مقاله رایگان درباره ابزارهای حسابداری مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

زمانیکه EVA محور تمام تصمیمات شرکت واقع می شود،بین تفکر استراتژیک،سرمایه گذاری های انجام شده،تصمیمات عملیاتیروزمره و ارزش آفرینی برای سهامداران،رابطه پاسخگویی برقرار می کند. EVA با حذف تحریفات ایجاد شده بر اثر بکارگیری GAAP و منظور نمودن هزینه حقوق صاحبان سهام،فرآیند بودجه بندی سرمایه ای را بهبود می بخشد و به عنوان مبنایی برای […]