دانلود مقاله با موضوع تجارت الکترونیکی در ایران و شرکت های کوچک و متوسط

در این فصل خلاصه ای از نتایج حاصل از تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و به بحث و نتیجه گیری گذاشته شد. سپس پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهادات برای تحقیقات آینده آورده شد، و در نهایت محدودیت های مربوط به تحقیق مطرح شد. منابع و ماخذ منابع داخلیافجه، سیدعلی اکبر و رضایی ابیانه، ندا، بهار […]

دانلود مقاله با موضوع درگیری کلیه افراد صنعت بیمه و فناوری اطلاعات و ارتباطات

2-9) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران به طور کلی،بیمه الکترونیک،هزینه های مدیریتی و اداری را از طریق فرایند اتوماسیون کسب و کار کاهش می دهد و اطلاعات مدیریتی را بهبود می بخشد.همچنین بیمه الکترونیک،کارمزد پرداختی به واسطه ها را از طریق فروش مستقیم بیمه نامه به مشتری کاهش می دهد(برومیده و اعرابی،1385).در نهایت […]