منابع پایان نامه ارشد با موضوع تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی

در صورتی که نرخ مالیات عایدات سهام (tps) صفر باشد و مالیات بر عایدات بدهی (tps) و نرخ مالیات شرکت (T) مساوی باشد، مزیت مالیاتی بدهی صفر می شود. 0= ارزش فعلی معافیت مالیاتی اگر T=tps=tpd=0 نتایج پیشنهاد اول و دوم مودیلیانی و میلر به دست می آید.اگر T=0,tpd>0 و یک واحد پولی به عنوان […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سرمایه در گردش و بودجه بندی سرمایه ای

ارزش بازار شرکت : بیانگر قیمت روزانه هر سهم ضربدر تعداد سهام آن شرکت می باشد و نشان دهنده کل ارزش بازار سهام شرکت که در مالکیت سهامداران است، می باشد. به این دلیل از ارزش بازار به جای قیمت هر سهم استفاده می گردد که در ارزش بازار تعدیل مربوط به افزایش سرمایه به […]

مقاله رایگان درباره پروژه های سرمایه گذاری و نرخ بازده سرمایه گذاری

2) اثر سرمایه گذاری: برای توصیف اثر سرمایه گذاری فرض می کنیم تمام تصمیمات مدیریت، روی جریانهای نقدی فعلی و آینده تأثیر دارند. اساساً تصمیمات سرمایه گذاری به یک جریان نقدی فوری و جریانهای نقدی اضافی تدریجی در همان دوره و یا دوره های آینده منجر می شوند. سود اقتصادی ازمحل اثر خالص این جریانهای […]

پایان نامه ارشد درباره ارزش دفتری حقوق صاحبان و استانداردهای حسابداری

2-1-4-1- رویکرد پیشرویدادی (رویکرد پیشبینی هزینه سرمایه)در این رویکرد هزینه سرمایه بر اساس داده‏های پیش‏بینی شده در زمان آینده محاسبه میگردد. آن دسته از مطالعاتی که از این روش بهره گرفتهاند، نرخهای بازدهی را برآورد میکنند که بازار به طور ضمنی جهت تنزیل جریانهای نقدی مورد انتظار آتی به کار می‏گیرد. ما به چندین تحقیق […]

دانلود پایان نامه درباره در زمان فعلی و نوسان پذیری

اختیارات ترکیبی به دو گروه اختیار متوالی و اختیار موازی طبقه بندی می شوند. در اختیارات ترکیبی متوالی پس از اعمال هر اختیار امکان اعمال اختیار بعدی امکان می یابد. در صورتیکه در اختیار موازی تمامی اختیارات به طور هم زمان امکان اعمال دارند. در ادامه به کمک مثال عددی روش حل اختیار ترکیبی متوالی […]