مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

نمودار 4-2- توزیع فراوانی وفاداری مشتری براساسیافتههایتحقیق میانگین و انحراف استاندارد بازاریابی رابطه‌مند به ترتیب برابر224/3 و 27/1 محاسبهگردیده است و منحنی توزیع بازاریابی رابطه‌مند با چولگی 27/0- بیانگر نرمال بودن آزمون است (اگر کوچک تر از 2- و بزرگ…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

در این تحقیق پژوهشگر از روش همبستگی از شاخه توصیفی استفاده می‌کند. زیرا در این تحقیق از یک گروه (مشتریان) دو دسته اطلاعات (بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان) در دسترس است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و ارتباطات بازاریابی

تنکابن50 45آمل5046نور5044چالوس6459جمع3843523-5- ابزار و روش جمع آوری داده‌ها و اطلاعات در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان 37 پرسش در قالب یک پرسشنامه تنظیم شده است. برای سنجش بازاریابی رابطه‌مند از 25 سوال محقق…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

بارنز و هاولت (1998) در مطالعات خود در زمینه ی خدمات مالی به این نتیجه دست یافتند که تعامل احساسی در روابط میان بنگاه و مشتریانش حیاتی است. این چنین روابطی کمتر توسط رقبا تقلید می‌شده و لذا ایجاد چنین…

Continue Reading

مقاله مدل بازاریابی رابطه‌مند و عناصر آمیخته بازاریابی

انجمن بازاریابی آمریکا و بسیاری از محققان دیگر در این زمینه به بحث پرداختند و بیان کردند که مشکل تعداد یا مفهوم سازی متغیرهای تصمیم گیری نیست بلکه مشکل طبیعت نظری آن است. وندن بولت و نواتر اسکوت متعقدند 4p…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و اعتماد مشتریان

در روابط بازاریابی، ارتباطات غالباً نادیده گرفته می‌شود. این مسئله تأسف‌آور است، زیرا همه عناصر دیگر از طریق ارتباطات تجربه می‌شوند (Rashid, 2003, 746). ارتباطات، خصوصا ارتباطات به موقع، موجب تقویت اعتماد از طریق کمک به حل اختلافات و برآورده…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و استراتژی بازاریابی

واژگان کلیدی: حفظ مشتری، جلب مشتری، بازاریابی بانک‌ها، بازاریابی رابطه‌مند، وفاداری مشتریانفصل اولکلیات تحقیق1-1- مقدمهامروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان وجلب وفاداری آنها می‌باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

جدول 4-4- آمار توصیفی میزان سپرده گذاری مشتریان 51جدول 4-5- آمار توصیفی مشتریان بر حسب تأهل 52جدول 4-6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 52جدول 4-7- آمارتوصیفی بازاریابی رابطه‌مند 53جدول 4-9- آزمون نرمال بودن داده ها 55جدول 4-10- همبستگی اعتماد سازی با…

Continue Reading