تحقیق درمورد بازار اوراق بهادار و تغییرات قیمت سهام

مرادی (1373) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی با عنوان “اعلام سود حسابداری از طریق انتشار صورت‌های مالی و رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران “را موردبررسی قرار داد تا از این طریق رفتار تغییر قیمت سهام در قبال اعلان سود حسابداری را از طریق انتشار صورت‌های مالی اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار […]

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و بورس اوراق بهادار

قلمرو پژوهشهر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.قلمرو موضوعیقلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی تأثیر نماگرهای ساختاری بازار […]

مقاله درباره استانداردهای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,tABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری SIZE = اندازه شرکت […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کشورهای درحال توسعه

گرک فیلبک و رایموند گورمن (2000) با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان بکار گیری داراییها در صنایعی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند نظیر صنایع نفتی،‌معدنی و‌چوب، هر چقدر شرکتها سطح استفاده مفید از داراییهای خود را افزایش دهند،‌نسبتهای اهرمی آنها افزایش می‌یابد. بجز شرکتهای فعال در صنایع معدنی سایر اینگونه شرکتها با […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق صاحبان سهام و صاحبان سهام

اگر این سرمایه گذار، سهامی به ارزش aSu را از سهام شرکت L بفروشد و مبلغ aBL ریال با بهره R درصد به حساب شخصی ام وام بگیرد، با مجموع پولی که خواهد داشت می تواند معادل مبلغ [a(SL+BL)-Su] از سهام شرکت U را خریداری نماید. یادآوری می شود که برای شرکت U، Vu=Su زیرا […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار و حقوق صاحبان سهام

در این تحقیق سعی بر آن است که فرضیات زیر مورد آزمون قرار گیرد:فرضیه اصلی تحقیق : میزان اختلاف نسبت بدهی شرکت با نسبت بدهی صنعت بر روی ارزش بازار شرکت مورد مطالعه اثر معناداری دارد.فرضیه فرعی 1: میزان اختلاف نسبت بدهی شرکت با نسبت بدهی صنعت بر روی ارزش بازار شرکت در صنعت ماشین […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سرمایه در گردش و بودجه بندی سرمایه ای

ارزش بازار شرکت : بیانگر قیمت روزانه هر سهم ضربدر تعداد سهام آن شرکت می باشد و نشان دهنده کل ارزش بازار سهام شرکت که در مالکیت سهامداران است، می باشد. به این دلیل از ارزش بازار به جای قیمت هر سهم استفاده می گردد که در ارزش بازار تعدیل مربوط به افزایش سرمایه به […]

مقاله رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و معیار ارزش افزوده اقتصادی

عبارت RP-Rf برابر صرف ریسک پرتفولیو می باشد و در صورتی که مدل CAPM برقرار باشد و انتظارات سرمایه گذار نیز محقق گردد، در آن حالت صرف ریسک پرتفولیو باید نسبتی از صرف ریسک پرتفولیوی بازار باشد. نمودار زیر رابطه بین صرف ریسک پرتفولیو و صرف ریسک بازار را نشان می دهد: نمودار2-5طبق مدل CAPM […]

مقاله رایگان درباره اندازه گیری عملکرد و معیار اندازه گیری

بنابراین دو رویکرد با هم مطابقت داده می شوند:NOPAT-KW (Capital) = سود خالص -KE (Equity) سود خالص -KE (E)پس لازمه برقرار بودن تساوی بین دو طرف آن است که DM = D و EM = E باشد. به عبارت دیگر،ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتری آنها یکسان باشد. عمدتاً به لحاظ […]

مقاله رایگان درباره پروژه های سرمایه گذاری و نرخ بازده سرمایه گذاری

2) اثر سرمایه گذاری: برای توصیف اثر سرمایه گذاری فرض می کنیم تمام تصمیمات مدیریت، روی جریانهای نقدی فعلی و آینده تأثیر دارند. اساساً تصمیمات سرمایه گذاری به یک جریان نقدی فوری و جریانهای نقدی اضافی تدریجی در همان دوره و یا دوره های آینده منجر می شوند. سود اقتصادی ازمحل اثر خالص این جریانهای […]

پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی

قلمرو زمانی تحقیق:از ابتدای سال 1387 تاانتهای سال 1392 میباشد. قلمرو مکانی تحقیق: قمرو مکانی این مطالعه، بورس اوراق بهادارتهران میباشد. قلمرو موضوعی:بررسی ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی میباشد. 1-8- ساختار تحقیقاین پایان نامه در فصول زیر سازماندهی شده است. در ادامه، در فصل دوم به […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود و حسابداری محافظه کارانه

مدیریت سودسود هر سهم نسبت بدهیتأثیر بر سطحEPSکاهش پراکندگیEPSکاهش EPS جاری به منظور افزایش EPS آتیتحقیقات تجربی صورت نگرفته است/ نظر حرفه ایتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استمطالعاتتفسیرها2-6. مفهوم مدیریت سودمحاسبه سود خالص در یک واحد تجاری متأثر […]