مقاله درباره محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت و خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

پانال و شیپر (1999) نیز صورت‌های مالی را با کیفیت تلقی می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت و افشای کامل و قابلیت مقایسه را دارا باشند. صورت‌های مالی شفاف صورت‌هایی هستند که رویدادها و مبادلات، قضاوت‌ها و برآوردهای اساسی صورت‌های مالی و کاربردهای آنها را نشان دهد. شفافیت استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا نتایج و […]

مقاله درباره عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اطلاعات مالی

به ندرت اطلاعاتی را می‌توان تهیه کرد که کاملا مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. یکی از محدودیت‌ها این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت‌های کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس عموما هدف، […]

مقاله درباره عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

نظر هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی ایران این است که:«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و […]

مقاله درباره حسابرس و بازرس قانونی و اعتماد سرمایه گذاران

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ارائه میگردد. در این فصل آمار توصیفی دادهها و نتایج آزمون فرضیهها نشان داده میشوند. نگارههای این فصل به تفصیل در پیوست تحقیق ارائه خواهد شد. فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق2-1) مقدمهدر حوزه اقتصاد موضوع تخصیص بهینه منابع […]