منابع پایان نامه ارشد با موضوع درمان نگهدارنده با متادون و بیماران وابسته به مواد

6-1- متغیرهای پژوهش الف) متغیرهای مستقل: روش های درمان (داروی متادون و بوپرنورفین)ب) متغیرهای وابسته: حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری، توجه (زمان پاسخ های صحیح) ج) متغیر تعدیل کننده: دوز مصرفد) متغیرهای کنترل: سابقه اعتیاد، نوع ماده مخدر مصرفی (تریاک و شیره)، میزان مصرف ماده مخدر (گرم)، جنس (مرد)، سوء مصرف الکل حاد، اختلالات […]