پایان نامه درمورد فضاهای عمومی شهری و سازمان های دولتی


Widget not in any sidebars

پیشنهاد می شود که مدیران و معاونین ارشد سازمان های دولتی نسبت به توجیه و اشنایی کارشناسان و کارکنان مجموعه خود در مورد فواید اجرای مدیریت واحد شهری اقدام نمایند تا اجرای این الگو با کمترین مخالفت و مقاومتی ، تحقق یابد.
پیشنهاد می گردد ، در قالب همایش و سمیناری هدفمند و با تشکیل کارگروههای مختلف نسبت به طراحی مدل مطلوب مدیریت واحد شهری مبتنی بر توانمندیهای بومی این شهرستان اقدام لازم به عمل اید.
پیشنهاد می گردد میزان آمادگی کارشناسان و کارکنان نسبت به اجرایی نمودن مدل مدیریت واحد شهری مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیردتا موانع احتمالی اجرای این مدل شناسایی گردد.
پیشنهاد می گردد به منظور ارتقای سطح پاسخگویی به مراجعان در شهرداری گیلان غرب ، به طور ازمایشی اجرای مدیریت واحد شهری با همکاری سایرادارات ،اقدام لازم به عمل اید.
5-4-پیشنهادهای برای تحقیقات اتی:
پیشنهاد می شود در پژوهشی مستقل به بررسی رابطه بین کاربست مهندسی مجدد و طراحی فرایند ارایه خدمات به مراجعان در ادارات شهرستان گیلان غرب اقدام گردد.
پیشنهاد می شود که در تحقیقی جداگانه به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت واحد شهری بر رضایت شهروندان به عمل اید.
پیشنهاد می شود که در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی ، سبک مدیریت و اجرای مدیریت واحد شهری در شهرستان گیلان غرب پرداخته شود.
پیشنهاد می شود در پژوهشی به بررسی رابطه بین استراتژیهای مالی و انگیزش شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان و اجرای مدیریت واحد شهری در شهرستان گیلان غرب پرداخته شود.
پیشنهاد می شود عوامل موثر بر موفقیت را اجرای مدیریت واحد شهری از دیدگاه مراجعان و کارشناسان در قالب تحقیقی علمی مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرد.
5-5-مشکلات تحقیق:
در انجام این تحقیق برخی مشکلات وجود داشت که عبارتند از :
عدم همکاری برخی مدیران واحدهای مختلف سازمانا و ادارات شهرستان گیلان غرب برای هماهنگی و توزیع پرسشنامه ها که زمان انجام تحقیق را طولانی می نمود.
عدم همکاری برخی کارکنان و کارشناسان در تکمیل پرسشنامه ها
با توجه به اینکه ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بود و طولانی بودن زمان پاسخگویی به سوالات از جمله مشکلات دیگر این تحقیق به شمار می رفت.
عدم اطمینان و اعتماد برخی کارکنان به محقق و تصور ارایه نتایج و اطلاعات به مدیریت سازمان ، در برخی موارد محقق را ناگزیر از توجیه طرح و فواید ان می نمود.
منابع فارسی :
– اسدی ، محسن، (1389) مدیریت واحد شهری، استانداردها و انواع آن ، گروه مطالعات و برنامه ریزی شهری ، وزارت کشور.
– آرمات ،رامتین ،(1383) ،خصوصی سازی و نظارت در فضای عمومی شهرها ،شهرداری ها ، 3-13 صص، مجله شهرداری ها، سال هفتم ، شماره 76.
– آریانپور، علیرضا، (1385) پژوهشی در شناخت شهرهی ایران، انتشارات گلشن، تهران،ص 48
– الوندی ، زهرا (1383) “بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری ” پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
– بهرام سلطانی،کامبیز،(1374) پیشنهاد روش مدیریت واحد شهری ، مجله آبادی ، سال پنجم، شماره 17، تابستان ص 210
– پیرموره ، ژان، (1373) فضاهای شهری – طراحی و اجرای مدیریت ، ترجمه حسین رضایی، اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران .
– باروقی ، فریده ،(1381) ،کاربری فضاهای عمومی شهری از برنامه تا واقعیت ،شهرداری ها، سال پنجم ،شماره 60، 17-23 صص.