پایان نامه ارزش ویژه نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

کیفیت درکشده میتواند، به صورت درک مشتری از کیفیت کلی و یا برتری محصول یا خدمت با توجه به هدف مور انتظارش، در مقایسه با گزینههای دیگر، تعریف شود. در نهایت، کیفیت ادراکشده، احساس کلی و غیر عینی (ناملموس) درباره…

Continue Reading

پایان نامه مدیریت ارتباط مشتری و صرفه جویی در هزینه

برند یک ابزار مهم رابطهای در مجموعه مدیریت ارتباط مشتری شرکت است(استیگلر،1961) (ستینگلیتز1987 ). در تحقیقات خود در مورد محصولات نشان دادند که برند به دو دلیل برای مصرف کنندگان باارزشاند :1- به این دلیل که آنها ریسک ادراک شده…

Continue Reading

ارتباطات بین فردی و نام و نشان تجاری

““3 استرالیا2007پاپاساپا “““4 2-2-15 اعتمادمعیارهای اعتماد عبارتند از:1- قابلیت اطمینان2-اخلاقیات 3- کیفیت خدمات / محصول4- فرآیندهای تجمعی(سوزان و همکاران،2006). اعتماد یک مرحله اساسی در ساخت رابطه بلند مدت میان خریدار و فروشنده است(کوو مینگ چو، 2009). بسیاری از مطالعات نشان…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و رسیدگی به شکایات

تأکید و توجه مدیریت شعب بانکی بر این نکته که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ارتباطات اثربخش بانک با مشتری، پاسخ گویی کارکنان به سؤالات مشتر ی است، ز یرا مشتر ی تمایل دارد کارمند در هر وضعیتی که قرار…

Continue Reading

مقاله عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت شغلی کارکنان

این دسته از مشتریان را می‌توان در قالب رویکرد بازاریابی مشترک نیز قرار داد و با مشارکت آنها به ارائه خدمات آتی و تدوین راهبردهای مناسب بانک پرداخت.2-3-6- عوامل مؤثر بر وفاداریچنان که گفته شد عوامل وجود آورنده وفاداری مشتری…

Continue Reading

مقاله مزایای بازاریابی رابطه‌مند و تبلیغات دهان به دهان

2-2-5- ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌منددر حوزه ادبیات ارزشی، پژوهشگران بیان می‌کنند ارزشی که مشتریان به یک محصول یا خدمت می‌دهد میزان منفعتی است که آنها فکر می‌کنند از مصرف آن محصول یا خدمت می‌توانند به دست بیاورند. با دقتی عمیق…

Continue Reading