فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزشیابی عملکرد کارکنان

فرعی پنج) ارزیابی عملکردبر ماندگاری نیروی انسانی دانشکده شهید رجائی کاشان تاثیر دارد.نتایج آزمون آماری نشان دادارزیابی عملکرد در سطح 99 درصد بر ماندگاری نیروی انسانی تاثیر دارد. نتیجه این تحقیق با تحقیقات ضابط(1389)، فتح آبادی(1387)، سیدجوادین(1388) همخوانی دارد.نتایج آزمون…

Continue Reading