تحلیل واریانس و اندازه گیری


Widget not in any sidebars

مفروضه کرویت
3
502/5
004/0
شکل 1-4: تغییرات اندازه های تکراری در زمان پرش عمودی در گروه های کشش با تاخیر 2 دقیقه
یکی از مفروضه هایی که در تحلیل واریانس با اندازه های تکراری باید مورد توجه قرار گیرد آزمون کرویت موخلی است. در صورتیکه این مفروضه برقرار نباشد از آزمون های تعدیل شده استفاده می شود. در اینجا این مفروضه برقرار است (007/0 = P)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 4-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در زمان پرش عمودی بین اندازه های تکراری در کشش های با 2 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 004/0 = P و 502/5 = F).
جهت مشخص کردن محل دقیق اختلاف بین گروه های کشش با 2 دقیقه تاخیر از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط این آزمون نشان داد که بین گروه بدون کشش با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (009/0 = P)، گروه کشش ایستا با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (000/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
آزمون فرضیه دوم:
انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 2 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 4-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 2 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 3-4 آورده شده است.
جدول 4-4: مقایسه میزان تغییرات نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 2 دقیقه
منبع پراش
df
میزان F
میزان P
عامل (تکرار)
هوین-فلت
3
780/8
000/0
شکل 2-4: تغییرات اندازه های تکراری در نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در گروه های کشش با تاخیر 2 دقیقه
مفروضه آزمون کرویت موخلی برقرار نیست (731/0 = P)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 6-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه های تکراری در کشش های با 2 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 000/0P = و 780/8 = F).

جنگ جهانی دوم و تاثیر کاهنده


Widget not in any sidebars

کشش پویا)دینامیک)
فعالیت کششی همراه با حرکت و انقباض عضلات مخالف در طول کامل دامنه حرکتی کشش پویا نامیده می شود(Shellock & Prentice, 1995). در واقع در این نوع کشش عضلات موافق در حال کشیده شدن وعضلات مخالف در حالت انقباض قرار دارند. همچنین در کشش پویا، عضلات در حالت کشیدگی نهایی خود نگه داشته نمی شوندوحتی الامکان باید سعی شود عضلات تحت کشش شل و راحت باشند(اسعدی ،مریم1376؛ فاکس وماتیوس 1369؛ حاج میر فتاح، فاطمه1370؛Peterson, Renström, & Grana, 2001Wirhed, (2006از مزایای عملی این نوع کشش، استفاده آن هنگام تمرینات کششی وگرم کردن در یک تیم ورزشی است ؛ زیرا به راحتی وبا نظم وهماهنگ اجرا می شود.این روش باعث بهبود انعطاف پذیری پویای عضله نیز می شود(Alter, 2004). هرچند که فعال شدن بازتاب دوک های عضلانی، تا حدودی از تاثیر این روش در افزایش انعطاف پذیری می کاهد؛تحقیقات اخیرا به تاثیر مثبت این روش در افزایش اجراهای توانی وقدرتی متعاقب این روش اشاره داشته اند(Shellock & Prentice, 1995).
کشش پرتابی(بالستیک)
این نوع کشش معمولا با حرکات پرتابی سریع، موزون وتکراری اندام همراه است. این نوع کشش شامل طویل شدن عضله تا منتها درجه ممکن وسپس رها شدن آن است که با سرعت وبه حالت پرتابی انجام می شود. هرچند این روش در افزایش دامنه حرکتی موثر است اما به علت به کارگیری حرکات پرتابی وتولیدسریع تنش در عضله ووتر،بااحتمال ایجاد پارگی وآسیب عضلانی، روبه رو است(Shellock & Prentice, 1995).
کشش به روش تسهیل عصبی –عضلانی (PNF)
به روشی که سبب بهبود یا تسریع سازوکار عصبی-عضلانی از طریق گیرنده های حس عمقی می شود، PNF اطلاق می شود(Anderson & Burke, 1991). این روش که به عنوان یک روش درمانی در فیزیوتراپی بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد، قدرت ،استقامت ودامنه حرکتی وعمل مفصل را بهبود می بخشد (اسعدی،مریم1376) .در این روش که خود بر چند نوع است ترکیبی از کشش وانقباض وجود دارد وفعال شدن اندام وتری گلژی در اثر انقباض ایستاسبب تسهیل کشش متعاقب و افزایش دامنه حرکتی وانعطاف پذیری می شود، هرچند که ممکن است تاثیر کاهنده ای بر توان عضلانی داشته باشد(Church, et al., 2001).
جدول1-2 : طبقه بندی کشش بر اساس نقش ورزشکار ومتخصص
نوع کشش
شرح اجرای کشش
غیر فعال
متخصص کشش را اجرا می کند وورزشکار آرام وبی حرکت قرار دارد
غیرفعال-فعال
متخصص کشش را اجرا می کند وورزشکار وضعیت را نگه می دارد
فعال با کمک
ورزشکارن شروع به حرکت می کند و متخصص آن را به پایان می رساند
فعال
ورزشکار کشش را بدون کمک اجرا می کند
غیرفعال با مقاومت
متخصص کشش را اجرا می کند و ورزشکار در برابر حرکت در یک نقطه از کشش مقاومت می کند
جدول2-2: طبقه بندی کشش بر اساس روش به کارگیری تکنیک های کششی
نوع تکنیک
تعریف