مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و مطالعه کتابخانه ای

جعفری(1387)تأثیرچرخش مؤسسات حسابرسی برکیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران راموردمطالعه قرارداده است. منظورازچرخش، جابجایی وتعویض حسابرسان دردوره‌های زمانی حداکثرچهارساله وکیفیت حسابرسی نیزحاصل جمع شایستگی(توانایی کشف اشتباه)واستقلال حسابرسان (انگیزه گزارش مواردکشف شده)بوده است. وی به ایننتیجه رسیده است که…

Continue Reading

مقاله با موضوع جریان نقد عملیاتی و بورس اوراق بهادار

OCFi,t: جریان نقد عملیاتی تقسیم بر مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t. SIZEi,t: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t. . LEVi,t: نسبت اهرمی، که از تقسیم جمع بدهی‌ها بر جمع دارایی‎ها بدست می‌آید. 1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه…

Continue Reading

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار و برآورد پارامترها

فهرست جداول عنوان صفحهجدول 4-1. نمونه آماری تحقیق 54جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق 55جدول 4-3. آزمون چاو 56جدول4-4. آزمون‎هاسمن 57جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف 58جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 60فهرست نمودارها عنوان…

Continue Reading

تحقیق درباره ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی و شاخص آزادی اقتصادی

فرضیه 5 – نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.ضریب مسیر نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (64/0) با مقدار t برابر 26/8 در سطح 05/0P< معنادار است. در نتیجه فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته…

Continue Reading

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

سلیمه محمد و همکاران “““7کره2008سانگ – لین هان“““8 2-2-16 کیفیت خدماتکیفیت درکشده میتواند، به صورت درک مشتری از کیفیت کلی و یا برتری محصول یا خدمت با توجه به هدف مور انتظارش، در مقایسه با گزینههای دیگر، تعریف شود. در…

Continue Reading

مدیریت ارتباط مشتری و صرفه جویی در هزینه

وفاداری را یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یک محصول یا استفاده از خدمات برتر در آینده تلقی میکند( اویلر، 1999) وفاداری زمانی اتفاق میافتد که مشتریان به شدت احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن میتواند نیازهای…

Continue Reading

منابع مقاله با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و محاسبه آلفای کرونباخ

ترس از دست زدن به وظایف جدید را در فرد کاهش می دهد.روحیه گروهی را بهبود می بخشد.سازمان را به محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می کند. هر برنامه آموزشی موفقیت آمیز باید براصول و یادگیری زیرمبتنی باشد:1-وقتی…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد درباره رضایت مشتری و کیفیت خدمات و مفهوم وفاداری مشتری

اهمیت رضایت مشتری برای موفقیت کالاهای مصرفی و تولیدات (Mittal & Kamakura,2001;Voss et al,1998 ) و اهمیت رضایت مشتری برای خرده فروشان به خوبی متصور شده است (Darian et al,2001 ).رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اولیه تعیین تکرار…

Continue Reading

مقاله درباره سایر شاخص های ملی رضایت مشتری و مدل یابی معادلات ساختاری

(گریگریدوس و سیسکوس،2004، ص 345)2-2-5-4 سایر شاخص های ملی رضایت مشتری: سنجش رضایت مشتری نروژی در سال 1996 معرفی شده بود و تا سال 1999 نتایج آن برای 42 شرکت در 12 صنعت متفاوت گزارش شد. شاخص رضایت مشتری نرورژی…

Continue Reading