پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

فصل پنجمنتیجه گیری وپیشنهادات5-1 مقدمهدر فصل پنجم به جمع بندی و بحث درباره نتایج بدست آمده از کل تحقیق به ویژه نتایج آماری که در فصل چهارم به تفصیل به آن اشاره شد ، می پردازد. ابتدا مروری بر آمار توصیفی و سپس این که چه فرضهایی را به چه روشی آزمون کردیم و نتایج […]

دانلود پایان نامه ابعاد رهبری تحول آفرین و سبک رهبری تحول آفرین

به منظور بررسی تاثیری که هر یک از مؤلفه های سبک رهبری تحول آفرین(ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی) بر اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی دارد، از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. جدول شماره (4-13) نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطه پیش‌بین سبک […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و فن آوری اطلاعات

جدول(4-4)آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دربانک ملت خطاحجم نمونه 331کلموگروف- اسمیرنوف Z 0.215مقدار احتمال (2-طرفه ) 0.160 در جدول فوق تعداد برابر 331 و مقدار آماره اسمیرنوف – کلموگرف برابر 0.215 است. مقدار p_value که در سطر آخر نشان داده شدهاست برابر 0.160 میباشد چون بزرگتر از سطح معناداری 0.05 است پس فرض نرمال بودن پذیرفته میشود.دراین […]

دانلود مقاله به عنوان یک فلسفه و تکنولوژی اطلاعات

برنری یافتن نسبت به سایر رقبا و جذب موقعیتهای بازار.ارائهی محصولات جنبی به صورت موثرتر.کمک به پرسنل فروش جهت عقد سریع تر قراردادها.تسهیل فرایندهای فروش و بازاریابی.پیش بینی وضعیت فروش، بازار و نیازهای آتی مشتریان.افزایش راندمان کاری سازمان.کوتاهتر نمودن چرخه فروش(اطیابی،1386).2-2-1-6 قابلیتهای سیستم ارتباط با مشتریدیوهورست(1999) میگوید تکنولوژی اطلاعات در راه های مختلفی میتواند در […]

مقاله استراتژی‌های بازاریابی و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

ب: روان شناختی: شامل مراحل ارزیابی فرایند تصمیم‌گیری است که در ذهن فرد صورت می‌گیرد.2-3-5- سطوح وفاداری در بانک‌ها شناسایی سطوح مختلف ماندگاری و رابطه بانک با مشتریان و تدوین برنامه‌های مناسب از سوی بانک جهت ارتقاء سطح ماندگاری مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است. نکته مهم در خصوص تدوین استراتژی‌های اثربخش بازاریابی این است […]

مقاله استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأکید به بازاریابی داخلی

بازاریابی رابطه‌مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بیشتر این رابطه با مشتریان است (Fontenot and Hyman, 2004, 121-130). شل و همکارانش عقیده دارند بازاریابی رابطه‌مند، فهم ومدیریت ارتباطات مشتریان و تأمین کنندگان می‌باشد (Shell by and et al, 2006, 72).بازاریابی رابطه‌مند شناسایی، ایجاد، نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و […]