مقاله رایگان با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سبک های فرزند پروری

1- با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های همبستگی محسوب می گردد، و در اینگونه پژوهش ها متغیر های دیگری نیز ممکن است در تعیین میزان همبستگی و پیش بینی پذیری دخیل بوده باشند، بویژه این متغیر ها می توان به میزان موفقیت های قبلی فرد، میزان کمال گرایی و مسئولیت پذیری […]

مقاله درمورد ناسازگاری اجتماعی و سلامت روان مادران

مقدمه ی پژوهشمقدمهخانواده یکی از عوامل مؤثر و اساسی در رفتار افراد می‌باشد. نفوذ والدین در کودکان تنها جنبه ارثی و وراثتی ندارد بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ پذیری وی، نقش مؤثری دارد. ساختار و شکل خانواده ها، نحوه ارتباط اعضاء هر خانواده با یکدیگر و جامعه ای که خانواده در آن […]

تحقیق رایگان درمورد همبستگی پیرسون و جهت گیری مذهبی

الف- در خاج از کشور گلد برگ (1970) همبستگی نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی بالینی شد اختلالات را 80/0+ گزارش نمود همچنین وی و همکارانش (1976) در تحقیق دیگری همبستگی بین نمرات GHQ و SCL-90 را 78/0+ گزارش کرد .جونز و همکاران ( 1978 ) همبستگی نمرات GHQ و 90-PSE را 76% گزارش کرده است. […]

تحقیق رایگان درمورد اقدامات پیشگیرانه و دانش آموزان دختر

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیقانسان سالم، انسانی است که روح و روان او سالم باشد و از طرفی نیز تاریخ گواهی می‌دهد که تنها کسانی توانسته‌اند از سلامت روان برخوردار باشند که به سرچشمه‌ی هستی اتصال پیدا کرده‌اند. فشارهای روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سریع اجتماع که تحت تاثیر رشد سریع زندگی […]

تحقیق رایگان درمورد سلامت روان نوجوانان و سازمان بهداشت جهانی

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی………………………………63جدول 4-3 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان……………….63 جدول 4-4 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و نشانه های جسمانی دانش آموزان…….64جدول 4-5 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان…………………………………………………………………………………………………………..64جدول 4-6 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد […]

ویژگیهای افراد سالم و هری استاک سالیوان

اریکسون سلامت روانی را نتیجه عملکرد قوی و نیرومندی ” من ” می داند ، زیرا ” من ” تنظیم کننده درونی روان است که تجارب فرد را سازماندهی می کند و در نتیجه از انسان در مقابل فشارهای ” نهاد ” و ” من برتر ” حمایت می کند به نظر اریکسون ناهمخوانی سازمانهای […]

ویژگی های سلامت روان و احساس ارزشمندی

راجرز عقیده دارد که شخصیت سالم ، الزاماً خرسند ، خوشحال و خندان نمی باشد ، زیرا این افراد فاقد نقاب و ماسک هستند. با خودشان رو راست و صادق بوده ، حالت تدافعی ندارد و از بقیه انسانها عاطفی تر ، انعطاف پذیرتر و بدون پیشداوری هستند. زندگی سرشار از معنا و تکاپو و […]

سلامت روان نوجوانان و سازمان بهداشت جهانی

جدول 4-5 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان…………………………………………………………………………………………………………..64جدول 4-6 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان……………………………………………………………………………………………………………65‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جدول 4-7 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد افسردگی دانش‫آموزان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬…………………………………………………………………………………………………………..66 چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی دینداری با سلامت روان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 360نوجـوان دختر که […]

دانلود تحقیق در مورد حداکثر اکسیژن مصرفی و کودکان و نوجوانان

2-13-2 بخش دوم: تحقیقات انجام شده در خارج کشور فرانزوی (1986)، به بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر روی ارزشی که زنان نسبت به بدن خود قائل هستند، پرداخت. در این تحقیق که با حضور 24 زن، 47-25 ساله انجام گرفت آزمودنیها در یک دوره 12 هفته ای تمرینات هوازی شرکت کردند. نتایج نشان دادند که […]

دانلود پایان نامه درمورد ابعاد بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی

2-2-1- یافته‌های پژوهشی داخل کشور : حافظی و جامعی نژاد(1389)، در پژوهشی با عنوان رابطه بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی نشان دادند که بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد. نتایج پژوهش اسدبیگی و سپاه منصور (1385)، […]

دانلود پایان نامه درمورد بهزیستی روان شناختی و هدفمندی در زندگی

به بیانی دیگر، بهزیستی روان شناختی را می‏توان واکنش های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگی ها و توان مندی های شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و موثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت‏ در طول زمان تعریف کرد. این حالت می‏تواند مولفه‏هایی مانند رضایت از زندگی، انرژی […]

تحقیق با موضوع برنامه های آموزشی و روان شناسی مثبت

1-5 مقدمهپژوهش حاضر به بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392پرداخت. برای نیل به هدفهای تحقیق، عمدهترین سوالات و فرضیههایی که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است عبارت است از: القای خلق مثبت باعث افزایش امید در دانشجویان می‌شود.تأثیرپذیری امید دختران […]