دانلود مقاله موانع و محدودیت و ارتباط با مشتری

5-4 موانع و محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93 فهرست جداول عنوان صفحه (3-1)جامعه آماری و حجم نمونه بانک های مورد پژوهش……………….. …………………………………………………………………………………………………57(3-2)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….58(3-3)ضریب آلفای کرونباخ هرشش بانک مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………60(4-1) وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان دربانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………………………65(4-2)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………………..66(4-3)وضعیت مدت زمان استفاده از خدمات بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………………….67 (4-4) آزمون […]