پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی و مدل نتایج و تعیین کننده ها

-4 بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.( Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997))مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که […]

مقاله رایگان با موضوع رشد اجتماعی دانش آموزان و کمال گرایی جامعه مدار

به عنوان بعد درون فردی کمال گرایی تعریف شده است، که منعکس کننده رفتار های کمال گرایانه می باشد که هم از “خود” فرد ناشی می شود و به سمت ” خود” جهت دارد. این بعد در بر گیرنده وضع معیار های غیر واقع بینانه برای خود، ارزیابی سختگیرانه خود با تمرکز بر نواقص و […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده متادون

پیوست ها—————————————————عنوان صفحهآزمون حافظه کاری وکسلر 83آزمون حافظه کلامی وکسلر 83آزمون یادداری- دیداری بنتون 84چکیده انگلیسی 88فصل یکممقدمه1-1- مقدمهاعتیاد بیماری مزمن و پیشرونده ایست که با ویژگی هایی هم چون رفتارهای اجبارگونه، وسوسه‏های غیرقابل کنترل، رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پیامدهای زیانبار اجتماعی، روانی، جسمی، خانوادگی و اقتصادی که به همراه […]

مقاله درمورد دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی

در پژوهش های مختلف، برخورداری از سلامت روان، تطابق عاطفی، هیجانی، همسانی در هوش، تعهد، وفاداری، گذشت، عقاید مشترک، دوستی و صمیمیت، برادری و مساوات و اعتماد از مهم ترین ملا کهای انتخاب همسر و ازدواج موفق ذکر شده است(جبرائلی و همکاران، 1393). اهمیت این موضوع باعث شده که محققان از رشته های مختلف به […]

تحقیق رایگان درمورد نشانه های جسمانی و کارکرد اجتماعی

نگرش مذهبی ضریب همبستگی پیرسون 626/0-** سطح معنی داری 01/0>p تعداد 360 در جدول 4 همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان نشان داده شده است، همانطور که می‫بینید بین نمره نگرش مذهبی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0>p وجود دارد و این نشان می‫دهد با توجه به […]

تحقیق رایگان درمورد انسجام اجتماعی و ادیان ابراهیمی

مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئولانه رفتار کند. پذیرش مسئولیت کاملترین نشانه سلامت روان شناختی است. توجه او به لذت دراز مدت تر ، منطقی تر و منطبق با واقعیت باشد. بر زمان حال و آینده تأکید نماید نه بر گذشته و تأکید او بر آینده هم جنبه دورنگری داشته باشد […]

تحقیق رایگان درمورد کارکردهای روانشناختی و مورد قبول جامعه

سلامت روان یک مفهوم با پایه و اساس اجتماعی می باشد؛ این بدین معناست که جوامع، گروه ها، فرهنگ ها، مؤسسات و حرفه های مختلف روش های بسایر متفاوتی برای متصور شدن ذات و عوامل آن دارند که تعیین می کند که چه چیزی از لحاظ روانی سالم است و تصمیم می گیرد که چه […]

تحقیق رایگان درمورد ویژگی های سلامت روان و احساس ارزشمندی

الگوی راجرز(1963) از شخصیت سالم و سلامت روانی ، انسانی بسیار کارآمد و با کنش و کارکرد کامل است که از تمام توانایی ها و استعدادهای بالقوه اش بهره می گیرد و به همین دلیل ، وی در روش درمانی خود برخلاف فروید ، مسئولیت عمده تغییر شخصیت را بر عهده ” مراجع” (مددجو) می […]

همبستگی پیرسون و شکستگی استخوان

فرضیه سوم ) بین نگرش مذهبی با علائم اضطرابی دانش آموزان رابطه وجود دارد. به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با علائم اضطرابی دانش‫آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جدول 6- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد […]

کارکردهای اجتماعی و دانش آموزان دختر

ابوتس و همکاران (2004) در پژوهشی به بررسی رابطه‌ی مذهبی بودن با سلامت روان در میان کودکان اسکاتلندی پرداختند. در این پژوهش رابطه‌ی حضور هفتگی در مراسم مذهبی کلیسا با سلامت روان کودکان مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد، کودکانی که در مراسم‌های مذهبی حضور بیشتری داشتند پرخاشگری کمتری از خود در موقعیت‌های […]

پرسش نامه سلامت عمومی و اعتبار و پایایی

3-5 ابزار پژوهشابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان GHQ و نگرش مذهبی براهنی 3-5-1 پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ : روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو و سه تعلق می گیرد. در نتیجه نمره فرد در […]

همبستگی پیرسون و اختلال افسردگی

پس از اخذ مجوز از دانشگاه مربوطه با هماهنگی لازم با اداره آموزش و پرورش و پس از گرفتن مجوز های لازم برای مراجعه به مدارس، به 12 مدرسه از مدارس ناحیه دو و سه شهر کرمانشاه مراجعه کرده و پس از تشریح موضوع با مدیر مدرسه هماهنگی های لازم به عمل آمد سپس با […]

دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر و تمرینات مقاومتی

کارایی دستگاه های تولید انرژی هوازی، به روش تمرین هوازی افزایش یافته و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی می شود. شروع سبک و مداومت و پیشرفت تدریجی و اضافه بار (شدت، مدت و تکرار) از اصول تمرین های هوازی است (20).2-11 تمرین مقاومتی تمرین قدرتی همانند سایر فعالیت های بدنی دیگر برای نوجوانان اثرات سودمند در […]