دانلود پایان نامه مفهوم مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین سبز

موجودی (مانند هزینه نگهداری موجودی، عدم قطعیت تقاضا و عرضه و …) ظرفیت (مانند هزینه ظرفیت(آنها استراتژی کاهش در مقابل هر ریسک را نیز بررسی کردهاند.تنگ ]23[ در سال 2006 دو نوع ریسک را در نظر میگیرد:1)ریسکهای عملیاتی که عدم…

Continue Reading

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان و عملکرد نام تجاری

جدول(4-35)مقایسه رضایت مشتری نسبت به تحصیلات مشتریان بین شرکت همراه اول و شرکت ایرانسل 71 جدول(4-36)مقایسه وفاداری مشتریان نسبت به تحصیلات مشتریان بین شرکت همراه اول و شرکت ایرانسل 72فهرست نمودارعنوان صفحهنمودار (4-1) 56نمودار (4-2) 58نمودار (4-3) 64 نمودار (4-4)…

Continue Reading

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

رشیدی در سال 1380، “عوامل موثر بر وفاداری به برند در مصرفکنندگان پودر رختشویی” مورد بررسی قرار دادهاست. در این تحقیق مشخص شد برای گروه خریداران وفادار به برند، فاکتورهایی نظیر: استاندارد، دردسترس بودن، شهرت برند، رایحه، قدرت پاک کنندگی…

Continue Reading

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و موسسات مالی و بانکها

توسعه تکنولوژی به سازمان اجازه دادهاست که از هر تماس مشتری بهترین استفاده بکنند. تکنولوژی جدید جمعآوری اطلاعات از دفاتر پسخوان (حسابداری، مدیریت خرید مواد، توزیع)را مدل ساخته است در مقایسه با تکنولوژی قبلی اطلاعات فروش و بازاریابی در دسترس…

Continue Reading

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و ارزیابی کیفیت خدمات

اصل متانت(عزیزیان،1389).2-2-2 استراتژی سیستم ارتباط با مشتریمنظور از این مرحله جمع آوری دادههای صحیح و ارسال آنها به مکان صحیح است. سیستم ارتباط با مشتری نیازمند خلق نوعی عرضهی خون اطلاعات است که در سراسر بانک جریان یافته و سیستم…

Continue Reading