پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

فصل پنجمنتیجه گیری وپیشنهادات5-1 مقدمهدر فصل پنجم به جمع بندی و بحث درباره نتایج بدست آمده از کل تحقیق به ویژه نتایج آماری که در فصل چهارم به تفصیل به آن اشاره شد ، می پردازد. ابتدا مروری بر آمار…

Continue Reading

پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی و مقایسه هوش عاطفی و عقلی

4)به حرفهای دیگران خوب گوش می کنند.5)از خود خشونت کمتری نشان می دهند. 6)دوستان زیادی پیدا می کنند.7)خوشحال و با نشاط هستند.8)تحمل مشکلات در آنها زیاد است.9)درباره اطرافیان خود احساس خوبی دارند.نحوه مدیریت عواطف در محیط کار میتواند تاثیر زیادی…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سبکهای مدیریت تعارض

– ساعتچی، محمود: روانشناسی کار، چاپ سوم، تهران: نشر ویرایش، 1381.– سرفرازی، مهرزاد و معمارزاده، غلامرضا (13؟؟). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران. مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان فارس. مجله مدیریت هوش هیجانی.– سرمد، زهره و…

Continue Reading