مقاله رایگان با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سبک های فرزند پروری

1- با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های همبستگی محسوب می گردد، و در اینگونه پژوهش ها متغیر های دیگری نیز ممکن است در تعیین میزان همبستگی و پیش بینی پذیری دخیل بوده باشند، بویژه این متغیر…

Continue Reading

مقاله درمورد ناسازگاری اجتماعی و سلامت روان مادران

مقدمه ی پژوهشمقدمهخانواده یکی از عوامل مؤثر و اساسی در رفتار افراد می‌باشد. نفوذ والدین در کودکان تنها جنبه ارثی و وراثتی ندارد بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ پذیری وی، نقش مؤثری دارد. ساختار و شکل…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد همبستگی پیرسون و جهت گیری مذهبی

الف- در خاج از کشور گلد برگ (1970) همبستگی نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی بالینی شد اختلالات را 80/0+ گزارش نمود همچنین وی و همکارانش (1976) در تحقیق دیگری همبستگی بین نمرات GHQ و SCL-90 را 78/0+ گزارش کرد .جونز…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد اقدامات پیشگیرانه و دانش آموزان دختر

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیقانسان سالم، انسانی است که روح و روان او سالم باشد و از طرفی نیز تاریخ گواهی می‌دهد که تنها کسانی توانسته‌اند از سلامت روان برخوردار باشند که به سرچشمه‌ی هستی اتصال پیدا کرده‌اند. فشارهای…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد سلامت روان نوجوانان و سازمان بهداشت جهانی

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی………………………………63جدول 4-3 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان……………….63 جدول 4-4 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و نشانه های جسمانی دانش آموزان…….64جدول 4-5 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و…

Continue Reading

ویژگی های سلامت روان و احساس ارزشمندی

راجرز عقیده دارد که شخصیت سالم ، الزاماً خرسند ، خوشحال و خندان نمی باشد ، زیرا این افراد فاقد نقاب و ماسک هستند. با خودشان رو راست و صادق بوده ، حالت تدافعی ندارد و از بقیه انسانها عاطفی…

Continue Reading

سلامت روان نوجوانان و سازمان بهداشت جهانی

جدول 4-5 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان…………………………………………………………………………………………………………..64جدول 4-6 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان……………………………………………………………………………………………………………65‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جدول 4-7 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد افسردگی دانش‫آموزان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬…………………………………………………………………………………………………………..66 چکیدههدف پژوهش حاضر،…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد حداکثر اکسیژن مصرفی و کودکان و نوجوانان

2-13-2 بخش دوم: تحقیقات انجام شده در خارج کشور فرانزوی (1986)، به بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر روی ارزشی که زنان نسبت به بدن خود قائل هستند، پرداخت. در این تحقیق که با حضور 24 زن، 47-25 ساله انجام گرفت…

Continue Reading

دانلود پایان نامه درمورد ابعاد بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی

2-2-1- یافته‌های پژوهشی داخل کشور : حافظی و جامعی نژاد(1389)، در پژوهشی با عنوان رابطه بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی نشان دادند که بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های…

Continue Reading

دانلود پایان نامه درمورد بهزیستی روان شناختی و هدفمندی در زندگی

به بیانی دیگر، بهزیستی روان شناختی را می‏توان واکنش های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگی ها و توان مندی های شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و موثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت…

Continue Reading

تحقیق با موضوع برنامه های آموزشی و روان شناسی مثبت

1-5 مقدمهپژوهش حاضر به بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392پرداخت. برای نیل به هدفهای تحقیق، عمدهترین سوالات و فرضیههایی که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته…

Continue Reading