منبع مقاله درمورد بیماران همودیالیزی و نارسایی مزمن کلیه

9.Hurwich 10.Brescia 11.Appel 12.Arteriovenous fistula (AVF) فیستول از طریق اتصال شریان به ورید به وجود می آید و باعث می شود ورید نیز خون شریانی داشته باشد، این عمل موجب می شود تا برای دسترسی به جریان خون بتوان از سوزن های بزرگ(بخصوص G 15) استفاده کرد[1]. ساعات دیالیز برای اکثر بیماران ESRD ، در […]