مقاله با موضوع آیین رفتار حرفه ای و بورس اوراق بهادار

ازآنجا که قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می‎باشد، لذا جامعه ی آماری شامل تمامی‎شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می‎باشد:1-اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد. 2-دست کم از سال1385 […]

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار و برآورد پارامترها

فهرست جداول عنوان صفحهجدول 4-1. نمونه آماری تحقیق 54جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق 55جدول 4-3. آزمون چاو 56جدول4-4. آزمون‎هاسمن 57جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف 58جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 60فهرست نمودارها عنوان صفحهنمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59فهرست اشکال عنوان صفحهشکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی […]

پایان نامه با موضوع درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

سرمایهگذاران نهادی، مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند. براساس کتابها و مقالات موجود، بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و مواردی از این دست جزو سرمایهگذاران نهادی قلمداد میشوند. سرمایهگذاران نهادی با استفاده از حق رأی در تصمیمگیریها و ساختار هیئت مدیرهی شرکت نفوذ میکنند و میتوانند […]

دانلود مقاله نامتقارن بودن اطلاعات و اقلام تعهدی اختیاری

تفاوت این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‌نامند یعنی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه این احتمال وجود دارد که نیروهای درون سازمانی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه درباره کیفیت واقعی شرکت نسبت به افراد از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند (توازن اطلاعات به سمت آن‌هاست) وجود پدیده نامتقارن […]

تحقیق درمورد جریان‌های نقد عملیاتی و محتوای اطلاعاتی سود

هاگرمن2 (1982) روش بیور را برای اعلامیه‌های سود سهام بانک‌ها در بازارهای خارج از بورس3 به کاربرد. باید خاطرنشان کرد که نتایج می و هاگرمن همانند نتایج بیور بود. به‌طورکلی نتایج حاصل از آزمون‌های انجام‌شده روی انحراف بازده غیرعادی محتوای اطلاعاتی سود، با نتایج آزمون‌هایی که در مورد جهت سود غیرمنتظره و میانگین نرخ بازده […]

مقاله درباره شرکت‌های پذیرفته شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات

کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با این وجود آنها شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره […]

مقاله درباره شرکت‌های پذیرفته شده و پیش بینی سود هر سهم

ABSIT = b0 + b1QD + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم ABSIT = b0 + b1QE + b2 SIZE +b3LEV+ b4 INS + b5 OWNCON +£i,t3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیقمتغیر‌های این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها شامل متغیر‌های مستقل، متغیرهای وابسته و متغیر‌های کنترلی […]

مقاله درباره ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و شرکت‌های پذیرفته شده

بهاتاچارای و همکاران(2012) با انجام تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که با کاهش سود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تامین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند […]

مقاله درباره محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت و خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

پانال و شیپر (1999) نیز صورت‌های مالی را با کیفیت تلقی می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت و افشای کامل و قابلیت مقایسه را دارا باشند. صورت‌های مالی شفاف صورت‌هایی هستند که رویدادها و مبادلات، قضاوت‌ها و برآوردهای اساسی صورت‌های مالی و کاربردهای آنها را نشان دهد. شفافیت استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا نتایج و […]

مقاله با موضوع جریان نقد عملیاتی و بورس اوراق بهادار

OCFi,t: جریان نقد عملیاتی تقسیم بر مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t. SIZEi,t: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t. . LEVi,t: نسبت اهرمی، که از تقسیم جمع بدهی‌ها بر جمع دارایی‎ها بدست می‌آید. 1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آندراین تحقیق برای جمع آوری اطلاعات ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. دراین روش […]

پایان نامه با موضوع معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مورد انتظار سهامدار

دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که تواناییهای متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند .طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند .زیرا، برخی از معاملهگران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است […]

دانلود مقاله اقلام تعهدی و اندازه گیری آن و مدیریت سود و جریان های نقدی

دی جرج و همکاران (1999)فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گرانجیانمینگ (2007)اقلام تعهدی غیرمنتظرهیودیانتی (2008)مدیریت سود و جریان های نقدیلوبو و ژانگ ژو (2008)افشاء مدیریت سودکارل و اسکات (2009)نقش اقلام تعهدی در صنعتدپوچ وهمکاران(2009)اقلام تعهدی و اندازه گیری آن7 تحقیقات انجام‌شده:2-7-1 تحقیقات خارجی:تحقیقات متعددی در […]

دانلود مقاله معیارهای ارزیابی عملکرد و مفروضات تئوری نمایندگی

همواره اقتصاد در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف قرار دارد که باعث رونق یا رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری که نقش اساسی در اقتصاد دولت‌ها ایفا می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند. به طور کلی می‌توان این شرایط رونق و رکود اقتصادی را […]

پایان نامه رایگان با موضوع رفتار سازمانی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  را لازمه آن می‌شمارد(کاتز، ترجمه توتونچیان، 1370، ص 96).مهارت فنی آن چیزی است که آدمی با آموزشهای رسمی و غیررسمی در زندگی خود فرا می‌گیرد و بعبارتی در انجام یک فعالیت با روش درست توانمند می‌شود.«ویژگی بارز مهارت فنی آن است که به […]