منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین […]

پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار سهامدار و نرخ بازده مورد انتظار

فهرست جداولعنوان صفحهجدول4-1- آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 65جدول4-2- نتایج آزمون F لیمر برای فرضیه اصلی 66جدول4-3- نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اصلی 67جدول4-4- نتایج برآورد ضرایب مدل رگرسیونی با استفاده از روش پانل آثار ثابت 67جدول4-5- نتایج آزمون‌ وایت به منظور تشخیص همسانی واریانس در جملات خطا 71جدول4-6- نتایج آزمون‌ هاردی به منظور تشخیص […]