منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه علوم پزشکی و همبستگی پیرسون

نمودار 4- 2: میانگین و انحراف استاندارد کمرین در گروه‌های کنترل و تمرین4-3-3- سوال پژوهشی سومآیا پس از هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد رابطه معناداری بین سطوح واسپین و کمرین موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی وجود دارد؟با توجه به جدول 4-4 و مقدار ضریب همبستگی پیرسون (22/0=r)، رابطه معناداری بین میزان واسپین و کمرین […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتئین واکنشگر C و پروتئین واکنشگرC

در طول دههی گذشته، چاقی به طور فزایندهای شیوع یافته و در حال حاضر یکی از جدیترین مسائل مربوط به سلامت عمومی است. سندروم متابولیک یا سندروم مقاومت به انسولین، یک اختلال متابولیکی است که توسط حضور چندین عامل خطرزای بیماریهای قلبی – عروقی از جمله چاقی شکمی، افزایش چربی خون، فشار خون بالا و […]