پایان نامه ارشد با موضوع نفر است که از این و شیوه ی نمره گذاری

توانایی آگاه بودن، فهمیدن و برقراری ارتباط با دیگران، توانایی برخورد با هیجان‌های شدید و کنترل سائق‌ها و تکانه‌های درونی،توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکلات شخصی یا اجتماعی.سالوی و مایر در مدل اولیه خود (1990م) هوش هیجانی را این گونه تعریف کردند: «توانایی نظارت بر احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، توانایی تمییز دادن […]

پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و انعطاف پذیری سازمانی

2-13 نقش هوش عاطفی در سازمانهابعضی از صاحبنظران بر این نظر هستند که امروزه هوش عاطفیبه سرعت مورد توجه شرکتها و سازمانها قرار گرفته است و اهمیت آن از توانایی های شناختی و دانش های تکنیکی بیشتر شده است.و دلیل این امر آن است که،مدیران دریافته اند که از این طریق پیوستگی درونی و تعادل […]

پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و انعطاف پذیری سازمانی

مدیریت به صورتی اجتناب ناپذیر با عوامل انسانی سروکار دارد.چه در محیط داخل سازمان که سلول اصلی تشکیل دهنده واحدها افراد می باشند چه در محیط خارج از سازمان که مدیریت با عوامل متعدد انسانی سروکار دارد.هوش عاطفی به عنوان توانایی درک احساسات و نیاز دیگران کمک بسیار کار سازیست،در جهت هدایت دیگران و در […]

دانلود تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سبکهای مدیریت تعارض

– ساعتچی، محمود: روانشناسی کار، چاپ سوم، تهران: نشر ویرایش، 1381.– سرفرازی، مهرزاد و معمارزاده، غلامرضا (13؟؟). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران. مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان فارس. مجله مدیریت هوش هیجانی.– سرمد، زهره و همکاران : روشهای تحقیق در علوم رفتاری.چاپ اول تهران : انتشارات آگاه 1376– سیادت، ع.، […]

دانلود تحقیق در مورد مؤلفه‌های هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی

تجربه ایفرآیندهای تعامل، بین هوش و تجربه و بین دنیای درونی و دنیای بیرونی فرد است و شامل توانایی انجام دادن تکالیف آشنا به صورت خودکار و برخورد مؤثر با موقعیت های جدید می شود.آنچه را که اسپیرمن و ترستون به عنوان هوش ترسیم کرده اند،‌ از فرآیندهای خرده تئوری مؤلفه ای ناشی می شوند. […]

منابع تحقیق با موضوع نظریه رهبری تحول آفرین و سبک رهبری تحول آفرین

7. تشخیص کرامت و ارزش فردی و حفظ و رشد و شکوفایی این کرامت؛ 8. تشخیص فرآیند رشد معنوی و تنظیم عوامل درونی و بیرونی در جهت رشد بهینه این فرآیند معنوی؛9. تشخیص معنای زندگی، مرگ وحوادث مربوط به حیات، مرگ و برزخ، بهشت و دوزخ روانی؛10. درک حضور خداوندی در زندگی معمولی؛11. درک زیبایی‌های […]