تحقیق درمورد شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

43/19 (000/0) آماره هاسمن (معناداری)99/15 (067/0)نوع برآوردداده های تابلویی با اثرات تصادفیآماره F فیشر (معناداری)43/49 (000/0)ضریب تعیین تعدیل شده325/0آماره دوربین واتسون58/1 تحلیل نتایج بدست آمدهخودهمبستگیبرای بررسی این فرضیه از آماره دوربین واتسون استفاده می شود، در صورتیکه میزان این آماره در فاصله بین 5/1 تا 5/2 باشد، فرض وجود خودهمبستگی میان جملات باقیمانده رد می […]

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و شرکت‌های پذیرفته شده

میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است. در این مدل ضریب تعیین برابر 32/0 می باشد. بدین معنا که متغیرهای مستقل 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. تحلیل نتیجه فرضیه هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا […]

مقاله درباره شرکت‌های پذیرفته شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات

کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با این وجود آنها شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره […]