تحقیق درمورد شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

43/19 (000/0) آماره هاسمن (معناداری)99/15 (067/0)نوع برآوردداده های تابلویی با اثرات تصادفیآماره F فیشر (معناداری)43/49 (000/0)ضریب تعیین تعدیل شده325/0آماره دوربین واتسون58/1 تحلیل نتایج بدست آمدهخودهمبستگیبرای بررسی این فرضیه از آماره دوربین واتسون استفاده می شود، در صورتیکه میزان این آماره در فاصله بین 5/1 تا 5/2 باشد، فرض وجود خودهمبستگی میان جملات باقیمانده رد می […]

تحقیق درمورد پیش بینی ورشکستگی و بورس اوراق بهادار

2-این فرضیه مبتنی بر رابطه میان تغییرات حجم بازار می باشد. همانگونه که در مقدار همبستگی بدست آمده می توان مشاهده نمود رابطه ای ضعیف مستقیمی میان حجم بازار و همزمانی قیمت وجود دارد. در خصوص رابطه میان حجم بازار و بازده سهام با توجه به اینکه مقدار همبستگی میان این دو متغیر 0.0493- بدست […]

مقاله درباره ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و شرکت‌های پذیرفته شده

بهاتاچارای و همکاران(2012) با انجام تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که با کاهش سود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تامین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند […]