تحقیق درباره ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی و شاخص آزادی اقتصادی

فرضیه 5 – نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.ضریب مسیر نگرش بر تمایل به کارآفرینی سازمانی (64/0) با مقدار t برابر 26/8 در سطح 05/0P< معنادار است. در نتیجه فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته…

Continue Reading

تحقیق درباره ریسک پذیری کارکنان و کارآفرینی سازمانی

جدول 1-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیقمتغیر تعداد سوال در پرسشنامه تعریف عملیاتیانگیزش 3 در این تحقیق متغیر انگیزش توسط سازه هایی مانند علاقه به شغل، عاشق شغل بودن از نظر دیگران و عدم علاقه به سایر مشاغل سنجیده خواهد شد.…

Continue Reading

تحقیق درباره مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن و چارچوب کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی، خلق کسب و کار، هدایت منابع، تبدیل فرصت‏ها به دستاوردها و ارائه محصولات جدید است که سبب خوداشتغالی، دیگر اشتغالی و یا ایجاد ارزش افزوده می‏شود. کارآفرین کسی است که با بهره‏گیری از منابع موجود، به‏کارگیری خلاقیت، شناخت فرصت‏ها…

Continue Reading

تحقیق درباره فقدان استعداد کارآفرینانه و اهمیت کارآفرینی سازمانی

5. ریسک پذیری: تمایل به اقدامات مخاطره آمیز و بکارگیری منابع در این راه با نتایج نامطمئن می باشد.6. تحقیق و توسعه: ارتباط نزدیک، مستمر واحد تحقیق توسعه با مشتریان، تحقیقات بازار کارآفرینان و سایر واحدها وجود دارد و بالا…

Continue Reading

تحقیق درباره مدل یابی معادلات ساختاری و تصمیم گیری استراتژیک

عنوان صفحهنمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت 56نمودار 4-2- نمودار ستونی سن 57 نمودار 4-3- نمودار ستونی سطح تحصیلات 58نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش 59نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام متغیر مهارت های فردی 60نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام متغیر حمایت محیطی ادراک…

Continue Reading