دانلود پایان نامه بازده حقوق صاحبان سهام و شکل ضعیف بازار کارا

موضوع مالی رفتاری (Behavioral Finance) از جمله مباحث جدیدی است که در دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح‌گردید و به سرعت مورد توجه اساتید و صاحب نظران این رشته در سراسر دنیا قرار‌گرفت، به گونه‌ای که امروزه این مباحث موجب شکل‌گیری شاخه مطالعاتی مستقلی در دانش مالی‌گردیده است. فرض «عقلایی بودن» سرمایه‌گذاران به […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ناهمسانی واریانس و ناهمسانی

H0: همسانی واریانس H1: ناهمسانی واریانس f: 22/34282 p= 0/000 pResiduals (Garque- bera)= 500963/6 p= 0/000آماره t برای معنی دار بودن ضریب رگرسیون بزرگتر از مقادیر بحرانی است و به عبارت دیگر سطح معنی داری محاسبه شده کوچکتر از 01/0 است. بنابراین با 99 درصد اطمینان ضریب رگرسیون متغیر مستقل معنی دار است و اثر […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

مقدمهبرای کشف مجهولات‌و یافتن‌پاسخ سوالات‌باید از‌روش تحقیق‌مناسب و‌مرتبط استفاده شود. روش شناسی تحقیق، شیوه تحقیقات علمی را در اختیار پژوهشگر علم و دانش قرار می‌دهد. انتخاب‌روش‌های مناسب‌تحقیق و‌استفاده از‌ابزارهای لازم‌برای گردآوری داده‌ها یکی از عوامل مهم موفقیت تحقیقات است. هر تحقیق فرایندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می‌کند تا برای یک […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سرمایه شرکت و عدم تقارن اطلاعات

3. شرکت‌هایی که محصولات آن ها یکتاست، یا خدمات و قطعات پس از فروش نیاز دارند و شرکت‌هایی که محصولات آن ها از شهرت بالایی برخوردار است، از بدهی کمتری استفاده می کنند.4. شرکت هایی که تحت پوشش اتحادیه‌ها هستند و شرکت هایی که دارای پرسنلی با مهارت های فراگیر و قابل انتقال هستند، از […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع هزینه حقوق صاحبان سهام و حقوق صاحبان سهام

5- اشخاص حقیقی می توانند با همان نرخ بهره شرکت ها قرض بگیرند.6- کل بدهی شرکت بدون توجه به میزان بدهی مورد استفاده، بدون ریسک می باشد.– سود قبل از بهره و مالیات تحت تأثیر استفاده از بدهی قرار ندارد و به عبارتی همه جریانات نقدی دائمی هستند و شرکت دارای نرخ رشد صفر است.براساس […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفروضات مدل مودیلیانی و میلر و تأمین مالی از طریق بدهی

اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند (1952) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند مشخص کرد. بر طبق نظر سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (Kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (Ks) از […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سرمایه در گردش و بودجه بندی سرمایه ای

ارزش بازار شرکت : بیانگر قیمت روزانه هر سهم ضربدر تعداد سهام آن شرکت می باشد و نشان دهنده کل ارزش بازار سهام شرکت که در مالکیت سهامداران است، می باشد. به این دلیل از ارزش بازار به جای قیمت هر سهم استفاده می گردد که در ارزش بازار تعدیل مربوط به افزایش سرمایه به […]

مقاله رایگان درباره محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه و بازده مورد انتظار سهامدار

هزینه سهام ممتاز هزینه ای است که شرکت بابت تأمین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز متحمل می شود. معمولاً به سهام ممتاز نرخ سود ثابتی تعلق می گیرد و سهامداران ممتاز نیز این انتظار را دارند که سود سهام ممتاز را به طور منظم دریافت نمایند. نرخ هزینه سهام ممتاز از تقسیم سود سهام […]

مقاله رایگان درباره مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سود خالص عملیاتی پس از مالیات

MVA معلول EVA است زیرا حاصل ارزش فعلی EVA های آتی شرکت است که مبنای ارزیابی شرکت می باشد.بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی به نام MVA می شود.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعهسرمایه گذار از عملکرد شرکت است. بنابراین، EVA […]

پایان نامه ارشد درباره نرخ بازده مورد انتظار و شفافیت سود حسابداری

3-1- مقدمهاولین گام در انجام تحقیق برخورد با موقعیت مسئلهای است. هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات کاری در سازمان انجام میشود. انتخاب روش و انجام تحقیق بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن […]

پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی

قلمرو زمانی تحقیق:از ابتدای سال 1387 تاانتهای سال 1392 میباشد. قلمرو مکانی تحقیق: قمرو مکانی این مطالعه، بورس اوراق بهادارتهران میباشد. قلمرو موضوعی:بررسی ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی میباشد. 1-8- ساختار تحقیقاین پایان نامه در فصول زیر سازماندهی شده است. در ادامه، در فصل دوم به […]

دانلود مقاله نامتقارن بودن اطلاعات و اقلام تعهدی اختیاری

تفاوت این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‌نامند یعنی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه این احتمال وجود دارد که نیروهای درون سازمانی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه درباره کیفیت واقعی شرکت نسبت به افراد از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند (توازن اطلاعات به سمت آن‌هاست) وجود پدیده نامتقارن […]