الگوریتم مورچگان و رقابت‌پذیری

شکل ‏42: شبه کد الگوریتم شبیه‌سازی تبریدالگوریتم مورچگان اصلاح شدهدر الگوریتم مورچگان اولیه ارائه شده، در هر تکرار به تعداد مورچه‌ها، جواب بر اساس قاعده تغییر حالت ایجاد می‌شود. سپس برای هر جواب قاعده‌ی به‌هنگام کردن محلی انجام می‌شود و بهترین جواب‌ به عنوان جواب برگزیده انتخاب شده و جواب‌هایی در همسایگی آنها تولید می‌گردد. […]

مقاله درمورد الگوریتم مورچگان و مقایسه نتایج

جمع‌بندی مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف کاربرد بسیار زیادی در سیستم‌های تولیدی و خدماتی دارد. با توجه به اهمیت این مسئله در دنیای واقعی ارائه الگوریتم کارا برای حل مسئله بسیار مهم می باشد. تاکنون برای حل مسئله مورد بررسی الگوریتم‌های ابتکاری متعددی ارائه شده است که تمامی آنها قابلیت بدست آوردن جوابی خوب در […]