قانون مجازات اسلامی و جامعه پذیری جنسیتی

به گونه ای که ملاحظه شد، در گذشته اغلب تفاوت جرم و جنایت زنان نسبت به مردان، به اختلافات زیس تشناختی یا روا نشناختی یعنی به اختلاف در نیروی بدنی، حالت انفعالی و اشتغال به تولید نسبت داده می شد .کووی و اسالتر سیصد و هجده دختر بزهکار را در مؤسسه ای درانگلستان تحت مطالع […]

مقاله رایگان درباره قانون مجازات اسلامی و تعریف جرم شناسی

با توجه به اینکه در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده میشود و روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای خواهد بود.ابتدا با جستجو در پایگاه و سایتهای اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی و استنادی همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایران داک)-نور مگزو و سپس با مراجعه به کتابخانه ها در بین منابع […]