0 = r ) و اعتماد به سازمان با رفتار مدنی اجتماعی (01/0 > D و 145/0 = r) رابطه معنادار آماری وجود دارد. همچنین رهبری خدمتگزار توان پیش بینی رفتار مدنی اجتماعی پرستاران را دارا بود. در این تحقیق نشان داده شد بیمارستانهایی که به عنوان رهبری بر اساس خدمتگزاری ادراک می شوند سطوح بالاتری از اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی را نشان خواهد داد. علاوه بر این، یافته ها از دیدگاه گرین لیف مبنی بر اینکه رهبری خدمتگزار پیشایندی از اعتماد به سازمان هاست، و جنبه های دیگری از مدل های رهبری خدمتگزار، حمایت کردند.
– در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری سازمانی » که در سال 1390، توسط مرتضوی کیاسری در بین کارکنان استانداری مازندران انجام گرفت، محقق به بررسی میزان مطلوبیت این رفتار در جهت بهره وری سازمانی، در بین کارکنان استانداری مازندران پرداخته، سپس، اهمیت هر یک از مؤلفه ها را مورد مطالعه قرار داده است . جامعه مورد مطالعه، شامل مدیران و کارکنان استانداری مازندران، به تعداد 350 نفر، که از این تعداد، 110 نفر با روش تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.
Widget not in any sidebars

محقق، برای بررسی رفتار شهروندی سازمانی، تلفیقی از ابعاد اورگان و فارح را مورداستفاده قرار داده است که عبارتند از : جوانمردی، هماهنگی متقابل شخصی و حفاظت از منابع سازمان، نزاکت، آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده، که روش گردآوری داده ها در آن پیمایشی است، نتایج حاصل از آمارهای توصیفی و استنباطی، بیانگر آن است که، ابعاد هفتگانه رفتار شهروندی سازمانی از مطلوبیت خوبی در بین کارکنان استانداری مازندران برخوردار نیست ، همچنین مطالعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با متغیرهای جمعیت شناختی نشان می دهد، بین سن، جنسیت، سابقه کار و مدرک تحصیلی با رفتار شهروندی سازمانی، هیچ گونه همبستگی وجود ندارد ، بر طبق نتایج حاصل از آزمون «فریدمن» مشخص شد، ابعاد هفتگانه رفتار شهروندی سازمانی اهمیت متفاوتی دارند به طوری که نوع دوستی در سطح اول اهمیت ، آداب اجتماعی و نزاکت در سطح سوم و بقیه مؤلفه ها در سطح دوم از اهمیت، در بهره وری کارکنان و مدیران استانداری مازندران، قرار دارند.

– در تحقیقی که در سال 1389، توسط ابراهیم پور و همکاران تحت عنوان «بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مرکز صدا و سیما » انجام شد به مطالعه این رابطه این دو متغیر پرداخته شد. جامعه آماری مشتمل بر 250 نفر از کارکنان صدا و سیما بود که به روش تصادفی، نمونه گیری انجام و 148 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق که از نظر روش و ماهیت ، توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است، از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده، محقق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، فرضیه های خود را مورد آزمون قرار داده و نتیجه تحقیق نشان داد که بین ابعاد اصلی شغل برگرفته از مدل اولدهام و هاکمن و رفتار شهروندی سازمانی که مبتنی بر مدل پودساکف است، همبستگی مثبت معنی دار به میزان 460/ = r وجود دارد.
– برهانی نژاد در سال 1388، در پژوهشی با نام «رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان» به بررسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تأثیر آن بر توانمندسازی پرسنل پرداخت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. از جامعه موردنظر ، 162 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است. محقق برای مطالعه رفتار شهروندی سازمانی از ابعاد موردنظر اورگان بهره جسته و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پودساکف و نیز نتمیر استفاده کرد.
نتایج تحقیق نشان می دهد ، در جامعه موردنظر وجدان کاری و فضیلت مدنی به ترتیب ، از بیشترین و کمترین مطلوبیت در بین کارکنان برخوردارند. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان عامل مؤثر بر اثر بخشی سازمانی، رابطه مثبت و معنی دار، در سطح اطمینان 99٪ با ضریب همبستگی 63/0 وجود دارد، که مؤلفه وجدان کاری، بیشترین و متغیر جوانمردی، کمترین همبستگی را با توانمندسازی کارکنان دارد.
– در سال 1388، رامین مهر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی 135 نفر از کارکنان شرکت مینو می پردازد که شامل تمام کارکنان و مدیران شرکت، با مدرک کارشناسی به بالاست.
در این پژوهش تحت عنوان «ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی» با توجه به تأثیر OCB در کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، در گروه صنعتی مینو مورد مطالعه قرار می گیرد ، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش نظری – کاربردی است. محقق از مؤلفه های مدل پودساکف برای مطالعه خود استفاده کرده و ضمن تعیین ابعاد و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در جامعه تحقیق، به بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و تعلق سازمانی بر ابعاد مورد نظر پرداخته است . محقق در نتیجه تحقیق خود، سه بعد از ابعاد مدل پیشنهادی تحقیق، یعنی جوانمردی، ابتکار فردی و رفتارهای امدادی را تحت تأثیر ویژگیهای فردی و سه بعد دیگر از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی یعنی مشارکت سازمانی، وفاداری سازمانی و اطاعت سازمانی را تحت تأثیر تعلق سازمانی می داند. بر اساس نتایج تحقیق، عامل وفاداری سازمانی و رفتارهای کمک کننده، بیشترین اثرگذاری را در مدل ارائه شده توسط رامین مهر دارند.
– در سال 1387، پژوهشی تحت عنوان «رابطه ویژگیهای شغلی با رفتار شهروندی سازمانی» توسط صنوبری و رضایی در بین اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول انجام شد، در این تحقیق توصیفی، به مطالعه رابطه ویژگیهای شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری رضایت شغلی پرداخته می شود. در این پژوهش ویژگیهای شغلی شامل استقلال کاری، اهمیت کاری، رضایت درونی و یکنواختی کار بوده و برای اندازه گیری رضایت شغلی، از مقیاس استنتون و همکاران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای پژوهش با رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت و معنی دار است. متغیر حالات روحی مثبت با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم داشته و متغیر استقلال کاری، اهمیت کار، رضایت درونی از کار و یکنواختی کار از طریق رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارد.
– زارعی متین و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی » که در سال 1383 در بین کارکنان 4 سازمان دولتی در استان قم انجام شد؛ به مطالعه و شناسایی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط این شاخصها با عملکرد پرداخته اند، تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی است. محقق، شش شاخص عمده را که اکثر نظریه پردازان روی آنها اتفاق نظر دارند، به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، نمونه ای 208 نفره از چهار سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره مخابرات به صورت تصادفی انتخاب و رفتارهای فرانقشی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سازمانها از نظر عملکرد، به موفق و غیرموفق تقسیم شدند که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، شاخص وظیفه شناسی در سازمانهای موفق از میانگین بالایی برخوردار است، اما، شاخص فداکاری، مشارکت مدنی و توجیه بین سازمانهای موفق و غیرموفق از تفاوت معنی داری برخوردار نیستند. با استفاده از آزمون T-test ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ؛ شاخص وظیفه شناسی، جوانمردی و وفاداری در سازمانهایی که از نظر عملکرد موفق محسوب می شوند، بالاست.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه:
بدون تردید، لازمه رسیدن به نتیجه ای مطلوب در هر پژوهشی، مستلزم داشتن جامعه و نمونه آماری متناسب و بهره گیری از روشهایی مناسب برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آن پژوهش است.
رعایت اصول مربوط به گردآوری داده ها و برخورداری ابزار موردنظر از اعتبار و روایی مطلوب، لازمه داشتن اطلاعاتی دقیق و صحیح در انجام یک تحقیق است. بر این اساس، در این فصل ، ضمن بیان روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، تحلیل روایی و پایای و شیوه نمونه گیری؛ روشهای تحلیل آماری و استنباطی و نرم افزارهای مورداستفاده نیز بیان می شود.
3-2) روش پژوهش :
روش اجرای تحقیق ، مجموعه فعالیتهایی است که، به کمک آنها تعیین می شود؛ اطلاعات موردنیاز چگونه و با چه ابزاری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ؟
از آنجا که در این پژوهش، محقق به دنبال جمع آوری نقطه نظرات کارکنان به صورت میدانی است لذا روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از حیث روابط بین متغیرها، از نوع رگراسیون است. با توجه به اینکه انتظار می رود، نتایج حاصل از تحقیق در برنامه ریزی مدیران برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا برحسب هدف، این پژوهش کاربردی است.
3-3) جامعه آماری :

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان و بازاریابی رابطهای


Widget not in any sidebars
4
تایوان
2008
چینگ و همکاران5
نیوزیلند
2007
انکا و همکاران6
2-2-13 تبلیغات
تبلیغات به معنای رساندن پیام، خبر یا مطلبی به اطلاع مردم(بهشتی،1368: 258)، ابلاغ، موضوع را با انتشار اخبار به وسایل گوناگون در اذهان مردم جاری کردن و پخش اخبار و پیامها بوده( معین،1360: 1025) و ریشه در کنگرهی “گاتیو دی پروپاگاندا فید”، ویا کنگرهی ترویج ایمان دارد که توسط کلیسای کاتولیک در سال1622م به عنوان بخشی ازاقدامات ضداصلاح طلبی کلیسا بر پا شد (هارنبای،2000). تبلیغات و اطلاعرسانی در کسب و کار، امروز به جزئی لاینفک در واحدهای اقتصادی مبدل شده؛ به گونهای که بقا و تداوم هر تجارتی تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیتهای اطلاعرسانی، بازاریابی، بازارسازی و تبلیغاتی محصولات آن واحد بستگی دارد. تبلیغات یعنی برنامهریزی و مفهوم برنامه ریزی؛ یعنی اینکه چه مطلبی را در
چه زمانی، با کدام رسانه وبه چه شیوهای به مخاطبان معرفی کنیم تا حداکثر تاثیرگذاری را به دست آوریم(حکیمیان،1381: 68). تبلیغات یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای افرادی است که قصد فروش محصول یا خدمتی را به کسی دارند(اسکاترو،2010). به عبارت دیگر، ایجاد رابطه با مشتری برای مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی نگرش و رفتار وی را تبلیغات گویند(اسماعیل پور، 1384 ). هر بازاریابی حرفهای بدون تبلیغات، کارایی لازم را نخواهد داشت . بیهوده نیست که به رغم هزینههای نسبتاً بالای تبلیغات، از آن به عنوان سرمایهگذاری و نه هزینه نام برده میشود(فرهنگی و همکاران ، 1388: 26). تبلیغات دهان به دهان به کلیه گفتگوهای متعهدانه بازار هدف، درباره موضوعی ارزشمند اطلاق میگردد که همهمههایی را در بازار ایجاد میکند( باکویت،2005). تبلیغات دهان به دهان مثبت میتواند به عنوان یک کارگزار فروش بسیار معتبر عمل نماید. افراد، نظر یک دوست معتمد را بیشتر میپذیرند تا نظر یک فروشنده حرفهای را(کالین،2003). مشتریان با تجربه میتوانند در مساعدت به مشتریان جدید و نیز آموزش چگونگی استفاده از یک خدمت مفید باشند (لاولاک، رایت، 1382: 268). نتایج تحقیقات نشان میدهد که تنها 14 درصد افراد به چیزهایی که در آگهیهای بازرگانی میبینند، میخوانند یا میشنوند، اعتماد میکنند. جالبتر اینکه، 90 درصد از افراد به محصولات یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده، دوستان یا همکاران تأیید شود، اعتماد میکنند چون مطمئن هستند آنها منافعی در این میان ندارند(آلیر،2007). جالب اینکه حتی در عصر کامپیوتر و اینترنت، هنوز افراد دوست دارند شخصاً با هم صحبت کنند؛ 80 درصد مکالمات تبلیغات شفاهی به صورت مکالمه چهربه چهره صورت میگیرد و 20 درصد این مکالمات به صورت روی خط میباشد(بالتر و باتمن،2005) . نکته حائز اهمیت این است که ویژگیهای منبع اطلاعات، میزان تأثیر تبلیغات شفاهی را تعیین میکند (چریستین و تکس،2000).
2-2-14تعهد
تعهد ابتدا از طریق ا دبیات مدیریت و با استفاده از مؤلفه تعهد سازمانی که به شدت در بافت پژوهش سازمانی دارای نفوذ و قدرت نشان داده شده، وارد حوزه تجارت شدهاست. پی بردیم که تعهد با کاهش جابجایی( آلن و مریر،1990، پارتر و همکاران،1974)، انگیزه شدیدتر (فارل و راسبالت،1981). و درگیری سازمانی(ارویلری و چاتمن،1986) در ارتباط است. تعهد رابطه مشتری، در یک مفهوم بازاریابی برای کاهش جابجایی(باسل و همکاران،2004 ، مارگن و هانت،1994) و افزایش گرایشات مطلوب در آینده، از قبیل وفاداری(گاربارینو و همکاران، 1999) با اهمیت تشخیص داده شدهاست. تعهد به عنوان یک پدیده پیچیده مشخص شده که شامل چندین بعد میباشد. تعهد نسبت به رابطه، به صورت یک میل پایدار به حفظ یک رابطه ارزشمند تعریف میشود (مرمان و همکاران، 1992). تعهد رابطهای برای بازاریابی رابطهای مهم و حیاتی است(مورگان و هانت، 1994). تعهد به عنوان یک جزء سازنده اصلی برای روابط بلندمدت موفقیتآمیز مشخص میشود. تعهد به عنوان “یک میل پایدار به حفظ یک رابطه با ارزش “تعریف شدهاست (گاربانرینو و جانسون،1999). تعهد، معمولاً به عنوان یک الزام تقویت کننده رابطه در نظر گرفته شدهاست (گیلیلاند و بلو،2002). در حالی که چندین جزء برای تعهد پیشنهاد شدهاند، ولی ما بر دو حالت از آن متمرکز میشویم – تعهد به وفاداری و تعهد مستمر – زیرا این دو حالت در زمینههای مرتبط با مصرفکننده از همه مناسبتر و مرتبطتر می باشند (فلرتون، 2003). این دو بعد از طریق بازتاب مفهوم اساسی میل به حفظ یک رابطه در آینده، با یکدیگر در ارتباطند؛ به هر حال، انگیزههای متفاوتی این مفهوم را مورد تأکید قرار دادهاند . تعهد احساسی، وابسته به تعهد به وفاداری مدنظر ما، یک تعهد هیجانی مثبت است که وابستگی روانشناختی را نسبت به شریک رابطه منعکس میسازد(سویت و سوینی،2008). تعهد عاطفی را که بر یک دلبستگی احساسی مثبت متمرکز است، به عنوان میزانی تعریف میکنیم که عضویت بر اساس میزان احساس مطلوب نسبت به سازمان، از نظر روانشناختی به سازمان وابسته است (گریون و همکاران، 2000). تعهد وفاداری، شامل هر دو عنصر احساسات و التزام می باشد .(یعنی فرد معمولاً هدف وفاداری را دوست داشته و الزام آنرا احساس می کند ). همچون احساسات، وفاداری یک واکنش هیجانی است که میتواند ادعاهای داوری اقتصادی را تضعیف نماید. تعهد وفاداری نیز مشابه تعهد هنجاری است که در آن هردو، جنبههای الزام آور دلبستگی را در نظر می گیرند(گیلیلان و بلو،2002). تعهد مستمر، برعکس، ارزیابی شناختی هزینههای مربوط به ترک یک سازمان و تشخیص نیاز به حفظ رابطهای را منعکس میسازد که هزینههای ادراک شده جابجایی و یا فقدان گزینههای مناسب را در نظر میگیرد ( سوینی و سویت،2008). تعهد مستمر را که بر اساس شرط نفع شخصی در یک رابطه میباشد، به صورت دامنهای تعریف میشود که در محدوده آن، عضویت از نظر روانشناختی بر اساس هزینههای ادراک شده (اقتصادی، اجتماعی و هزینههای مربوط به جایگاه و وضعیت ) مربوط به ترک سازمان، به سازمان وابسته است (گرین و همکاران،2000) تعهد مستمررا میتوان تعهد به ادامه خط معینی از فعالیت نامگذاری کرد. معمولاً اعتقاد بر این است که تعهد به استمرار، بر مبنای یک “منطق اقتصادی ” توسعه می یابد (مری و آلن، 1984).
جدول ذیل به تعدادی مطالعات انجامشده که تاثیر متغیر مستقل تعهد بر روی متغیر وابسته وفاداری اشاره نمودهاند،آورده شدهاست.

مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فعالیت های فوق برنامه

درتاج، فریبرز،(1383)، بررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی، رساله دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ذاعرابیان، احمد؛ خداپناهی، محمود؛ک، حیدری، محرم و صالح صدق پور،بهمن،(1383)، بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، شماره 4، ص 360-370.
Widget not in any sidebars

زراعتی ایده لو، رقیه،(1388)، بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه: مدیران، دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهرستان های استان تهران.
زینلی پور، حسین؛ زارعی، اقبال و زندی نیا، زهره،(1388)، خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی ، مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره 9، ص 13-28.
ساکی، رضا؛ قلی پورهفتخوانی، زهره؛ رضایی، منیره،( 1389)، بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهارم، شماره 3، ص 61-85.
سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا؛ عیوضی، مریم؛ میهمان دوست، زهرا،(1387)، تبیین چالش ها و راهکارهای بهره گیری از فعالیت های فوق برنامه مدارس جهت تربیت شهروندی دانش آموزان، مجموعه مقالات اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی، مشهد، دانشگاه فردوسی.
سیف، دیبا؛ مرزوقی، رحمت الله،(1387)، رابطه ابعاد باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی در درس علوم تجربی، دانشور رفتار، شماره 33، ص 1-14.
سیف، علی اکبر،(1381)، روانشناسی پرورشی، روان شناسی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی اکبر،(1386)، روانشناسی پرورشی نوین: روان شناسی یادگیری و آموزش، ویرایش ششم، تهران: دوران.
شاوران، حمیدرضا؛ سلیمی، قربانعلی؛ همایی، رضا،(1387)، سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان براساس فرهنگ های چندگانه آنان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیست و نهم، شماره 1، ص 147-160.
شعاری نژاد، علی اکبر،(1382)، نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان، انتشارات اطلاعات، تهران: انتشارات پیام نور.
شفیعی، حسن و معتمدی، عبدالله،(1390)، تاثیر خودکارآمدی ادراک شده بر پردازش اطلاعات چهره هیجانی، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 3، ص 261-267.
شکری، امید؛ دانشورپور، زهره؛ عسگری، اعظم،(13