منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرصت های سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی

نگهداری نسبت جاری در بالاتر از سطح معین.محدودیت در نرخ پرداخت سود نقدی سهام در طول دوره جریان وام.محدودیت در صدور سهام اضافی .محدودیت در سرمایه گذاری های بیشتر.اجرای این محدودیت ها مستلزم هزینه های قابل ملاحظه حقوقی و اجرایی بوده و کارآیی عملیاتی شرکت را محدود می کند. میخائل سی جنسن و ویلیام اچ […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سرمایه شرکت و عدم تقارن اطلاعات

3. شرکت‌هایی که محصولات آن ها یکتاست، یا خدمات و قطعات پس از فروش نیاز دارند و شرکت‌هایی که محصولات آن ها از شهرت بالایی برخوردار است، از بدهی کمتری استفاده می کنند.4. شرکت هایی که تحت پوشش اتحادیه‌ها هستند و شرکت هایی که دارای پرسنلی با مهارت های فراگیر و قابل انتقال هستند، از […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سرمایه بهینه و ساختار بهینه سرمایه

شماره و عنوان نمایه صفحهنمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن 24نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص 25نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی 26نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین […]

مقاله رایگان درباره فرآیند سرمایه گذاری و ساختار بهینه سرمایه

در صورتی که در جهت هدف های شرکت و متناسب با آن،ساختار سرمایه ای تعیین شده باشد، کاربرد این ساختار سرمایه هدف و ضرایب مربوط به آن برای محاسبه هزینه سرمایه،مناسبتر است. ضرایب نهاییدر استفاده از این روش،درصد مشارکت (وزن) هر یک از منابع تأمین مالی در مجموع تأمین مالی جدید،به عنوان ضریب آن منبع […]

مقاله رایگان درباره پروژه های سرمایه گذاری و نرخ بازده سرمایه گذاری

2) اثر سرمایه گذاری: برای توصیف اثر سرمایه گذاری فرض می کنیم تمام تصمیمات مدیریت، روی جریانهای نقدی فعلی و آینده تأثیر دارند. اساساً تصمیمات سرمایه گذاری به یک جریان نقدی فوری و جریانهای نقدی اضافی تدریجی در همان دوره و یا دوره های آینده منجر می شوند. سود اقتصادی ازمحل اثر خالص این جریانهای […]

مقاله رایگان درباره نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و استراتژی های تأمین مالی

بررسی ارزش افزوده اقتصادی (EVA)استیورات(1991)معتقد است که شرکت هایی که تلاش های ان ها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده اند.به نظر وی برای دستیابی به ارزش باید اهداف مالی ، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه های ارزیابی […]

تحقیق رایگان با موضوع عوامل موثر بر ساختار سرمایه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالیبه طور کلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل موثر بر ساختار سرمایه را تبیین می کنند. یکی از عواملی که براساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تاثیر دارد سودآوری شرکت ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیات بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می […]