مقاله با موضوع اندازه موسسه حسابرسی و جریان نقدی عملیاتی

=∆WC تغییر سرمایه در گردش در دوره t =جریان نقدی عملیاتی در دوره قبل جریان نقدی عملیاتی در دوره جاری= جریان نقدی عملیاتی در دوره بعد=میا نگین جمع دارایی‎ها در دوره جاریبا برازش مدل فوق می‎توان دریافت که الگوی اقلام تعهدی تا چه اندازه مشابه جریان‎های نقدی است. شایان ذکر است که خطای برآورد با […]

مقاله با موضوع اقلام تعهدی اختیاری و مؤسسات حسابرسی

بکروهمکاران(1998)وفرانسیس وهمکاران(1999) اظهار داشتند در شرکت‎هایی که از حسابرسان بزرگتر استفاده می‎کنند، انگیزه کمتری برای رفتارهای فرصت طلبانه وجوددارد و این امر منجربه گزارش سطح کمتری ازاقلام تعهدی اختیاری شده واحتمال مدیریت سودکاهش می‎یابدواین، به معنای کیفیت بالای حسابرسی انجام شده می‎باشد. مطابق با دیگر تحقیقات، نلسون وهمکاران(2002) به این نتیجه رسیده اند که حسابرسان […]

مقاله با موضوع حق الزحمه حسابرسی و استقلال حسابرس

محرکهای عرضه محرک‎های تقاضا راهبردهای ریسک صاحبکارتضادهای نمایندگیراهبردهای مدیریت ریسک حسابرسحق الزحمه حسابرسیاجزای کیفیت حسابرسیحسن شهرت حسابرسشایستگی درک شدهاستقلال درک شدهمراقبت حرفه ای حسابرسشایستگی حسابرساستقلال حسابرسپیامدهای کیفیت حسابرسیاعتباراطلاعاتکیفیت اطلاعاتصورتهای مالیشکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسیمنبع: واتکینز، هیلیسونومورکرافت (2004)2-3-1) ریسک موجوددرشرکت صاحبکاردرمتون قیمت گذاری اوراق بهادار، حسابرسی یکی ازابزارهای اعتباربخشیدن به اطلاعات صورتهای […]

مقاله با موضوع اندازه موسسه حسابرسی و جریان نقدی عملیاتی

در این مدل:=∆WCتغییر سرمایه در گردش در دوره tکه بصورت زیر محاسبه می‎شود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬∆WC = ∆AR + ∆Inventory − ∆AP − ∆TP + ∆Other Asset s (net) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎلا دارﻳﻢ: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ = ∆WC‬ﺗﻐﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه اﻗلام ﺗﻌﻬﺪی) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ = ∆AR‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎیدرﻳﺎﻓﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ = ∆Inventory‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎلا. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ = ∆AP‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ […]

پایان نامه با موضوع شرکت های پذیرفته شده و کیفیت گزارشگری مالی

این پیشنهادها با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و آزمون فرضیهها، درقالب پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی تقسیمبندی میشود: پیشنهادهای کاربردی با توجه به نتایج بدستآمده از فرضیه اول، سوم و چهارم که نشان دهنده رابطه معکوس بین عدم تقارن اطلاعاتی با نقدشوندگی سهام، قیمت سهام و حجم معاملات وجود دارد به منظور […]

پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. و بدون اعتماد سرمایهگذاران، بازار نمیتواند پیشرفت کند. کیفیت آن دسته از اطلاعات مالی که […]

مقاله درباره حسابرس و بازرس قانونی و اعتماد سرمایه گذاران

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ارائه میگردد. در این فصل آمار توصیفی دادهها و نتایج آزمون فرضیهها نشان داده میشوند. نگارههای این فصل به تفصیل در پیوست تحقیق ارائه خواهد شد. فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق2-1) مقدمهدر حوزه اقتصاد موضوع تخصیص بهینه منابع […]

مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و اقلام تعهدی اختیاری

مطالعات اخیری که ازاطلاعات دردسترس جدیداستفاده می‌کنند، می‌کوشندتاتأثیرحق‌الزحمه‌های خدمات غیرحسابرسی براستقلال حسابرس رابررسی نمایند. این مطالعات درباب تناسب اقدامات قانونگذاران می‌باشند امانتایج متناقضی راارائه می‌نمایند. قابل توجه‌ترین مطالعه اولیه دراین زمینه، یعنی مطالعه‌ای که توسط فرانکل وهمکاران(2002)انجام شد، رابطه مثبتی بین میزان حق‌الزحمه خدمات غیرحسابرسی ودستکاری اقلام تعهدی اختیاری یافته است. این موضوع نشان می‌دهدچنانچه […]

مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و مطالعه کتابخانه ای

جعفری(1387)تأثیرچرخش مؤسسات حسابرسی برکیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران راموردمطالعه قرارداده است. منظورازچرخش، جابجایی وتعویض حسابرسان دردوره‌های زمانی حداکثرچهارساله وکیفیت حسابرسی نیزحاصل جمع شایستگی(توانایی کشف اشتباه)واستقلال حسابرسان (انگیزه گزارش مواردکشف شده)بوده است. وی به ایننتیجه رسیده است که چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی‌شود. فصل سومروش اجرای تحقیق3-1) مقدمههدف تمام علوم، […]

مقاله با موضوع اقلام تعهدی اختیاری و استفاده از فناوری

همانگونه که قبلاًبه آن اشاره شد، پیشبینی داتارودیگران ازطرف تقاضابه اینصورت است که به موازات افزایش ریسک، صاحبکاران، حسابرسی‎های باکیفیت تری رامطالبه میکنند. اماسیم ونیچواستاین (1996) استدلال می کنند که با افزایش ریسک صاحبکار و با افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرس، عرضه کیفیت حسابرسی به طورواقعی کاهش خواهدیافت. استدلال آنان بیانگراین است که ریسک […]

مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و اقلام تعهدی اختیاری

استدلال‌دیگر، به قابلیت استفاده ازمنابع مربوط می‌شود. برای مثال، دوپاچ وسیمونیچ(1982)استدلال می‌کنند که کیفیت حسابرسی تابعی ازتعدادرویه‌های حسابرسی انجام شده وتعدادحسابرسان می‌باشدومؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری رابرای اجرای آزمونهای حسابرسی دراختیاردارند. هرچند، به کارگیری منابع برای بالابردن کیفیت حسابرسی ازقابلیت استفاده منابع مهمتراست. دیویدس ونونئو(1993)بیانمی‌کنندکه اکثرپژوهش‎های تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض […]

مقاله با موضوع اطلاعات حسابداری و استقلال حسابرس

– ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورتهای مالی حاوی تحریفهای با اهمیت است وحسابرس این تحریف‎ها را کشف وگزارش می‎نماید (دیآنجلو، 1981). – احتمال آن که حسابرس نسبت به صورت‎های مالی که حاوی تحریف‎های بااهمیت است گزارش مقبول صادر ننماید (لیوهمکاران، 1999). – صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسان(تیتمانوترومن، 1986؛بیتی، 1989؛دیویدسونونئو، 1993). – اندازه گیری […]

مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعات

در شکل2-2 طبقه بندی عملی پژوهشهای تجربی ارائه شده است. اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی با محرکهای تقاضا نظیر ریسک شرکت صاحبکار و تضادهای نمایندگی، یا محرکهای عرضه نظیرحق الزحمه حسابرسی و راهبردهای مدیریت ریسک شرکت حسابرسی را بررسی می‎نمایند. شکل2-2 به نحوی شکل2-1را بسط میدهد تا محرکه ای عرضه وتقاضا […]

مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و بازار اوراق بهادار

والاس(1980) تقاضا برای خدمات حسابرسی باکیفیت بالا را در چارچوب نظریه علامت دهی در عرضه اولیه سهام دربازارسرمایه موردبررسی قرارداده است. درچارچوب نظریه علامت دهی، اگرخریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با کیفیت وبی کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوراق بهادار به گونه ای تعدیل می شود تا منعکس کننده متوسط کیفیت مورد […]

مقاله با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده و آیین رفتار حرفه ای

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت کالای(خدمات) عمومی رادارد که استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمی‎شود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف کننده خاصی نیست. این کالای عمومی همانند سایر کالاها وخدمات باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه […]