نام و نشان تجاری و ساختارهای رقابتی

برند سازی فقط خلق یک نام و لوگوی تجملی نیست، برابر دانستن برند سازی با بعضی از تلاشهای ظاهری و تزئینی به مانند قضاوت در مورد یک کتاب براساس جلد رنگی آن است. مسئله اصلی یافتن آنچه درون برند وجود…

Continue Reading