اندازه گیری و کشش ایستا


Widget not in any sidebars

نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه بدون کشش با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (002/0 P=)، گروه کشش ایستا با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (002/0= P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
فرضیه سوم: انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 5 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر زمان پرش عمودی دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 5-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر زمان پرش عمودی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 2-4 آورده شده است.
جدول 5-4: مقایسه میزان تغییرات زمان پرش عمودی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه
منبع پراش
df
میزان F
میزان P
عامل (تکرار)
هوین-فلت
3
931/6
002/0
شکل 3-4: تغییرات اندازه های تکراری در زمان پرش عمودی در گروه های کشش با تاخیر 5 دقیقه
مفروضه آزمون کرویت موخلی برقرار نیست (273/0P=)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 5-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در زمان پرش عمودی بین اندازه های تکراری در کشش های با 5 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 002/0 = P و 931/6= F).
نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه بدون کشش با 5 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 5 دقیقه وقفه (003/0 = P) و گروه بدون کشش با 5 دقیقه وقفه با گروه کشش ترکیبی با 5 دقیقه وقفه (047/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
فرضیه چهارم:
انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 5 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 6-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 4-4 آورده شده است.
جدول 6-4: مقایسه میزان تغییرات نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 5 دقیقه
منبع پراش
df

تحلیل واریانس و اندازه گیری


Widget not in any sidebars

مفروضه کرویت
3
502/5
004/0
شکل 1-4: تغییرات اندازه های تکراری در زمان پرش عمودی در گروه های کشش با تاخیر 2 دقیقه
یکی از مفروضه هایی که در تحلیل واریانس با اندازه های تکراری باید مورد توجه قرار گیرد آزمون کرویت موخلی است. در صورتیکه این مفروضه برقرار نباشد از آزمون های تعدیل شده استفاده می شود. در اینجا این مفروضه برقرار است (007/0 = P)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 4-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در زمان پرش عمودی بین اندازه های تکراری در کشش های با 2 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 004/0 = P و 502/5 = F).
جهت مشخص کردن محل دقیق اختلاف بین گروه های کشش با 2 دقیقه تاخیر از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج مقایسه دو به دو گروه ها توسط این آزمون نشان داد که بین گروه بدون کشش با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (009/0 = P)، گروه کشش ایستا با 2 دقیقه وقفه با گروه کشش پویا با 2 دقیقه وقفه (000/0 = P) اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد (05/0 < P).
آزمون فرضیه دوم:
انجام کشش ایستا، پویا و ترکیبی 2 دقیقه قبل از اجرای اصلی، تاثیر معناداری بر نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در دختران تمرین نکرده ندارد.
جدول 4-4 میزان F و سطح معنی داری متغیر نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 2 دقیقه را نشان می دهد، همچنین نمودار این تغییرات در شکل 3-4 آورده شده است.
جدول 4-4: مقایسه میزان تغییرات نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه گیری های تکراری کشش با تاخیر 2 دقیقه
منبع پراش
df
میزان F
میزان P
عامل (تکرار)
هوین-فلت
3
780/8
000/0
شکل 2-4: تغییرات اندازه های تکراری در نسبت RMS / MVC عضله پهن داخلی در گروه های کشش با تاخیر 2 دقیقه
مفروضه آزمون کرویت موخلی برقرار نیست (731/0 = P)، بنابراین با توجه به آنچه که در جدول 6-4 آمده است فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت در نسبت RMS /MVC عضله پهن داخلی بین اندازه های تکراری در کشش های با 2 دقیقه تاخیر تایید می گردد ( 000/0P = و 780/8 = F).

الکترومایوگرافی و الکترومیوگرافی


Widget not in any sidebars

87/59
63/22
انحراف استاندارد
90/0
91/4
02/1
88/3
متغیر های تحقیق
متغیر های تحقیق شامل دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته می باشند.
متغیر های مستقل
متغیر های مستقل در این تحقیق شامل کشش ایستا ،کشش پویا ،کشش ترکیبی(ایستا وپویا)، وقفه 2 دقیقه
ای قبل از اجرا و وقفه 5 دقیقه ای قبل از اجرا می باشند.
متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل نسبتRMS/MVC عضله پهن داخلی پای برتربه هنگام اجرای پرش عمودی وزمان پرواز پرش می باشند.
شیوه اجرای تحقیق وجمع آوری اطلاعات
در ابتدا آزمودنی ها در یک جلسه توجیهی،به منظور آشنا سازی با نوع، هدف تحقیق،ونیز نحوه همکاری،آشنایی با ابزار تحقیق و ….شرکت کردند.آنگاه از آنها رضایت نامه کتبی جهت شرکت در تحقیق گرفته شد وهمچنین در این جلسه، قد،وزن، شاخص توده بدن آزمودنی ها نیز اندازه گیری شدند. بعد از 48 ساعت ، روند تحقیق که در 8 روز جداگانه با حداقل فاصله 48 ساعت در آزمایشگاه بود آغاز شد.طرح تحقیق به صورت متقاطع (cross design)بود،یعنی هر آزمودنی در هر روزبه طور تصادفی وبر طبق قرعه مربوط به آن روز خود، دریکی از گروههای هشت گانه ودر معرض یکی از انواع کشش با وقفه های 2 یا 5 دقیقه ای قبل از اجرای آزمون قرار می گرفت، به طوریکه در پایان 8 روز در تمامی گروههای هشت گانه چرخیده بود. روش اجرای پروتکل هم بدین صورت بود که آزمودنی ها به مدت 5دقیقه فعالیت سبک (با مقاومت نیم کیلوگرم)برروی چرخ کارسنج را انجام می دادند(Hough, et al., 2009) و پس از گرم کردن ونصب سریع الکترودهای دستگاه EMG توسط آزمونگر، به طور تصادفی و بر طبق قرعه آن روز خود در یکی از گروههای 8گانه، در معرض متعیرهای مستقل قرار می گرفتند . در گروههای بدون کشش ، افراد بعد از گرم کردن بر روی دوچرخه کارسنج با رعایت وقفه های 2 یا 5 دقیقه ای قبل از آزمون،2بار حداکثر پرش عمودی را، انجام می دادند وآزمونگر به وسیله دستگاه های زمانسنج پرواز وEMGبه جمع آوری داده ها می پرداخت.در گروههای کشش ایستا بعد از گرم کردن روی چرخ کارسنج،هر آزمودنی به صورت تاق باز بر روی زمین قرار می گرفت وآزمون کننده حرکات کششی را بر طبق دستورالعمل هوق وهمکاران (Hough, et al., 2009) ویاماگوچی وهمکاران(Yamaguchi, et al., 2006) بر روی آنها اجرامی کرد.5گروه عضلانی (پلنتار فلکسور،بازکننده ران،خم کننده ران ،چهار سر وهمسترینگ )تحت کشش قرارمی گرفتند.زمان های کار واستراحت به وسیله زمان سنج دستی کنترل می شد.آزمونگر عضلات مورد نظر را تا آستانه درد آزمودنی می کشید و سپس در همان نقطه نگه می داشت.هر کشش در هر اندام (به ترتیب راست وچپ) یکبار انجام می شد و30 ثانیه به طول می انجامید و بین کششها از یک اندام به اندام دیگر 10 تا 15 ثانیه فاصله جهت تغییر وضعیت بدن وجود داشت. کل زمان حرکات کششی ایستا 1±7 دقیقه بود. افراد بعد از اجرای حرکات کششی با رعایت وقفه های 2 یا 5 دقیقه ای 2بار حداکثر پرش عمودی را، اجرا می کردند وآزمونگر به وسیله دستگاه های زمانسنج پرواز وEMGبه جمع آوری داده ها می پرداخت. در گروه کشش پویا ، بعد از گرم کردن روی چرخ کارسنج، افراد به صورت ایستاده قرار می گرفتند و حرکات کششی پویا را بر طبق دستورالعمل هوق و همکاران (Hough, et al., 2009) و یاماگوچی وهمکاران (Yamaguchi, et al., 2006) تحت فرمان آزمون کننده اجرا می کردند. 5گروه عضلانی (پلنتارفلکسور، باز کننده ران، خم کننده ران ، چهار سر و همسترینگ) تحت کشش قرار می گرفتند. افراد با منقبض کردن عضله مخالف خود حرکات کششی را طبق دستور آزمونگر در طی 15 تکرار انجام می دادند. هر تکرار 2 ثانیه به طول می انجامید هر تمرین کششی ابتدا در پای راست و سپس به فاصله 10 تا 15 ثانیه در پای چپ اجرا می شد.کل زمان حرکات کششی پویا 1±7 دقیقه به طول می انجامیدو زمان های کار واستراحت به وسیله زمان سنج دستی کنترل می شد. در نهایت افراد بعد ازاجرای حرکات کششی با رعایت وقفه های 2 یا 5 دقیقه ای2بار حداکثر پرش عمودی را اجرا می کردند وآزمونگر به وسیله دستگاه های زمانسنج پرواز وEMGبه جمع آوری داده ها می پرداخت. در گروههای ترکیبی بعد از گرم کردن روی چرخ کارسنج، هر آزمودنی ابتدا به صورت تاق باز بر روی زمین قرار می گرفت تا آزمونگر حرکات کششی ایستا را در زمانی معادل با نصف زمان در گروه کشش ایستا بر روی او اجرا کند (حرکات بر روی هریک ازهمان 5 گروه عضلانی یکبار به مدت 15 ثانیه ابتدا در پای راست وسپس با فاصله 5 تا 10 ثانیه در پای چپ اجرا میشد).سپس آزمودنی می ایستاد وحرکات کششی پویا را در زمانی معادل با نصف مدت زمان گروه کشش پویا تحت فرمان آزمونگر انجام می داد. (حرکات بر روی هریک ازهمان 5 گروه عضلانی در یک ست 8 تکراری که هر تکرار 2ثانیه به طول می انجامید ابتدا در پای راست و سپس با فاصله 5 تا 10 ثانیه در پای چپ اجرا می شد. کل زمان تمرینات کششی ترکیبی 1±7 دقیقه به طول می انجامیدو زمان های کار واستراحت به وسیله زمان سنج دستی کنترل می شد. در نهایت افراد بعد از اجرای حرکات کششی با رعایت وقفه های 2 یا 5 دقیقه ای، 2بار حداکثر پرش عمودی را اجرا می کردند وآزمونگر به وسیله دستگاه های زمانسنج پرواز وEMGبه جمع آوری داده ها می پرداخت. قابل ذکر است که در پایان هرروز پس از اجرای پروتکل
های هشت گانه برروی همه آزمودنی ها(هر آزمودنی بر طبق قرعه آن روز خود)، الکترود دستگاه الکترومیوگرافی مجددا به جایگاه مشخص شده عضله در آن روز، متصل می شد و سیگنال الکترومیوگرافی در حالت MVC به وسیله دستگاه EMG، جهت نورمالایز داده های آن روز به ثبت می رسید. بدین صورت که آزمودنی، در حالیکه الکترودهای دستگاه EMG به پای برتر او نصب بود بر روی یک صندلی می نشست به طوریکه زانوی او در زاویه 90 درجه قرار می گرفت، برای جلوگیری از اعمال نیرو توسط سایر اعضا، لگن وبالاتنه فرد توسط نوارهای پارچه ای محکم به صندلی ثابت می شد وسپس فردبا فرمان شروع آزمونگربه مدت 5 ثانیه سعی در باز کردن زانوی خود با حداکثر قدرت، در برابر مقاومتی که در جلوی پای او قرار داشت می نمود (تکه نوارپارچه ای محکم که از روی مچ پای آزمودنی و پایه صندلی رد شده بود در برابر باز شدن زانوی آزمودنی مقاومت ایجاد می کرد). قابل ذکر است که همزمان با فرمان شروع تا انتهای 5ثانیه، فعالیت الکتریکی عضله به وسیله دستگاه EMG ثبت می شد. درنهایت میانگین زمان پرواز ونسبتRMS/MVCعضله پهن داخلی در دو پرش، به عنوان نمره آزمودنی در نظر گرفته شدند. در پیوست های 1و2، به ترتیب به حرکات کششی ایستا وپویا اشاره شده است.
ابزار تحقیق
دوچرخه کارسنج – ازدوچرخه مدل ERGOMEDIC 894E MONARK برای گرم کردن عمومی قبل از اجرای پروتکل های کششی، استفاده شد.
زمان سنج دستی- از زمان سنج دستی دیجیتالی با مارکQ&Q ساخت کشور چین که زمان را با دقت یک صدم ثانیه اندازه گیری می کرد، برای محاسبه مدت زمان هر پروتکل تحقیق استفاده شد.
زمان سنج پرواز-از Time counter – YAGami – DS-100C- Co LTD برای ثبت زمان پرواز به هنگام اجرای پرش عمودی استفاده شد.
دستگاه الکترومایوگرافی- از دستگاه الکترومایوگرافی هشت کاناله تله متری با الکترودهای سطحی کیا ساخت ایران جهت ثبت تغییرات الکتریکی عضله به هنگام اجرای پرش عمودی وحالت MVC،استفاده شد.
دستگاه دیجی تایزر _ از این دستگاه ، جهت تبدیل سیگنال آنالوگ الکترومیوگرافی به سیگنال دیجیتال و نمونه برداری از آن، استفاده شد.

تجزیه وتحلیل اطلاعات و الکترومایوگرافی

پیشینه تحقیق
Widget not in any sidebars

یانگ وهمکاران در تحقیقی که در سال 2001 انجام دادند اثرات کشش ایستا،PNFوMVCرا بر حداکثر توان در حرکت پرش عمودی در 12 مرد سالم تمرین کرده سنجیدند. گروه کشش ایستا وPNF شامل 3ست 15ثانیه ای با 20 ثانیه استراحت بین انقباض ها بودند ودر نهایت بعد از 4دقیقه استراحت 2بار آزمون پرش عمودی از آزمودنی ها به عمل آمد و در نهایت نتایج بدین صورت بود که کشش ایستا نسبت به بقیه گروههای آزمایشی باعث کاهش نتایج گردید هرچند که این کاهش معنادار نبود ومحقق استفاده از 5 دقیقه جاگینگ قبل از اجرای کشش را دلیل احتمالی این عدم معناداری می دانست(W. Young & Elliott, 2001).
مک نل وهمکاران هم در تحقیقی که در سال 2003داشتند تاثیر کشش ایستا را بر اجرای پرش 13 نوجوان ژیمناست سنجیدند. در این تحقیق حرکات کششی شامل 3 کشش ایستای 30 ثانیه ای بود که در نهایت به کاهش توان حداکثر پایین تنه انجامید و محقق دو مکانیسم را در کاهش اجرای توانی پس از کشش ایستا دخیل می دانسته است که این مکانیسمها عبارت بودند از: 1-مکانیسم های عصبی: تغییر در حساسیت گیرنده های عمقی عضلات و تاندون ها (اندام وتری گلژی وگیرنده های نوع 3و4)، افزایش بازدازندگی عصبی وکاهش فعال سازی واحدهای حرکتی و تولید نیرو2-مکانیسم های مکانیکی: کاهش سفتی واحد عضلانی تاندونی (McNeal & Sands, 2003).
در همین سال، تحقیقی دیگر توسط یانگ وهمکاران صورت گرفت که شامل بررسی3 نوع گرم کردن (دویدن،کشش ایستا وتمرین پرش عمودی) بر توان تولیدی در پرش عمودی می شد . در این تحقیق که 16 آزمودنی حضور داشتند افراد به 5 گروه (گروه کنترل کشش ایستا، دویدن ،دویدن+کشش ایستا، دویدن+کشش ایستا+تمرین پریدن) تقسیم شدند ونتایج بدین صورت بود که گروه کشش ایستا کمترین و گروه دویدن و (دویدن +کشش ایستا+ تمرین پریدن ) بهترین نتایج را نشان دادند و بین گروه کنترل وگروه دویدن+ کشش ایستا تفاوت معناداری مشاهده نشد. در بررسی این تحقیق بیان شده است که هرچند گروه کشش ایستا موجب کاهش نتایج نسبت به گروه کنترل شد اما این کاهش معنا دار نبود ومحقق علت احتمالی این امر را درانجام ندادن کشش بر روی عضلات بازکننده ران که از عضلات موثر در پریدن محسوب می شوند، می دانست.همچنین محقق در توجیه عدم معناداری نتایج، پس از اجرای گروه کشش ایستا+دویدن چنین بیان داشته است که احتمالا اثرات منفی کشش ایستا با اثرات مثبت دویدن خنثی شده است ودرنتیجه تفاوت معناداری میان این گروه با گروه کنترل به دست نیامده است، در مورد کسب نتایج مثبت در گروه دویدن وگروه دویدن+پریدن+کشش ایستا هم، اثرات مفید دویدن در افزایش دمای عضله ودر نتیجه تسهیل تولید نیرو و استفاده از پریدن به عنوان یک الگوی دارای ویژگی حرکتی را مسئول این افزایش نتایج می دانست (WB Young & Behm, 2003).
در سال 2004 پاور وهمکاران به بررسی کشش ایستا بر نیرو وتوان تولیدی در 12 آزمودنی پرداختند. دراین تحقیق 1 پیش آزمون و4 پس آزمون در دقایق30، 60،90و120 بعد از کشش صورت گرفت ونتایج بدین صورت بود که کشش ایستا باعث کاهش معنادار در نتایج همه پس آزمون ها شد ومحقق مکانیسم های عصبی(رفلکس های بازدازنده گیرنده های عمقی نوع سه وچهار واندام وتری گلژی) ومکانیسم های مکانیکی (کاهش سفتی واحد عضلانی تاندونی ودرنتیجه کاهش سرعت انتقال نیرو از عضلات به استخوانها ودر نتیجه کاهش تولید نیرو) را مسئول این کاهش دانسته است(Power, et al., 2004).
والمن وهمکاران هم که در تحقیق خود در سال 2005 به بررسی تاثیر کشش ایستا بر EMGعضلات به هنگام پرش عمودی پرداخته بودند کاهش در نتایج را متعاقب کشش ایستا به نمایش گذاشتند که خود توجیه کننده کاهش فعال سازی عصبی عضلات وتولید نیرو پس از کشش ایستا است(Wallmann, et al., 2005).
در همین سال فایگن بام و همکاران کاهش در پرش عمودی بعد از کشش ایستا در مقایسه با فعالیت پویا را در بچه ها نشان دادند. دراین تحقیق اثر3پروتکل مختلف گرم کردن (5 دقیقه راه رفتن +5دقیقه کشش ایستا ،10 دقیقه فعالیت پویا،10 دقیقه فعالیت پویا+3پرش)بر اجرای پرش عمودی، پرش طول و دوی رفت وبرگشت مورد سنجش قرار گرفته بود.در بررسی این مطالعه، محقق پدیده PAP(فعال سازی ثانویه) را دلیل احتمالی افزایش اجرای توانی، پس از فعالیت پویا می دانست.وی معتقد بود که انجام حرکات پویا پیش از فعالیت اصلی،سبب بیدارباش وافزایش عملکرد عصبی می شود واز آنجاییکه اثر این پدیده عمدتا بر روی تارهای تند انقباض ثابت شده است،بنابراین تاثیر فعالیتهای پویا پیش از فعالیتهایی که این نوع تارها را درگیر می سازند مانند دوی سرعت وپریدن،بسیار بیشتر از سایر فعالیتهاست.وی کاهش اجرای توانی پس از کشش ایستا را هم به مکانیسم های مکانیکی نسبت می دهد (Faigenbaum, et al., 2005).
در سال 2006 مایکل ودانکن به مقایسه چند مدل گرم کردن بر نتایج انعطاف پذیری وپرش عمودی در بچه ها پرداختند ونشان دادند که کشش ایستا باعث کاهش و پویا باعث افزایش پرش عمودی می شود(Duncan & Woodfield, 2006). در همین سال یاماگوچی وهمکاران در تحقیق خود که شامل بررسی اثر 6 حرکت 30 ثانیه ای عضلات باز کننده زانو در مقاومت های 30،50و60 درصد MVC در حرکت باز شدن زانو می شد نشان دادند که نتایج پس ازکشش ایستا تفاوت معناداری با نتایج گروه کنترل نداشت.محقق دلیل احتمالی این امر را در تمرین ندیده بودن آزمودنی ها ویا کم بودن طول زمان کشش می دانست.چراکه
وی با استناد به تحقیقات گذشته معتقد بود که افراد تمرین دیده بیشتر از افراد تمرین ندیده در معرض زیان های کشش ایستا قرار دارند. اوهمچنین زمان 30 ثانیه کشش را کمتر از آن می دانست که بتواند بر خاصیت ویسکوالاستیک عضلات اثربگذارد وباعث کاهش معنادار نتایج شود. یا ماگوچی در مورد افزایش اجرا پس از کشش پویا نیز که یکی دیگر از نتایج این تحقیق است، چنین بیان داشته است که کشش پویا باعث افزایش دمای عضله شده است، همچنین انقباضی که در عضلات مخالف در حین کشش پویا وجود داشته است باعث فعال سازی ثانویه گشته وتولید نیرو وتوان در فعالیت اصلی را افزایش داده است (Yamaguchi, et al., 2006).
درسالهای اخیر هم تحقیقات متعددی در زمینه اثرات گرم کردن بر اجراهای توانی صورت گرفته است .مثلا در تحقیقی که هردا وهمکاران در سال2008 انجام دادند، اثر کشش ایستا وپویا بر قدرت ،توان و EMG عضلات و MVCدر 4 زاویه 41،61،81،101 درجه زانو مقایسه شد. در این تحقیق که کشش ایستا شامل 4 حرکت کششی 30 ثانیه ای وکشش پویا شامل4 ست 15 تکراری می شدنتایج بدین صورت بود که کشش ایستا باعث کاهش و کشش پویا باعث افزایش متغیرهای وابسته شد.وی نیز، کاهش سفتی عضلانی وافزایش طول سارکومر که می تواند رابطه طول وتنش عضله را تغییر دهد ویا فاکتورهای عصبی، همچون استراتژی های کنترل حرکتی یا تغییر حساسیت بازتابها، را از مکانیسم های کاهنده کشش ایستا می دانست و مکانیسم هایی همچون افزایش اتصال پل های عرضی دراثر پدیده فعال سازی ثانویه را از جمله دلایل اثرات افزاینده کشش پویا بر توان عضلانی به شمار آورده است(Herda, et al., 2008).
در همین سال مانوئل وهمکاران به مقایسه اثر کشش ایستا،پویا و PNF بر توان باز شدن زانو در 2 زاویه 60 و180 درجه در 12 زن تمرین نکرده پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کشش ایستا باعث کاهش و کشش پویا باعث افزایش آن می شود.وی نیز در توجیه افزایش عملکرد توانی پس از کشش پویا به دو پدیدهPAP و PSDاشاره کرده است. پدیده PAPکه پیشتر،مورد بررسی قرار گرفت،اما در تعریف پدیده PSDچنین گفته شده است که یکجور افزایش فعالیت ریشه خلفی نخاع پس از یک انقباض عضلانی می باشد واز آنجاییکه در کشش پویا انقیاض عضلات آنتاگونیست وجود دارد لذا مانوئل نیز این مکانیسم ها را در مورد نقش افزاینده کشش پویا،موثر می داند. او همچنین افزایش دمای عضلات در اثر اصطکاک موجود در عضله طی کشش پویا را هم دلیلی دیگر در توجیه اثر افزایشی این نوع کشش می داند. وی در توجیه اثر کاهنده کشش ایستا نیز دو دسته مکانیسم عصبی (تغییر در حساسیت رفلکسی و بازدارندگی عصبی) و بیومکانیکی(تغییر در خصوصیات ویسکوالاستیک واحد تاندونی-عضلانی) را بیان می دارد(Manoel, et al., 2008).
والمن وهمکاران هم از دیگر محققین در سال2008 محسوب می شوند که به مقایسه حرکات پویا وفعالیت ترکیبی( کشش ایستا وحرکات پویا) در عضله دوقلو بر اجرای پرش عمودی پرداختند وتفاوت معناداری را بین گروهها مشاهده نکردند. در این تحقیق کشش ایستا شامل 3 ست 30 ثانیه ای در هر پا وفعالیت تا 100 پرش در مدت5/1 دقیقه و فعالیت ترکیبی شامل ترکیبی از فعالیتهای یادشده به مدت یک دقیقه ونیم بود. والمن در توجیه معنادار نشدن نتایج خود چنین گفته است، که شاید آزمودنی ها با تمام تلاش ونیروی خود نپریده بودند ویا اینکه شاید انجام کشش ایستا بر خلاف دستورالعمل که بایستی تا آستانه درد انجام می پذیرفته،از آن فراتر رفته باشد وهمین امر سبب بازدارندگی مسیر های عصبی وتولید نیروی کمتر شده باشد. وی موثرترین دلیل در عدم معناداری اختلاف بین گروهها را، اثر مثبت فعالیت پویا در از بین بردن اثرات منفی کشش ایستا،در گروه ترکیبی می داند (Wallmann, et al., 2008).
در چهارمین تحقیقی که در سال 2008 توسط توریس وهمکاران انجام شدبه بررسی توان عضلات بالاتنه 5دقیقه بعد از انواع کشش ایستا،پویا وترکیبی (به ترتیب ایستا و پویا) پرداخته شد. در این تحقیق کشش ایستا شامل 2ست 15 ثانیه ای در هر طرف وکشش پویا شامل 30 تکرار در هر طرف وکشش ترکیبی هم شامل هر دو کشش یاد شده با ترتیب ایستا وپویا بود و در نهایت بعد از 5 دقیقه وقفه آزمون 1 تکرار بیشینه پرس نیمکت وپرتاب سینه صورت گرفت ودر نهایت تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نشد. توریس یکی از دلایلی را که در معنادار نشدن نتایج موثر می دانست، زمان 5دقیقه وقفه ای بود که بین کشش واجرا وجود داشت، وی این زمان راعلتی برای کمرنگ شدن اثرات منفی کشش ایستا ودر نتیجه عدم تفاوت معنادار بین گروهها می دانست.همچنین او احتمال می داد که شاید زمان 10دقیقه ای پروتکل کشش در این تحقیق به حدی نبوده است که بتواند در نتایج اثر خود را نشان دهد(Torres, et al., 2008).
در جدیدترین تحقیقات مثل تحقیقی که در سال 2009 هوق وهمکاران انجام دادند به بررسی پرش عمودی وEMG، 2 دقیقه بعد از کشش ایستا وپویا پرداخته شددر این تحقیق حرکات کششی ایستا در پنج گروه عضلات هر پا دریک نوبت اجرا شد و هر کشش ایستا شامل کشش ونگهداری آن به مدت 30 ثانیه بود. هر حرکت کششی ابتدا در پای راست وسپس به فاصله15-10ثانیه در پای چپ انجام می شد.وکل زمان حرکات کششی 1±7 دقیقه به طول می انجامید. حرکات کششی پویا هم در پنج گروه عضلات هر پا دریک نوبت اجرا می شد هر کشش پویا شامل15 تکرار بود که هر تکرار 2 ثانیه به طول می انجامید وهر حرکت کششی ابتدا در پای راست وسپس به فاصله 15-10ثانیه در پای چپ انج
ام می شد. کل زمان حرکات کششی 1±7 دقیقه به طول می انجامید در نهایت تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده شد بطوریکه کشش ایستا باعث کاهش و کشش پویا باعث افزایش نتایج حاصله شد (Hough, et al., 2009). ودر نهایت در تحقیقی که کوری وهمکاران در سال 2009 انجام دادند به مقایسه توان وقدرت ایزومتریک تعدادی از زنان 5 و30 دقیقه بعد از کشش ایستا ،کشش پویا وفعالیت هوازی سبک پرداختند در این تحقیق 6گروه عضلانی پایین تنه مورد کشش قرار گرفتند وزمان اجرا در هر سه گروه 15 دقیقه بود که 5 دقیقه رکاب زدن بر روی کارسنج برای همه یکسان بود. کشش ایستا شامل 3ست 12 ثانیه ای، گروه پویا شامل 20 تکرار پویا در هر پا و گروه فعالیت سبک هوازی شامل 10 دقیقه رکاب زدن بر روی چرخ کارسنج بود . نتایج این تحقیق نشان داد که بعد از 5 دقیقه وقفه، گروه کشش پویا افزایش در اجرا و دو گروه دیگر کاهش در اجرا داشتند . در حالیکه بعداز 30 دقیقه وقفه هر سه گروه کاهش در اجرا را به نمایش گذاشتند(Curry, et al., 2009). دوتحقیق فوق نیز همان مکانیسم هایی را که پیشتر ذکر شدند را دلایل افزایش اجرای توانی پس از کشش پویا و کاهش آن پس از کشش ایستا دانسته اند.
نتیجه گیری
باتوجه به تحقیقات انجام شده تنها در یک تحقیق (والمن وهمکاران2008) به بررسی تاثیرفعالیت ترکیبی (کشش ایستا وفعالیت پویا)براجرای پرش عمودی پرداخته شده که البته در آن فعالیت پویا ونه کشش پویا به کار رفته بود و تنهاعضله دوقلو تحت کشش قرار گرفته بود در حالیکه در یک برنامه گرم کردن باید گروهی از عضلات ونه تنها یک عضله تحت کشش قرار گیرند همچنین در تحقیق ذکر شده تنها به مقایسه اثر فعالیت ترکیبی با کشش پویا پرداخته شده بود وجای گروه کشش ایستا در این تحقیق خالی به نظر می رسد همچنین با توجه به تحقیقات هوق وهمکاران 2009وتوریس وهمکاران2008که اثر انواع کشش را به ترتیب تنهادر 2 و5 دقیقه قبل از اجرای اصلی سنجیده بودند وبه نتایج متفاوتی دست یافتند محقق در این تحقیق قصد داشت به بررسی اثر انواع کشش ایستا ،پویا وترکیبی بر روی گروهی از عضلات پایین تنه 2و5 دقیقه قبل از اجرای پرش عمودی وثبت الکترومایوگرافی بپردازد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
در این فصل ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد روش تحقیق، جامعه آماری ،روش نمونه گیری،متغیرهای تحقیق،ابزار ووسایل اندازه گیری، مراحل مختلف اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات توضیح داده شده وروش آماری به کار رفته برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز ذکر شده است.
روش وطرح تحقیق- روش تحقیق به صورت نیمه تجربی بود که در آن یک گروه آزمایشی در قالب 8 گروه پس از یک روز آشنا سازی، طی هشت روز مختلف که حداقل 48 ساعت با هم فاصله داشتند به حالت تصادفی و به صورت متقاطع( Cross Over design )در معرض متغیرهای مستقل قرار گرفتند. طرح تحقیق در شکل 1-3ارائه شده است.
5 دقیقه رکاب زدن بر روی چرخ کارسنج با مقاومت نیم کیلوگرم
گروه کشش ترکیبی با دو دقیقه وقفه

جنگ جهانی دوم و تاثیر کاهنده


Widget not in any sidebars

کشش پویا)دینامیک)
فعالیت کششی همراه با حرکت و انقباض عضلات مخالف در طول کامل دامنه حرکتی کشش پویا نامیده می شود(Shellock & Prentice, 1995). در واقع در این نوع کشش عضلات موافق در حال کشیده شدن وعضلات مخالف در حالت انقباض قرار دارند. همچنین در کشش پویا، عضلات در حالت کشیدگی نهایی خود نگه داشته نمی شوندوحتی الامکان باید سعی شود عضلات تحت کشش شل و راحت باشند(اسعدی ،مریم1376؛ فاکس وماتیوس 1369؛ حاج میر فتاح، فاطمه1370؛Peterson, Renström, & Grana, 2001Wirhed, (2006از مزایای عملی این نوع کشش، استفاده آن هنگام تمرینات کششی وگرم کردن در یک تیم ورزشی است ؛ زیرا به راحتی وبا نظم وهماهنگ اجرا می شود.این روش باعث بهبود انعطاف پذیری پویای عضله نیز می شود(Alter, 2004). هرچند که فعال شدن بازتاب دوک های عضلانی، تا حدودی از تاثیر این روش در افزایش انعطاف پذیری می کاهد؛تحقیقات اخیرا به تاثیر مثبت این روش در افزایش اجراهای توانی وقدرتی متعاقب این روش اشاره داشته اند(Shellock & Prentice, 1995).
کشش پرتابی(بالستیک)
این نوع کشش معمولا با حرکات پرتابی سریع، موزون وتکراری اندام همراه است. این نوع کشش شامل طویل شدن عضله تا منتها درجه ممکن وسپس رها شدن آن است که با سرعت وبه حالت پرتابی انجام می شود. هرچند این روش در افزایش دامنه حرکتی موثر است اما به علت به کارگیری حرکات پرتابی وتولیدسریع تنش در عضله ووتر،بااحتمال ایجاد پارگی وآسیب عضلانی، روبه رو است(Shellock & Prentice, 1995).
کشش به روش تسهیل عصبی –عضلانی (PNF)
به روشی که سبب بهبود یا تسریع سازوکار عصبی-عضلانی از طریق گیرنده های حس عمقی می شود، PNF اطلاق می شود(Anderson & Burke, 1991). این روش که به عنوان یک روش درمانی در فیزیوتراپی بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد، قدرت ،استقامت ودامنه حرکتی وعمل مفصل را بهبود می بخشد (اسعدی،مریم1376) .در این روش که خود بر چند نوع است ترکیبی از کشش وانقباض وجود دارد وفعال شدن اندام وتری گلژی در اثر انقباض ایستاسبب تسهیل کشش متعاقب و افزایش دامنه حرکتی وانعطاف پذیری می شود، هرچند که ممکن است تاثیر کاهنده ای بر توان عضلانی داشته باشد(Church, et al., 2001).
جدول1-2 : طبقه بندی کشش بر اساس نقش ورزشکار ومتخصص
نوع کشش
شرح اجرای کشش
غیر فعال
متخصص کشش را اجرا می کند وورزشکار آرام وبی حرکت قرار دارد
غیرفعال-فعال
متخصص کشش را اجرا می کند وورزشکار وضعیت را نگه می دارد
فعال با کمک
ورزشکارن شروع به حرکت می کند و متخصص آن را به پایان می رساند
فعال
ورزشکار کشش را بدون کمک اجرا می کند
غیرفعال با مقاومت
متخصص کشش را اجرا می کند و ورزشکار در برابر حرکت در یک نقطه از کشش مقاومت می کند
جدول2-2: طبقه بندی کشش بر اساس روش به کارگیری تکنیک های کششی
نوع تکنیک
تعریف

قدرت عضلانی و دامنه حرکتی


Widget not in any sidebars
فواید
مضرات
کشش ایستا
حرکت غیرفعال یک عضله تا حداکثر دامنه حرکتی وسپس نگهداری آن وضعیت برای یک دوره زمانی(Shellock & Prentice, 1995)
افزایش دامنه حرکتی
ساده از نظر تکنیک و اجرا
کاهش قدرت وتوان عضلانی (Cornwell, Nelson, & Sidaway, 2002)
کشش پویا
حرکت آهسته یک مفصل ناشی از انقباض عضله مخالف،درکل دامنه حرکتی آن مفصل(Shellock & Prentice, 1995)
احتمالاافزایش توان وقدرت عضلانی
ناشناخته
کشش بالستیک
حرکات جهشی تکراری در کل دامنه حرکتی مفصل(Shellock & Prentice, 1995)
افزایش دامنه حرکتی
کاهش قدرت عضلانی واحتمالاایجاد آسیب
کشش PNF
1.انقباض-آرامسازی-کشش2.انقباض-آرام سازی-کشش با مهار دوسویه
افزایش دامنه حرکتی
کاهش پرش عمودی وتوان(Church, et al., 2001)
نیاز به تمرین وتجربه
رخدادهای هنگام کشش عضلانی
عضلات اسکلتی از هزاران تار قابل انقباض تشکیل شده اند، که توسط غلافی از بافت همبند احاطه شده اند، هر تار عضله نیز حاوی تعداد زیادی تارچه عضلانی است(فاکس وماتیوس1369). تارچه های عضلانی هم به نوبه خود حاوی میلیون ها سارکومر هستندکه از الیاف ضخیم ونازکی به نام میوفیلامان تشکیل شده اند. تارهای عضلانی خودشان قادر به طویل شدگی نیستند، برای اینکه طویل شدن اتفاق بیافتد، عضله باید نیرویی را از خارج دریافت نماید. از جمله این نیروها، نیروی جاذبه، نیروی عضلات مخالف ونیرویی که توسط فرد دیگر یا قسمتی از بدن خود فردفراهم می شود، می باشد (Alter, 2004). کشش هر تار عضلانی از سارکومر آن آغاز می شود. با انقباض سارکومر سطح هم پوشانی بین الیاف عضلانی ضخیم و نازک افزایش می یابد. هنگام کشش، این سطح کاهش می یابد و به تار عضلانی توانایی طویل شدن را می دهد. وقتی که تار عضلانی در بیشترین طول زمان استراحت خود باشد، تمام سارکومر ها کاملا کشیده هستند، کشیدگی بیشتر، بر بافت همبند اطراف، فشار وارد می آورد. با افزایش تنش،تارهای کلاژنی بافت همبندبا نیروی تنش یکسو می شوند. بنابراین هنگام کشش،تار عضلانی، سارکومر به سارکومر طویل تر می شود. به علاوه بافت پیوندی تمایل پیدا می کند که در این حالت باقی بماند. این وضعیت کمک می کند تا تارهای نامنظم، در مسیر ایجاد تنش قرار گیرند و این شکل گیری همان پدیده ای است که به بهبود بافت کمک می کند. حین کشش عضلانی، بعضی تارهای عضلانی طویل می شوند و بعضی دیگر در حالت استراحت باقی می مانند. طول عضله در این حالت وابسته به تعداد تارهای کشیده شده می باشد. هر چه تارهای بیشتری کشیده شوند، عضله تحت کشش طویل تر می شود (عسگری خانقاه، مهران1379). هنگامی که بافت نرم کشیده می شود، سه خاصیت مکانیکی الاستیکی، ویسکوالاستیکی و پلاستیکی در بافت اتفاق می افتد، که ایجاد تغییر شکل در بافت را امکان پذیر می سازد. خاصیت الاستیکی، رفتاری شبیه فنر است، زیرا کشیدگی که توسط بار کششی ایجاد می شود، بعد از برداشته شدن کشش، به حالت اولیه بر می گردد. در واقع توانایی بافت نرم برای برگشت به طول زمان استراحت، بعد از کشش غیر فعال را خاصیت الاستیکی گویند.خاصیت ویسکوالاستیکی، تغییر شکل آهسته ای را با یک برگشت ناکامل بعد از برداشته شدن نیروی کششی ممکن می سازد. این تغییر یک تغییر دائمی نیست. خاصیت پلاستیکی، گرایش بافت نرم برای طول بیشتر و جدید، بعد از اینکه نیروی کششی برداشته می شود، می باشد(Scully, 1989). با این خاصیت، یک تغییر دائمی توسط حفظ تغییر شکل ایجاد می شود. تغییر پلاستیک مشکل به دست می آید. خواص ویسکوز بافتها، امکان تغییر دائمی پلاستیک را میسر می سازند. این خواص، به طور جداگانه در بافت اتفاق نمی افتند، بلکه هر سه خاصیت هنگامی که بافت تغییر شکل می یابد، اثر می کنند(Scully, 1989).

الکترومایوگرافی و فعالیت ورزشی

6: بین اثر کشش ایستا، پویا و ترکیبی، دو و پنج دقیقه قبل از اجرا بر نسبتMVC/ RMS عضله پهن داخلی درحالت پرش در دختران تمرین نکرده، تفاوت وجود دارد.
محدوده تحقیق:
Widget not in any sidebars

1: همه آزمودنی ها غیر فعال بودند و سابقه شرکت در رشته ورزشی خاصی را نداشتند.
2: هیچ کدام از آزمودنی ها سابقه آسیب یا صدمه در پایین تنه خود نداشتند.
3: همه آزمودنی، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم با میانگین سال بودند .
4: برای جلوگیری از اثر گذاری جلسات بر نتیجه یکدیگر، جلسات آزمون با فاصله 48 ساعته برگزار شدند.
5: از همه آزمودنی ها خواسته شد که 24 ساعت قبل از هر جلسه آزمون، اقدام به فعالیت ورزشی دیگری نکنند و خواب و استراحت کافی داشته باشند.
6: همه جلسات آزمون در ساعات پیش از ظهر انجام گرفت.
7:.شرایط پرش برای همه آزمودنی ها یکسان بود (همگی از حالت نیمه چمباتمه و با زاویه حدودا 90 درجه در زانو و در حالی که دستها در طرفین کمر قرار داشتند اقدام به پرش کردند)، و از همه آنها خواسته شد که با نهایت توان خود اقدام به پریدن نمایند.
محدودیت های تحقیق :
1: وجود تفاوت های وراثتی و آناتومیکی در بین آزمودنی ها.
2: عدم نظارت کامل برمیزان خواب، استراحت و تغذیه آزمودنی ها.
3: ثبت فعالیت الکتریکی عضله توسط سیگنال الکترومایوگرافی به صورت دینامیک در حین پریدن و نرمال سازی آن در شرایط استاتیک (EMG MVC ) که فاقد هر پویایی است نشانگر عدم یکسان سازی سرعت در حین ثبت فعالیت الکتریکی عضله در این دو وضعیت است که می توانسته در نشان دادن یافته های واقعی تاثیر بگذارد که از محدودیت های تحقیق محسوب می شود.
4 : استفاده از الکترودهای سطحی علاوه بر مزیت های تکرار پذیری و کاربرد ساده آن ها دارای وسعت ناحیه آشکارسازی می باشند و لذا پتانسیل‌هایی از عضلات کناری نیز ثبت می‌کنند که می توان در فیلترینگ حذف کرد به علاوه این الکترودها تنها برای عضلات سطحی کاربرد دارند که از معایب آن ها محسوب می گردد که این موضوع نیز می توانسته از محدودیت های تحقیق باشد.
5: عدم اطمینان از دستیابی به نقطه اوج توان و انجام پرش با حداکثر شدت که به صورت ارادی انجام گرفت.
تعریف واژه ها واصطلاحات:
کشش ایستا: فعالیت کششی که فرد عضله را معمولابه حالت کشیده و بدون حرکت تا آستانه درد نگه می دارد، کشش ایستا نامیده می شود (Alter, 2004). در این تحقیق حرکات کششی ایستا در پنج گروه عضلات هر پا در یک نوبت اجرا شد و هر کشش ایستا شامل کشش و نگهداری آن به مدت 30 ثانیه بود. هر حرکت کششی ابتدا در پای راست وسپس به فاصله15-10ثانیه در پای چپ انجام می شد. کل زمان حرکات کششی 1± 7 دقیقه به طول می انجامید (Hough, et al., 2009).
کشش پویا : فعالیت کششی همراه با حرکت و انقباض عضلات مخالف در طول کامل دامنه حرکتی، کشش پویا نامیده می شود. در این تحقیق حرکات کششی پویا در پنج گروه عضلات هر پا دریک نوبت اجرا شد. هر کشش پویا شامل15 تکرار بود که هر تکرار 2 ثانیه به طول می انجامید و هر حرکت کششی ابتدا در پای راست و سپس به فاصله 15-10ثانیه در پای چپ انجام می شد. کل زمان حرکات کششی 1±7 دقیقه به طول می انجامید (Hough, et al., 2009).
کشش ترکیبی: ترکیبی از کشش ایستا وپویا ،کشش ترکیبی نامیده می شود (Torres, et al., 2008). در این تحقیق حرکات کششی ترکیبی با ترتیب ایستا و پویا در پنج گروه عضلات هر پا در یک نوبت اجرا شد. هر کشش ایستا شامل کشش و نگهداری آن به مدت 15ثانیه بود. هر کشش پویا شامل 8 تکرار بود که هر تکرار 2 ثانیه به طول می انجامید و هر حرکت کششی ابتدا در پای راست وسپس به فاصله 10-5 ثانیه در پای چپ انجام می شد. کل زمان حرکات کششی 1± 7 دقیقه به طول می انجامد.
پرش عمودی: پرش عمودی یکی از رایجترین آزمون های میدانی برای ارزیابی توان بی هوازی ورزشکاران است (Hoffman, 2006). در این تحقیق منظور از پرش عمودی حداکثر ارتفاعی است که فرد هنگام پرش از حالت نیم چمباتمه (زمانی که دستهای فرد به کمر اوست) به آن دست مییابد (Witmer, Davis, & Moir).
فرد تمرین نکرده: فردی است که در 6 ماه گذشته دارای هیچگونه سابقه تمرین منظم در رشته ورزشی خاص نباشد (Horne, Bell, Fisher, Warren, & Janowska-Wieczorek, 1997). در این تحقیق منظور از افراد تمرین نکرده، دختران دانشجوی غیر فعالی بودند که سابقه تمرین منظم در رشته ورزشی خاصی را نداشتند.
الکترومایوگرافی: به مطالعه فعالیت الکتریکی عصبی، عضلانی هنگام استراحت و انقباض عضلانی الکترومایوگرافی گفته می شود (Konrad, 2005). با قرار دادن الکترودهایی بر سطح عضله میتوان تغییرات فعالیت الکتریکی عضله را توسط دستگاه الکترومایوگرافی ثبت کرد (Cram & Criswell; De Luca, 2001; Konrad, 2005). در این تحقیق، الکترومایوگرافی (EMG) شامل ارزیابی سطح فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی ران، از طریق اندازه گیری نسبت(RMS/MVC) در حین پرش عمودی می باشد.

استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی¬های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی- قسمت 10

 
با توجه به اینکه عواملی مانند قدرت و سرعت حرکت در توان نقش مهمی دارند، لذا ممکن است با آزمون­های قدرت، بر اساس تعیین میزان حداکثر نیروی حاصل از عضلات و یا میزان وزنه­هایی است که توسط فرد حمل می­ شود، در این آزمون­ها زمان نقش چندانی ندارد و ملاک آزمون­های سرعت، طی کردن یک مسافت در زمان معیین است (هادوی، 1378).
4-استقامت قلبی-تنفسی
یکی از مهمترین اجزای آمادگی جسمانی، استقامت قلبی-تنفسی است. استقامت قلبی-تنفسی عبارت است از: توانایی انجام فعالیت ورزشی پویا که در آن گروه­های عضلانی بزرگ با شدت متوسط تا زیاد برای یک دوره زمانی طولانی مدت، درگیر می­شوند (آ سی اس ام، 1995). فیزیولوژیست­های ورزشی، معتبرترین شاخص ظرفیت عملکردی سیستم قلبی-تنفسی را اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max) یا حجم اکسیژن مصرفی اوج را که به طور مسقیم اندازه گیری می­شوند، در نظر گرفته اند. VO2max یا میزان اکسیژن برداشتی هنگام فعالیت ورزشی هوازی بیشینه، بازتابی است از:
1. توانایی قلب، ریه­ها و خون، برای انتقال اکسیژن به عضلات در حال کار
2. استفاده از اکسیژن توسط عضلات هنگام فعالیت ورزشی (گائینی، 1382).
روش­های اندازه گیری برای تغیین آمادگی قلبی-تنفسی
VO2max را به دو روش زیر اندازه گیری می­ کنند:
1) آزمونهای آزمایشگاهی برای تعیین آمادگی قلبی- تنفسی
بهترین آزمون آزمایشگاهی برای سنجش استقامت قلبی-تنفسی، اندازه گیری مسقیم اکسیژن مصرفی، از طریق آزمون­های ورزشی مرحله­ ای تا رسیدن به حداکثر ظرفیت است. این آزمون­ها معمولا با بهره گرفتن از دوچرخه­ی ثابت و یا نوارگردان اجرا می­ شود و شخص مورد آزمایش، به طور فزاینده فعالیت سبک را تا حداکثر شدت فعالیت اجرا می­ کند و در همه­ی مراحل، اکسیژن مصرفی به وسیله­ دستگاه­های گاز سنج اندازه گیری می­شوند. اما به علت گران بودن و عملی نبودن این روش در موقعیت­های مختلف، اغلب از برآورد اکسیژن مصرفی به صورت غیر مستقیم از طریق واکنش ضربان قلب به تمرین، مسافت طی شده و یا زمان سپری شده در آزمون­های مختلف میدانی و آزمایشگاهی استفاده می­ شود. متداولترین آزمون­های برآورد غیر مستقیم حداکثر اکسیژن مصرفی در آزمایشگاه عبارتند از آزمون بروس و بالک روی نوارگردان، آزمون آستراند-رایمینگ[103] روی دوچرخه کارسنج و انواعی از آزمون­های پله (گائینی، 1386).
2) آزمون­های میدانی برای تعیین آمادگی قلبی-تنفسی
انواع مختلفی از آزمون­های میدانی وجود دارد که می ­تواند برای برآورد آمادگی قلبی-تنفسی استفاده شود. برای اجرای این آزمون ها، به وسایل خاصی نیاز نیست و در هر جا انجام می­ شود و می­توان از فعالیت­های ساده­ای مانند راهپیمایی یا دویدن بهره جست. در آزمون­های میدانی، بر اساس سرعت حرکت و مسافت طی شده، به ارزیابی آمادگی قلبی-تنفسی می­پردازیم (گائینی، 1386).
یکی از آزمون­های نسبتا جدید در ارزیابی قابلیت هوازی که برای بچه­ها و بزرگسالان معتبر است، آزمون چند مرحله­ ای رفت و برگشت 20 متر است که با نام­های پیسر[104]، آزمون لیگر[105]، آزمون شاتل[106] و آزمون بوق[107] نیز شناخته می­ شود. در این آزمون، شخص در یک مسافت 20 متری که با علایمی از جمله خط یا مخروط مشخص شده است، به صورت رفت و برگشت، می­دود. در ابتدا سرعت کم است و سپس مرحله به مرحله افزایش می­یابد تا به حداکثر سرعت برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی برسد. سرعت آزمون با صدای بوق که از نوار پخش صوت به گوش می­رسد، کنترل می­ شود. شرکت کننده باید هنگام به صدا درآمدن بوق، به یکی از خطوط انتهایی یا ابتدایی مسیر 20 متر رسیده باشد. آزمون زمانی پایان می­پذیرد که شرکت کننده موفق نشود سه مرتبه متوالی با صدای بوق خطوط محدوده کننده­ مسیر برسد (گائینی، 1386).
5- سرعت[108]
سرعت متوسط برابر است با میزان جابجایی جسم، تقسیم بر زمان لازم برای جابجایی آن جسم است. از آنجایی که جابجایی یک بردار است، که توسط یک عدد (مقدار) و یک جهت تعریف می­ شود، سرعت متوسط نیز یک بردار است که توسط یک عدد (مقدار) و یک جهت، توصیف می­ شود. این مطلب به صورت ریاضی می­توان چنین بیان کرد (ژاله معماری، 1384):
 جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

x4cFtQJQZnHYz/ze3nPxoEyhJBndlru9ievwQRmAMcI5fM/jlnIRRudrdI7w5ptYTmQ0QYpkd8ivB44jAJTyKAo7EGDRlMui8/DfvSBoMohuB4uM0/y2VUr7qyFFLh/lXpd84FVuAKROhqqjVgDN/SFmOYDpW+9A05iVnJREtuyw301ZlwtorUzV4LRvME7ABz6X7793LX0Ose7war0aJwDmHKUhaJv+1lWMciDbb0Q0U+aoYDIH5dnsM9Ie/ETD+BuZxX4hVASIotlwrPer7uWto+dNkVcUvyS+dFOTCa+wtXi9YeJ8B6Mk7ucm7wH8A/Y7j7Rm96jVAAAAAElFTkSuQmCC” />
تندی میانگین = زمان لازم =
   
جابجایی =
 
سرعت حرکت[109] عبارت است از قابلیت فرد در جلو راندن، یا حرکت دادن تمام یا بخشی از بدن در فضا در کوتاه­ترین زمان ممکن مانند: سرعت یک کشتی گیر در جلو راندن دست برای اجرای یک فن، حرکت دست پرتاب کننده وزنه، حرکات پای شناگر و اسکیت باز و حرکات دست یک قهرمان کاراته (هادوی، 1378).
6- چابکی[110]
چابکی عبارت است از قلبلیتی است که انسان را قادر می­سازد تا با سرعت، حالت بدن و جهت حرکت را همواره با حفظ تعادل در فضا تغییر دهد. عوامل بسیاری، مانند سرعت حرکت، زمان واکنش، تعادل، هماهنگی – عصبی عضلانی، دید و همچنین آگاهی­های لازم در چابکی مؤثرند (هادوی، 1378).
چابکی را می­توان به دو طریق تعریف نمود. در تعریف نخست، توانایی تغییر جهت در حین حرکت چابکی نامیده می­ شود. چه باور بکنید و چه نکنید، برخی از ورزشکاران برجسته فاقد چابکی هستند. این مهارت جسمانی تنها بخشی از توصیف شغلی آن­ها نیست. یک دونده سرعت که در مسیر مستقیم می­دود باید سریع باشد نه چابک. چابکی همیشه شامل دویدن نمی­ شود، بلکه به معنای توانایی ایجاد تغییرات سریع در وضعیت بدن است که در ورزش­هایی چون ژیمناستیک و کشتی ضروری می­باشد (سعید ارشم، الهام راد نیا، 1385).
در گذشته محققان بر این باور بودند که چابکی یک عامل کاملاً ارثی است و تمرین بر آن اثر ندارد، اما تحقیقات بعد نشان داد که این قابلیت بر اثر تمرین، تکرار و توجه قابل توسعه است.
تحققات بسیاری بر اساس انواع شکل­های بدنی و تأثیر آنها بر چابکی انجام شده است. اکثر دانشمندان عقیده دارند که افراد چاق از نظر چابکی نسبت به سایرین ضعیف ترند.
تحققات بسیاری مؤکد این مطلب است که چابکی یکی از عوامل با ارزش آمادگی حرکتی و قابلیت­های ورزشی است که به عنوان یکی از اصول اساسی انجام مهارت­ های ورزشی شناخته شده است (هادوی، 1378).
7-قدرت و استقامت عضلات
قدرت و استقامت عضلانی، از عوامل مهم تندرستی و آمادگی جسمانی هستند. قدرت عضلانی، توانایی یا ظرفیت یک عضله یا گروهی از عضلات، برای اعمال حداکثر نیرو علیه یک مقاومت است، بنابراین افزایش قدرت عضلانی، یکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در یک برنامه فعالیت جسمانی شرکت می­ کنند. قدرت عضلانی رابطه­ نزدیکی با استقامت عضلانی دارد. استقامت عضلانی به توانایی عضله یا گروه عضلانی برای اجرای مجموعه ­ای از انقباض­های تکراری یا تولید نیروی ثابت در یک دوره­ زمانی گفته می­ شود. با افزایش قدرت عضلانی، استقامت عضلانی نیز افزایش می­یابد.
روش­های اندازه گیری قدرت و استقامت عضلات
قدرت و استقامت ایستا، با بهره گرفتن از نیرو سنج (دینانومتر)، کشش سنج­های سیمی[111] و سلول­های حساس به بار[112] اندازه گیری می­ شود. برای ارزیابی قدرت و استقامت پویا از وزنه­های آزاد و دستگاه­های مختلف تمرین قدرتی مانند دستگاه­های مقامت ثابت، مقاومت متغیر و هم جنبش یا آزمون­های میدانی استفاده می­ شود (گائینی، 1386).
9.1.2. دو و میدانی
یک ورزش طبیعی است زیرا با رفتار و حرکات طبیعی انسان مطابقت دارد. بنابراین می­توان گفت دو ومیدانی از زمان پیدایش بشر وجود داشته
است و اولین اسلحه انسان در برخورد با محیط و خطرهای آن به حساب می­آمد(شاد مهر، مترجم، ١۳۷٩، جلد اول).
دو و میدانی از دو واژه دو و میدانی تشكیل شده و شامل كلیه موادی است كه در پیست دو یا جاده (دوها) و در كنارهای اطراف پیست ( پرتابها، پرشها ) اجرا می­ شود. حرکات و تمرینات دو و میدانی اثرات سودمندی بر ارگا نیزم انسان دارد. در خلال فرایند تربیتی تمرینهای جسمانی، انتخاب رشته­ها و فعالیت­های دو و میدانی و استفاده و کابرد آنها رشد و تکامل مناسب بدن را تنظیم می­ کند. راه رفتن، دویدن، پریدن، پرتاب کردن که پایه و اساس ورزش دو ومیدانی است عنوان (مادر ورزشها) را تشکیل می­دهد و به توسعه و بهبود دستگاه قلبی-عروقی و کیفیت­های جسمانی و تکنیکی کمک می­ کند. این رشته یکی از ورزش‌های محبوب بازی‌های المپیک است که شامل دوها، پرش‌ها، پرتاب‌ها و رشته‌های ترکیبی است. (شاد مهر، مترجم، ١۳۷٩، جلد اول-دوم).
10.1.2. ماده­های دو و میدانی
مواد متنوع دو و میدانی به چند گروه تقسیم می­شوند: الف) دوها ب ) پرشها ج ) پرتابها د) پیاده روی هـ ) مواد تركیبی (هفتگانه بانوان)
چون ماده هفتگانه ترکیبی از موارد میدانی و دوهاست راجب تمامی موارد توضیحاتی آورده شده است.
l1PTxKtihxGjTiNZWUNIFAChiNxa+wv06YOIyTsyg8iOWFSSzEBg7cyDtud8Coc7tYee5+zHOXmibNpF1CganW3XHFbjoQRbbDhUUC+s36+WButrWI6XwIpU7jCH/C6eVyQOza23Mg9f42Jf2T11PDmwoamGJg5JUuvP44b8crHJlaPrDSKWAW3eZSvePw2xmWT5lWy1tnmOuJRZlspVged/Kxw/HA6aG28l28FiWsY1rveq9U8U1eV0VPlVU9PJE9NWCKljj2vPL3AovsL77k2AufAYrHEtQazP52nzOnqFaUxiQKVhhCgKFRix13CgkiwJPLEJScVS5rTNLeSOmJRaiMEkyEAa22+jp1Np6238MQXGPFsVHmzZfR0/e3YPGhZ7XsLeANjheOBjSXlvxEV8t9Onemp42ykBx+EJTizOafKs2akmqYqiOEao1QgDURuSPG+GEftIq6bK5Muoql4qeU6pANgx88VvPsyrquh+SRZVBBp+i8a9q9/Ene/lf0xUIKfMpKoLSwVLVCkWRYmIU9Ljp6nG7GteLv1Q9/ZANDdPBevPZlUVknB+XZjVQSOpMhiDOVLo7G1lNhudG5NtzsMQvFuX1CMlbVZbBl5lco0VM6sGYjVqOnqQPu88RnCvHMr5NS5TJKJqnXDTo8pVGYa12VdRLsBc37tgpNjbGlcZ0dPVQzUVTOqhw8kM4ChY5YtVw51FtPdKltIALAb3x5/C4XES4h0jGczfgVGOLQxzHnlp4rKApKLZpRq+sbYP2L7KJLeO9z9t8IqilVNrki+9uuOlLlwDpbfujY46S84jSFgbakYjbc8tvXBVd1AsiMB4ry+3CIV21Fdgtrki2B7EjmWFhvcc+WJRaUaWYAWFh1087eHhhNlqC13JK/vhYfYcKmFUUd7VYi4sMCIkIPZgN5gWucCE3lLADVsfUb4V+UKNt/sX8sHJjHvOusHmo3wnp8E/38Fo2Swjls1gb+N8Ji45ILgb97ASSBmJY2tt44LqNyA8mkHkp5DBaLCOZHHvHfoCcc00jWIY90chywQFbgkKzEADWb44rGNyyLYdcChc8zG5WxHiRyxD5rmMkVWtOkrRxKoLsDv/e2JaQpDG0rtH2calmb0F8ZpmE9VX1QVAz1FUwEcY5lmOw9PyxrC2zaewMYc8vdsFM5pxPmEtW0OU0stUsSjWyIW0DoCfHADijiqXIXyhaSdoJXY9+Ev7za7APdV31bqoO/PFuyXKlyjLIqSKS+kXeTcF3PvMf78sSRhax1O1j4k4sZq/aEy3ir43HK2x3rDa2urpqhvl1TUSzx/o7zOXZbbabte1vDDvI6iV6wK0rsOdmYkYDjenFNxZmSpcAyB/4yhv24TyinkjlSZ1IB3Hpi76Lb6r2HDZXSOYWjTQ+a1HLcmXiDJapGlZJkBCxXASVNNyp3uDfla/3YWyfhqp4dp6WoMsD5dmMQeNO0HaRkMQAy8/d3v54gqGpIjEgjkMINjIIyVU+oG2JWKq1Twxoo1ySIlwOVzbc4Uz03LS9JiMNG8Olc4VWunKjpfTW/8qUXNVqZTQSRBXp1LrOFGl0OnYnY7FjY79R0wsJ00AhtuVw3P7sZdU5+8nGFRVZHVl2uIYdSh1mU2uoB+iWF/vxpVA9RHSQfKWjNSEHalBYBuoFsavZlAtfJcXHG2Jjx+4gX5a+qWMqtqvIGI2uAcCNwe/ex3FrHBJJpSwKzWHULsR5YANIwJ+ja1zz+OM1z1XOK6gx5lQuVDdkh2JO+vcD4hGxnWXU6yZnmMlPcUxm7NQPAtuPgGxd/admUdNl1LAXLVMhMoYNuqgFTf7dsVl6RsjyPtCQZUUSMBuDK1gB8Lj4DHoOHQO7HOeeyb7YOY1gGynvZ9V2zZ4mcr3nceGysDt8MS7VIXh9qiPuSCrdC4AGxQEd4bkeR2xnfCdU8NfSuGJkR9JPUg+Pxvi8zO5ymekiUlpKgyG2+wUWHhjmcQja3tA7Tp5j+NV2MIS/syBeuvkVATwAMjPG0rHvFoxcX6+uLFw1JX1saZfR8NtHIEZpqqozGeniMR93tY0FreR3I6dcKZJw3UyUfy8SwKpfQlPJPPTPMTsCrKhFgeoNtjcjFvynKWooJGhyyaOhmcNNNFnj1Wp+Ss5jYvtbewIA52tjhyYljW1Vnlr+QfknpY3ud8Joc+vgPfyUdwtwHPPna1q5blMVKodg0Uch0IpAMgdn2uSN7d1QLgb4uObZvn03BtFJnFWFmzCZ3SOKIRGal0hkM4NyH3VrC20lm3Bw4yXiCj4braqiz6KpiWphERprvVFlYHvF2I1KRttz88ZTxp7R0r85zOb5RrVKloYCospQBbsPVgfhbHTwM/aYcm7cfpy9965uKwrnOyN0b17+asNVP2ELSSOI41BJZ2sLYjcvzyOoqJ1FTRU1IjCFVkZWmqH5gqouQoJt59cUaWLiLiN1mWkk+RKRftRoJF+YJ3J+HLDmh4czajzGnRIHjp2mUzSrOB3Qd9uZB+GL9m0DU6pKOKGMOD3WfewWkux1amW5U7jlhMuTqJAFuosR0wDqNyFCre43sLeuDgBrgaWF+p/HC65q5U1La9vI8/TCsb2sLgHoQwwiF5jULchY7HBh2eoAMp8dsSpSpkIjJJvfqWG/wwGonfvb+eCcrhVDNe5AwoBKQDrH3flgRaZ6QTe6tt0Tb+/PHaUG9gFB3/wDLDjSzDWQdPQL3cDsq20KbA7lyfjbAo0SCKl7LyJuMKpESdyo25nf4YMZHuCRZbC5vt/fbB9TsmwHvWO49Nr7YEaKOzoUSZdJFmEtUIpv0bGkRXlHoGIFtt9xt1xG8N5Xl8FaczpK2SuCJ2SPLSGnaFvpXXUwvYgXDEYQqeIHlzKWmp8ty/MKVGKNFUGWORn5HS8bqQD4EEdbYnctgiXLoWSiWkVgWNNHIziNiTcam3J9cMH4I65lPOa6HD89fCvunLSAfSA6bb+mBMqqD37C+5NzgulAW1pe+2xwbuAakiROfM/bhdI2FmHHlMp4sZyO7JFHJbx2t+zC1CutBcd3qCPwOHPtBVWz+keO3epgDbydvzxExZtT0YETu0kx/yce5U+Z5DGtOeAAvpPBJ4ocE2WVwArc92i3X2VcL5k3D1PmOV8VVGVpV1Lp8kjo+1BeNtAJJYLv3eY69bE4r/tEoKPhngWqT5fWSNUNGy0/bxAa5FVg0saoTpKXt3/eUi1gTi0ezXiKvpeAuE1pKKhCV1bVqaipJkMEhn7KMqgtezSBmNxsNIN2uIHjDM5uNKahhzttdDRzRyLDHTGGOodIQDIb3OlnkkAAJFkFjzx0RHHFFmeNa6ndedx3F5XyyZXjsyf7W6gba1fhZWeezrIPkNOuZToBUzraAHmkdve9W6fq+uLkCSLm4Cnk22Hl1ZLqjrtcEWA58vIYR0i92I+3f7cct7y92YrzcjzI7MUi+rYEG/O1/7MAA4JbSpvtzuPG/LDhVi2Nmte4ubX+w4BuzC8gfA68UVKWWe0hZJuKaeHTsIoUGk6blmPK/XDv2mUNXk8NFQ19PPTzzOZtE2zaUDICR57He2LE+ZUWX+0iKpOVNmOZCnihoIQ40LU3YhnBBuApuDY2NtuuIX2mUtVVT5bV19VPLUSLLqNWhWQj9EwsbkOLudwzEdbHbHscG1xijaByVxQaTaqHDsU0mb0kdLBLUzM4ZY4VLO2nvGwHPYN8L419cop4q9ZM6qajKstJ/y1K5acDmqWFi3K++wN/LFE4RyyPLquhz7MZKRMvEjwIJ231nYPa1re91xL8ZV1T/AMnmqqGqLvFKjxaGSaMrdRYqdS2s4P2Y4XGmmebsoz3X32u5wx4jhMh71ttBxblVfDFR0df2ccDI8cKSGGQqpvpAIHToMQ3Ekopp3qlynNqt1NxUrZ7L49o8TkC3gcYJlvtF4joZY5EqMviaNrgDL4ogT5hEW5xLVvtTz/NlAr6bJplB7rtR2a3UKxa6g9dNsecHAsQx2lEeJ+wTX6+C7AOqupqBmcs1O8GikhayoCBouN9IQBRfqRa9gbXuSXLsiyyhZXocvo4pV92TTd/tO+G3s/4oXOMtzigzWlpIJy61VFLTIw0nZWj7zN3dIB59TidVbWKsAvMXbl8L4eZAcMMh0PNcfiE7pZLB+GtPfii6TfU8jOfDT08umAAK3ZWIA9Lfhg4RRchyp8AR0wo7Q227RuuoGxGJXPpI2dyxQkgbnc8vhgv6Qc2k1Hnva33Ycs8ViCh1fWcgEem+ENK6tI5+P/lgRSJpdjs3I3IB/s2+3BgW7Mm7sp23tgzoik6ySo2B6nywmQl2KKxv42/PngRSPJIXa+wHQA8hgoAsLh7+TD8sCVNzZHvytb+/nhPSg96n3697EopMuHMr4o4ihnnymZnjhcRu8tQkQ1EXsCRvtz8Ljxwzz358yPMXocyrdNVGgd1inSQKDcgEgbG29vAjxxtGUQ03BHAqNVWtRwdvUW/ys7c1HiSxCDyAxmHs+yxuLeNZ6zOAs8cN66pU7rI5ayJ+9vbbwUYadCBlb/5FfSMNxLtXTTuaOxZtpqTy51/kJXhzhXizPKaOqWr+Q0cgvHLVmxkHiqAarefLElmHs/4sp4jJRZxTVzDfskYxOfTUtifLFp9o/Gj8NrBS0McU2aVKmS8oukKXtqK9STyHKwv4YpuQe1LM4axBn6QVVCxs7wwiOSIfWFtmt4H4YsWQsOV26Wil4nimfqYWNDeTa1P8+ovkFlmZUmaZdmdVCsDxTF2Mnbd14ZDv3h9p253xoeQcFcanKKSWmqopYpkEwkaujUtq3vYi49MX/wBqHDkGfcPvmdIEevpIe2jlj37eC1yt+vd7y/ZyOKHlXtKzjLsto6KCmy6SGnjWJHdWLMo5E74HtDTlk2UYTNiI/wBRgWDPdODthz02379eSef8iuOv87T/AO3xflgG4K46RWYzU9gCTauiv+GNP4VzSfOeFKLMpFjWpngZyqCyhxfYDwuBjL4/avnxKsaTK/P9G354l0cTACb1UYbFcRxT3sjYy2Gjp49/csW41zqqmzCJRK0sphVRIbagCSbCw9PtxYeC/ZfX1opZswroKRauMSCPQXZFYSMCx5XtEx9MU3J5Fr+Lad5d1uzKCfqqdP4DHqKTL8vz7hylkpCIJpsrjamqkLBY1EDQOSRzWOT37XKiQE7Y2b/Spg3qylnRtx+bEv1bmLWjkBoeXM36FRXs4zbg+i9mlNlnEdblU1RTyVSrT1ayFuymYOQYxzvtvysBbfFO4n4kqsyz+tqqWokipmfTCioEAjUWXu22uBe3niHzXhfOKCdKWuonSVgCNxaRfrKb2dbdVJGEZopIGtNG8W9u+pX8cKSYh8jQ13JejwfBcNhJHSx6h23MAXy+9p2M0ry1vls29uo/LCUPEOavCpNa/XYoh6kcyvlhvy+GGka6Q6jo7D77/txiE++CI1bR5KWPEOaKhJrW0jf9yj2/3cW9uF+Py2lqYFv4SA/sxnbrrRlJ94EfaMajSe1jNpqiOOLI8ullPICWW5sNz6AbnwxpGGH965fEIpYwDhYmHe7A06cx3qhxUEZ4qOaVTCZxA6OGi7RRMV0a7C1wADYeIGI7j+rkzfPqWkoEkkjihWOIIGcFm1SNY77DUF8uz8sdLXGlldCQzIzD1IJGHnDWeS0GZS5gYEqnMMsCCRyApdCpcW6gE29cdeHickG4sAUF47/a/wBZJTNzrQ8/km1Sz12TQZRM3a0iBEiRY11AjlpIF7/jfCmY+zfiXhfh6r4kpoI4VpF7SaCqKM7Qmwa8W/LYm+9vTGjey+jyfh7JRxPxDW0tIXZoKF6hwLKgs7oOZYkEbDYDzxA+0vifMOI0VUgmy7IYWEkMNQumWqfpJIvQdVXpzO+EGaDO878l1eKzxOlOGw0QGXQur6VW3faxDMM1qMxhUSLTRi4JMKsl7cttVvuw3glEdzbbmWb9p/LB+IKUUeZuqoYkkUSJbYWP9oOJT2e1GTJxVQDiog5QGZnDLdDIFOgOefZlravEbdScPsIIFLyzoexJjqqTzJM2qcqrRNCxinS6FXW/qCpxdKXiivqoFlWWMK5MYvCLMVsWUHra4uByvviT/wDSD4UGT0/DmfwFZWrqdKKtqEZWWSZI1KTErtqcahbwjvc3xHcN5nnnGORZbw+70lBk2XFmeqSBVcgkERxbbe6pPi1yxOwxjiomkWfNPcPxRw8mrA8HcEA+RI092rBldLxbnFCKzL8vaqpXZlEoiUBiOdt8RuYZpnOW1s1HXCKCphOmSNoxdTa9jY25HGpwcTUfD3CEoSFUly+AR0sfMSm9lJPQ6jqb4nFF9mfDy8SZ/U1maj5RSUhE0wblUTMbgHyvdiPCwwi6FthrdyvUYbEQSMlxE0DBGzb4RZ/jp8ygyDLuLc8hFRQ0VOtK3u1FSixI/wC9LHvfDEjXcM8b0sRdKWhq1A3WlKu/8W4JxdOO+NafhgQwpAKvMpU1JCW0JHHewLEchtYKPDwxWsh9qwlrEhz+ghp6dzb5TTMx7PzZTzHmN8WMULTlJ1ScZxOIZ+ohwseTplFn6E/IeAVAlz3MVZopVhV0JVkaAhlPUEXuDiWy6m4szKkjrMvyaSqppL6JY6fUrW26tjSPaXwpFn2Vy5jRRqc3po+0V03+UxgX0E9TbdW/Zii8I+0NMh4epsubKmqxGzuJhOEuGNxsR0xUxNY6nnRNxvhxmG7XCYZheDRBa3Tv5fJJrlXHC+7w9VD0pf8A+sGOXcdX/wDZ6p/2If0sabwVxFHxTllRWLRmkMM/YGMuHv3Fa97D633Yn9I8BjUYZhFgrkzcR7F5jkwsYI3+EfdZT7ac+7Wqp8hp37kFqiqt1kI7iH0U6v8AWXwwb2FSJ8qz2L/KGKKT/VDW/EjFc9rCaPaBmp6OIH//AAoP2YjuCs+bhziKnryrPTkGKojXm0Tc7eY5j0xQvqbMV3mYIScIEMI1c0HxOjvwpv2xxyJx1I737OWjpzGT1AXSfsN8UjHoDjHhmi40yelnpKuNZkUvR1ijUjq3NWtvpP2qb7cxigZd7Kc5mrlTMqijpqMHvywy9o7D9Rbc/wB9a3nywSwuL7aLBVOF8ZwrMI1kzsrmCiD3dOvhva0f2aNJLwHkZnuWNO6b/UEkir/uhceedKoxVN0UlV9AbD7hj0FxlnFLwhwnppAsMxh+SZfCDc3C6Q3mFG5PX1OPPKqFUKvuqAB8MTidA1vRV/06HSOnxNU17tPMn0ul6E9j7drwTk6tyE8sR9BLb9uPPzI2iSPk3eX47jG7exaXVwbAOsNdL97A4xDiG1DmOai1uwnlW3mGIGCbWNinhDgzHYtp636u+6yVJJKOtSRNpYnuAfEdMa77M+MMyjmTLsvhkrqWpnV0pVkKSwzWsJInG8bgXBNirC4II2xl9dAJm1KbSDY35N/biP0ywOGGuNhyZSQftGGiBLTgaK4McsnDXOjLc0Z9g+Pl4817Mn4gp1q6nh92yqamWUSDvQxPVGwHadlMvYG5vdVaPe5HOwZV+TZTKywzRtl1RKO7ESaUyEnYLDUExOP4KcDyx5Yn4rzeqqDPmFUK2UqqaqhQTYCwFxbkBiXyv2l8TZXA9NlNb2FO4KvAV7eJr+McmpD8Riskbnu1GicwnFIYIrbIc25FbnxFggchota404XiyKmkmLqWBssMcbwzk+dO4uF/WUsv62KTSQVFVQTV8VJUfJElKPKYzpVrC4J8vHp1xn1PU5jW5vFJV1tRFJIQrVEhI7NB4eAA5AbDpjfMl4uomoYKenkd4II9Ea2JNutz1J5k9cYyQsYNNyt4+P4l8lkDKORFE9+m3lXiqbldBJmNR2cckcUSjVJPK1kjXxJ/AdcW+uqMs4f4eZMkOqaqtHJXTMA0i33CD6vwA9cU3Pa6Bswk+bBH8jdu1sLFSx8uVh0GI0dpVytLUs0lzzY3v6YwyZdStZsXLxGTsoh8PT+T79U+4d4XruLs3eHLY3EChnmn0nsadQC1mbq1uS8zhKmVVgiEY0rpBAJ5XGPQ/ssYP7O8kRLBRBMmkbAHtZR+WPPap2a6PqXX7Db9mLzCmtPVa8CP9eeMjVpA9Tf0S2ZJnmS5xw1n1RSR5hks9IKal7WVEhQWOuIM/djlDAsL+9a++4wOe8WUmeSrLU11W8sLdkRWxxxhCNrL2
ZYMb3uxt0xo3szq6DP+H8w4JzllEdVqekLG1mO50+DqwEg+Pgcedc9atbiKuGbxPFWU8nY1COzt2bqNG5clvojmTjZkbZqcei4mLkfw/FP65rF6gg63y+u/zU3xjQ/LaFKmnaORqe+so4a6HzF72NsUyOO5sW2/ek4k6VCZgkKO8zGyhFLMx8gOeFauKopp+yrI54JgA3ZzKyMAeRsehwxGOzbltKY+f9bL2xbRIF67kc+71SFTXVstBS5dVVtRLl9L34YtJAVj0+G4Hhc2xK5DxTU5bLGIpAYl2EZ2sPLEXpBN7Xx0pWQhOzQHkAqG5wOp2hWDA5mrVtuRcV0OZ0aRzMo13Wz8h5HGj+yWCnp8mzdKVtSfLgfMfo9gfQXx5ZyiOsSa9HC7lTuGFl+JONw9jfEAyzOZKDM5UWPMgo7S9lWce78CO7f08cLgNjeNV02w4ifCyFgNVZ6GiNvlajPae7vx/nHaXurIi3+oEGn7sVfmfLGz+1LgqpzqVM1yePXmESCKemJCmZV90qT9JRtbqLW3G+b5bwbxFmFYKaPKK2mN7NNVwtDHH5sWH3C5PQHGEsTg86br03C+I4d2DZbwMoANmqoV6rZfZXUyVXBGTPPd2j1QXP0lVyB9xt6DGEZ7AtLnmZU8dtEVVKi+Q1m3449DUq0PB3CsYaQ/IsrgvrYWMjXJ5eLOTt526Y831Ez1NRNPL+6zSNK4vezMST+NsaYjRrWndc7gB7XE4idg+AnTzJHkPqtd9hsl8mziP6tUjfbGB+zGj/HGXewp/wBFn8fgad/t1j+bjUtvH7sMQf8AGFweOCsfIPD6BefeIYOJM+zR6/McqqGqXRUJip9C2UWG1ziMOQZx/omu/ksWxcw4gaVzK0Kxg2Ts50JYeLXXY+Qwo+Y5qi6nmCjznjA/8OMDFGdSSupHxjHxtDGRsAHcfuovhus4v4cZhldFXiBzqenlp+0iY+Om+x8wQfG+LPLx5xm0OmPhtIpLfunyWRvsBb9uD0dHxdVQmaDLqkwAX7WSSKGO3jqcKD8L4PPUV+XxXqnoKqXl2VJmUckinpddAH340DA0UHEJKbGyzvzyQRl3gb+fxfVUDOKfiTN65qzM6LNKmpYW1vCdh4KBso8gMM/mTNxzyjMP5A4uNdm2ePH/AIGuh7juu6cutjbn64TizXPHntNH2EI1d5ZFkYm+2wG225vjMwxnWynWcaxzAGtjYAO4/dN+Gs74t4by+Sjy7KZOweUzHtqJnOoixsdQ22xR+PfnNaOvzPMKGaB6mp7STVEY1LOxYhQemx+zGlDMsyVSflNQgG5LQIQB9uMy9qfFHztl0dJBVPUwxOWc9loBe1hb0BO/niwjBqiTSx/3GcF5dGxpeDZF3t4qjBlkUOjXU9cO8vppaqqjp6WN5J5G0qqi5JxXIZGjbVG1j9xxsnsxy+ehoI85CvDWVMZEBMRdUjJtq5/SsfMD1xaSLLz0Rh+IiRpIb8Y5cij5Pl0+T1Uch4epqxkjMZSvy1Z0YG25BHPbY3x3G/EFY2T08TZLleXskhWmFHlwpruw3BANiLAG1uYGLbDnvEbSLEaJlYqCZNa9ne/IHnysfuxnfHPEkuc5uO0qBUU9Fqjpyo0qSba3t52AHkPPFRGAKDiVDuJTl/aOia122YXY8NVB0WQx6PlGZVN52Oohzq3/AGnBZ4dc3ZUrEX962yqPG3T0x1LHWZpUiGnVpJAuprDZFHNieQGJcT5dSTLkEsFcK9aoRTuB+invazaWGtDY2K7i17HribN1zSRDQMx269UpS0D9hHppp+wAGn9G3f8AO9uuHRhlHOCYf9035Y0w5xWRd0VkSIvdUfJZAABsBhjW8WZnSOezV6pABZqaFmLG+40m1rC5v1tbripia43mXRw/FJ8KzKyFv/t+E34T49zbIsngy2jyqGpipyxDSLIG7zFug8zinTRVDSyO1NMpdmcjs2sLkm3LzxokGf1tTGWqHo0NyFWVH1lb7MSOV/q9MMX4pqopRGaKXti7KoRHdWsLg6gbWPIXxV0Rdpm2VoeLPge6RmHALt/iOvp3qjDtInWTTNGUIYMFYFSN7g22IxCxTUPFccMFRHVvm01ZU1eY1jBV/RlgY21D3iNUndYXu2zAWGNpp87riiSyGhD2BMbs5t5Ha2Mt4PyTMeHvaTO8UET5eqSslQynsSji6i9veB2t5HGsDBHeqT4ljpsfkzxUBfO7v5abK55JxtBw/TIuSZVGa6NTHFV1UpPZJa1kQcrjmS1z1xkHGWeVHEfEFRmFZUyVU7WVp5DcyW8OgUcgBtjQfarxXUQZcMlhiokmrE1TyQINSxX90G22rr5A+OMkQBQSSABjRrT+4utYS4hjm9nHEGdTeYn5kCvAJ/kLtFnNO6KGe5B1GwA6n4b/AHY3fgv2oScMZFBlqUIqRFJI/aitMROpi1rAHx8cVH2f0Y4YoDX11HFPU1wVSJI9fyWLnZhba/Mmx5AYttBxTRVgBjyyhCFdReaERAG5Gk3W99r2tytvijgSczXUtIJmxxGCWHOCQf3EbDuHeeaouY1i1mYVdUSqCeaSYIZNWnU5a1+tr2vhszxkEF0IPQsMaaM6o3sFpMl9C6C32jBxmtLfehyQ+kkWMP04/uXZb/qCRoAEG3/b/wCUy4W9qVXltPHSZxGuZU6AKkvahZ1UdCTs/wAbHzOLLN7XcjERMNBmDyW2V3iUX8zqP3YiRmlGTb5tyY+k0RwPznRcjl+UW8pIcbNDmis/ouTNLhpn53YUg9zq9K+iqHGHGddxRKi1Lw09FG2qKkie6g/WY82bz2t0GK7qU8mX7RjQZ+JeHo5jFVUOXxS6+zs4RbtYnbxFhzwvT12TVMKTR5VRmNxdbmNTb0JvjJ0BcbLl0sPxxsDBHFhiAOQP4UT7OOLaPhWXMzWU1RULVpEqiBkGkoXJvqI+ti6/+trJ/wDReZ/x4f6WIYTZM3vZNTEfqvF+eA1ZD/oWH+NH/Sxoxrmig4JHE4nC4qUyy4Z2Y/8Ab5KUI4apf3avq81kFjppFWmi8wXe7H1AGDpxIKNj8yUGW5XztLGnbT/GR7nAHOcwI3qmY3vvGp/ZgpzetuLyqxtbeBD/ADcFjkqZCf3a/P8AiqUdWV0uYyCSvqZqxz1nkL/cdhhEFbWtYW5Yl/nms+kaYj9aliP83AfOtQRbsqA79cvg/oYigtBmGgA8/wAKJsht3bn0whmNXT5fRS1VXZYYxc25segHmTibkzV0jeSaHKljQamd8upwFA6k6MZHx9xRJnUyqFpaakp2LQJBSxws7fXfQo+APL1wBoKo+RzQmvEmcVmYUsslTKKen5x0q9d+bYqfatKY441Z3Y6URFJLE9ABuT5DC1FTZhn1etFQxtUTtud7LGv1mPIDz+zG08DcPU3ClM7LHRVuYSgGWpqKRJdO3ux6wSq779TzPQDS6GqVDDIbHms24Y4ArK/MEnz2hNLly95kfuyTeC2G6jxJsbY1pY40RUjRVRVCqALBQBYADpYC2JQ1xI/5nlXqcvh/o4ZZxnEVLSAzUeXJHI2gutDGNPI2LAd29rX88Sxhne1gO+i0c5uEidIRoNT1VO46zxKGimoKNx8tlT9Iym/Yxnn/AKx5AepxnGRZVVZ3mK0lGAgsC8jC6xJ4nx8h1ONAPCCZnmNUMrljioKiQvHT/JS03mC1wpPmpY8u70xaOFsoh4Zpa2gbL6dz8pZw9UjGVkIBXUw03FuRAtb1viz4JIB/UaR4g/49UvHio8VIAx1+ChTQZZkWRVWX0VXHR1E0TKKqobSXkI2Ym1ufTpjNqOvpJc0mrKxYnzEvFK7dqiRqy3DKkY7rg7b6ue4G+N8+VU9iDlGW2P1hLb/x4KJ6JRtk2Wgc9nqB/wAXGTHBputU1NE6SgCQB76rJo8ynjuIaqcDwSQ2/HDmLPcyjkFq+pP6rksD8DjUvldKbf4mofUT1I/42OFTSEf9D0P8vVf12Ldo08vfkoELhsT7+aotFxBmsq7UDVA5agjqPyw++d83UEyZPKE8El3+O5xbflVKSP8AE9Hz/wA/Vf1uA+U0W3+JqVQOoqan+sxUlvQeq1AeOZ9FUzn9SpscmzK48GuPuXC65vOYjLLlldHCoLMzOg0qOZNyLYswnoTzymPw7tVMPxY4z/2s51AuXplOWUvyeaS0tS4nZz2fRAD48yfAAdTiBR9lQ5zmCzfos04ozMZ1n1XXBWWORgI1PMIBYfhf44sXs34Z+dKpc1rkvl9O9okYbTyD+avXxOIvgzhuTiLNQjiRMuhIaqlQ2NvqKfrt9wucb1TQ5NSwRQU+W1sMEShYo461AEHgLxH+3F3OAFBLwxlxzuFpnrbUWLsT1OAd7m57xG24v+OJAfNP/Y8y/wBui/qMcPmr/smZ7f8AzsX9TjKk7mPT6KN0hrApGT+8H5YLoQD9zh2HPQv5YlbZSb3p80B5f87iP/Bx1squSseZrvf91iP8wYKRm7lGdkn+ah57/o1/LHBIz9CLbn+jX8sSZjyq+0mZC36sZv8AhgVp8pZwGrMwjH1mpkYD4B74MqgvA1r0UZoUndIuVrGNfywJiQ7skRPiUXf7sS4gyNNSy1maS/VaOljVR8Gkufuw3NNle5+X1/xy9Dt/L4sWVzVWyh3Ij5ez50o0wxG57GIj+DGBFJBYXhhv/Ag4kvk2WkbZhXA+Pzen9fg3yTLf9I1/+wL/AF2K0VbO32D9kJyx7i1fkp8/nSD+lgwyxzyr8mPpmkH9LEVcjm7emO1Nba/24mwo+LqpUZXKP/fMrPpmUP8ASxy5bZ6gVFdl8CwxCQu1Srq4LW7pW97b38MRW9yST92ILiaaoiNKImLQ6tEiA7kPbTb4xt8SMM4MQumaybY6JLiD548O58JGYd3mob2g5rOUkpIX0UcbAM3IuwtfbqL3t8D6VvgjgTNOM3eqjdKfK45ND1EkqK8jDmsYY7nxbkPM7Ysma5f8/wCfmmauSOAyF6ylYBWtvcwt1VmFrGxXULXG+LlFDFFCkUUEUcUahURVAVVHQeWMn3G8tcNQphrENDwbHepLJ+DZMmohSZXQQwwXudNQjNI31ma92P8AcWw9GQ5sbWoZG6d0qf24gezi59mn8QYIYoibmCP+TGM7BTYDhpY8vyrF/wAns4YE/NlSV57KL4I/DebyRlHyeraNxZgY7gjwxACni/zUVut4x+WOEEG57CD+TX8sGin4uvp+VO8N5LFw1USpxHldXBlDyxPFI8V1ha+ljck2AFr9LWI6gT/GOV1E9WDDTmSZCFjjiUt2kZuQykXuOXpc3xRo40ifVEiRsB7yKFPLfcdOeHVBmea5YbZXmMkEdiohkXtIxfmVU7L/AKoA8sPR4hj4zFMT47+9uW648uAlhmGIwwF9NvGvzsn/AMx5qLXyus35WjO+CfM+ZXv83Vl+R/RHEYWZnLEAMTqOjui/p0x3bSKP3WQdNnb88InLei67S+rKkWyyvAN6CrG/WM74Sahql50dTvvvE35YZTZhPTxNI09XoHPs5HY/YDiKl41EDaUq821HbeeSL/xNiQ29godIW7kKwGlnQnVT1At4xN+WCGJ1sTFML9TG35YiW4g4pmS+WmtjUi6u+ZSMbega2IHM67i6dy1ZXZzJ07tdKQPKwfFmxg7lUdM4bNvz+y0TKsonzKCtaFXWSKB3iULcvIBcLpO5Fhvbqy+OKHw9w5UcR5hUdnSVGnWDVVs4CaVPvABrXcDVZRztiMpOLuIMgnRo3eRo2LWq5HZ1J8CSbi3Q7YUn9rWdQ5maz5ESwJKv2jTgAndTclgvpy8Diey17ks7EON3p/Cu9NklLkNOMtywM1LATobdmN99TmwuxFrmw5bbWwYix6r5EHCXA3E2U8WZKxzHiCmyarp0/QlS6ADUToYG2pQLC/Q8sHz3iCmymaGKg4oqswvfX8ij7Tsz0uSh2OLPiBJIWkOJNBpGvvupCzKCbuo+OODoTbtF+BGGcHGs6EH54zJ1H0JqGIj4/ob4mqTjCtqFLUc9Orp/lFoI0f70/AYzyDn9Fv2rj+0A/P8ACZawLXZfibYDWProfQg3xJPxHmrtqlq1lbl36WFrfamCfPldYFhSEdb0cf7AMVOXkrNc+tQPP8JiNNrBlPoRgLDqQfhh9891J5wULHzo1/ZjvniQ+9QZUTf/ALIf6WDRTmPRM1U3574HRv4n0vhwc1BuDlWTnyNK/wCyTBhmikWOUZL6ilkv/wDtwUEZj0TIpJ/5DA6G/W/in8sPTmkV7HKMov5QSD+fjvnOm/0Vln8ST+niaHVGc9EQ0eVgX+fJvO+Uuf8Ai4K1Jlm+nO3J88rcXH8phlq09D9+GOY5pBQj9KJWfokcZYn9n34gG+SggjUu+n2U6KLL7Arna7796gkH8/DTNHpMqSkq1mpswEVSkgLB4wpAYgaT4lQdXQrbxxARZzVVSl6bJ6pgOskyx3+DDfEZmWdVssTwSZHXAXvtE8oJHhZbdOd8MYfIJW9oNOevI6dUljWOkgc1hN8tPwrRw1lFLHQGobMqSklqe+YXSR2RfoKWBIbbe4NjcYlRltM2y53lx8yko/m4q71mbEEUuWwrGFUIZZtP0Rc6Ry3vtt6dMQmbQ8QzjXMpKchFTPe3wG5+/ESu7SRznEalXhHZRNa0HQdPwtEOVwDnnOVAeLtKv/DwmaGmv/0/w/e++qrkB9P3PGSPS14P6WkrPMGJ8EaGqQXelqFHUtGwA+0YOyHv/KDO7offyWwx5UrIWTOsidfrLVSkfb2WO+alJI+dsj8wamT+qxlGW1AoalXzCjqGicWHvIR5jxPxxO03EOVwSagc2AHJXlLKPgXtijmVsFdst7mlfBk7EjTmGTsen+Fm/wB6YEZLOO6tVlZ9Kxd/uxUF4sys7WqL/wAF/bheHPaGe3Zw1TdbClZvwviuU9FoHg7OCtBySrtcSZeQOZFdH+eBOQ5hfZKRt+ldAfxfEVCY5og4iIU8hJEUP2MAcKFIxuVX7MVsdFpTuvp+VIrkOaj3aaG46iupv63BZeH8zkU66KKQHbvVVM3/ABMRwRRyRP4owBVSBZVPlpGCwin9R5flGTgh47mLJIQP1J4iPukw7Th7M4lsmWzqLbaNJ+8McMwg3uqj4Y4IByFh13IvgJB3UBrhtXl+U+Th7N5ZLJlFYzE2v2O328vvwao4azanbTJlNaWte0VK8n4KcNpKmoljCSVE0iDkrSMQB9uE0LryZ7X2AY/niT2dUAVVvbXqQB01+tj6JwcmzMf9SZmbf/Tpf6GCtl2aIADluaAf/ZzD+bgnaSX2lm2/+I354MJpw2084PlIfzxXRafEitS16k66WuQecEg/m4SkWW/6SOe4+tG4t49MPVzCtWxWuq15/wCVYYUXOMzQWTMawekx/PBootyii+kXfu7/AEgRhL5TAt7zRehcA4n1z3OVtpzSvU/w5wccRZ4P+t8w3P8AnjidEW7p6/hVw1lMOc0P8oB+3B1qYNX7tF/KDFiHEeeED/G9cf8AvTjjxDnAG+Z1J6d5r/jg0UW7p6/hV4VETX0yRH/XFsCJEJ2dTv0N8TzZ/mbe/Vaxy78at+IwR86rCDrWjcdS9HEfxXBp1R8XT1/ChlubYGznccv3mJRszlbdqbKHFvpZbAdv4uA+caj6NHlFun+LoB92jE6dUfF0X//Z” alt=”Description: http://www.yjc.ir/files/fa/news/1391/5/24/241664_515.jpg” />
11.1.2. استعدادیابی ماده هفتگانه دو و میدانی
عوامل و فاكتور­های تأثیر گذار بر دوها که ماده هفتگانه فقط شامل ٢٠٠، ۸٠٠ و١٠٠ متر مانع است، عبارتند از:

سامانه پژوهشی – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۲

Karagoz و Ozan Saray (2010) ، در مقاله ای تحت عنوان “پتانسیل تجاری ترکیه با کشورهای آسیای و اقیانوس آرام : مدل جاذبه پنل” ، عوامل موثر بر جریان تجاری کشور ترکیه با کشورهای گینه ، پرو، میانمارک، مکزیک، لائوس، برونئی شناسایی شده است. ضرایب حاصل از مدل اثرات ثابت (Fix Effect) نشان میدهد که حجم تجارت بین کشورترکیه و کشورهای مذکور به صورت مستقیم و مثبت تحت تاثیر اندازه اقتصادی کشورها است، در حالیکه فاصله نقش منفی بر روابط تجاری دارد و جمعیت کشورها تاثیر معنی داری بر حجم تجارت نداشته است.
Nazia Gulو Hafiiz Yasin (2011) در مقاله ای تحت عنوان “پتانسیل تجاری پاکستان: کاربرد مدل جاذبه” پتانسیل تجاری کشور پاکستان را با ۴۲ کشور و برای سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۵ اندازه گیری کرده اند. ضرایب بدست آمده از مدل برای پیش بینی پتانسیل تجاری در سراسر جهان و نیز در مناطق تجاری خاص استفاده شده است. در نهایت مشخص شد کشور پاکستان بالاترین پتانسیل با کشورهای منطقه آسیا، اتحادیه اروپا،خاورمیانه، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی دارد.به خصوص کشورهای ژاپن ، سریلانکا، بنگلادش، مالزی، فیلیپین، نیوزلند، نروژ، سوئد، ایتالیا و دانمار .
۲-۱۲-۲-مطالعات داخلی
امیررضا سوری ، احمد تشکینی( ۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان “عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک های منطقه ای” ،به تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقارن ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک ها ی منطقه ای ASEAN ، GCC ،ECO وEU با استفاده از داده های تلفیقی دوره۲۰۰۹- ۱۹۹۵ مبتنی بر رویکرد داد ه های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته میباشد. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. براساس یافته های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت بهترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.
حمیدرضا اشرف زاده ( ۱۳۸۴) در مقاله ای تحت عنوان “یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛کاربرد مدل جاذبه با داداه های تلفیقی به روش GMMو همگرایی” از مدل جاذبه برای مطالعه یکپارچگی اقتصادی میان گروهی از کشورهای آسیایی و ،اروپایی و آفریقایی استفاده کرده است و از متغیرهای جدید مانند نسبت صادرات و واردات در مدل جاذبه وارد کرده و از بکاربردن متغیرهای مجازی و متغیر فاصله خودداری کرده است.تصریح مدل جاذبه براساس روش ماتیاس(Matyas,1997) انجام شده که صورتی از مدل جاذبه با داده های تلفیقی (panel data) با سه جمله اثر ثابت (Fixed Effect)ارائه کرده و مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلند مدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد
سید کمیل طیبی و کریم آذربایجانی (۱۳۸۲)، تحقیقی با عنوان “بررسی پتانسیل تجاری موجود میان ایران و اوکراین ” و با بهره گیری از مدل جاذبه انجام دادند ،و با بکارگیری عوامل تأثیرگذار هر دو کشور از قبیل ویژگی های ساختار اقتصادی آنها،فاصله جغرافیایی ، و موافقت نامه های تجاری – اقتصادی را قالب مدل اقتصاد سنجی بررسی شد.در قالب این مدل ،کلیه جریان های صادرات و واردات دو کشور که با یکدیگر و با سایر کشورها در مقطع زمانی ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است.بر این اساس ، تعداد مشاهدات مورد استفاده ۳۱۳ می باشد که بیانگر روابط دو جانبه و یک جانبه (به صورت واردات و یا صادرات)کشورهای ایران و اوکراین است که با یکدیگر و همچنین کشورهای مختلف دنیا داشته اند.نتایج به دست آمده ناشی از برآورد مدل جاذبه تجاری به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) است.ضرایب تخمینی دو متغیر تولید ناخالص داخلی دو کشور صادرکننده و واردکننده به عنوان مناسب ترین متغیر هایی که اندازه اقتصادی کشورها را تعیین می کنند،از لحاظ آماری در سطح ۹۵ درصدی اطمینان معنی دار و به ترتیب دارای مقادیر مثبت ۰٫۷۱ و ۰٫۵۷ می باشند.ضریب لیندر در مدل حدود ۰٫۰۶- می باشداین ضریب اگرچه به لحاظ آماری معنی دار و دارای علامت منفی است اما تأثیر آن ناچیز است.ضریب متغیرDIS (فاصله جغرافیایی) بین دو کشور معنی دار و برابر با ۰٫۶۴۹- است،طبیعتا هر چه فاصله بیشتر باشد ،هزینه حمل و نقل افزایش می یابد و تأثیر منفی بر روابط تجاری دو جانبه کشورها داشته است.برای بررسی میزان همکاری های تجاری و اقتصادی بین ایران و اوکراین با افزودن متغیر مجازی به مدل سناریوی لازم ایجاد می شود،به گونه ای که برای روابط تجاری دو جانبه دو کشور عدد یک و برای سایر کشور صفر منظور می گردد.نتایج برآورد شده حاکی از آن است که این متغییر ، علاوه بر این که دارای علامت مورد انتظار منفی است،معنی دار نیز نمی باشد.به عبارتی ،همان طور که از مقایسه شاخص های اقتصادی دو کشور نتیجه می شود،شرایط اقتصادی آنها هنوز ایجاد یکپارچگی بین دو کشور را امکان پذیر نمی نماید.به علاوه ، تأثیری بر این مدعا می باشد.
کریمی هسنیجه در مقاله ای تحت عنوان”جهانی شدن ،یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری:بررسی مدل جاذبه در تحلیل تجاری ایران” پس از ارائه حجم جریانات دو طرفه تجاری ،موضوع یک پارچگی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد جهانی با استفاده از مدل جاذبه بررسی و تحلیل می کند.مدل جاذبه نیز با استفاده از داده های بین المللی سالانه ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵ با روش داده های پنل ، برآورد شده است تا ضمن در نظر گرفتن اثرهای انفرادی مربوط به کشورهای عضو،جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در یکپارچگی اقتصادی شورای همکاری های خلیج فارس و یکپارچگی کشورهای حوزه اقیانوس هند مورد بررسی قرار گرفته است .در این مطالعه از مدل جاذبه تعمیم یافته به شکل زیر استفاده شده است:
 
در این رابطه متغیر های به کار گرفته شده عبارت است از:
Xij: جریان تجاری بین کشور iوj
Yi و Yj:تولید ناخالص داخلی دو کشور
POPi و POPj :اندازه جمعیت دو کشور
Dij: فاصله فیزیکی و جغرافیایی میان مراکز اقتصادی دو کشور
STRij:تفاوت ساختاری اقتصادی دو کشور صادرکننده و وارد کننده است که به صورت زیر محاسبه شده است:
متغیرهای stri و strj عبارتند از نسبت تولید بخش اصلی به تولید ناخالی داخلی که معرف ساختار اصلی اقتصاد دو کشور هستند
Aij: متغیرهای مجازی
غلامی (۱۳۸۵) به بررسی نقش سیاست های آزاد سازی تجارت در قالب موافقتنامه های تجاری منطقه ای می پردازد. او از مدل جاذبه تعمیم یافته جهت نقش آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی بین ایران و کشورهای اسلامی (شامل ۱۶ شریک تجاری) استفاده کرده است . نتایج بیانگر آن است که با بهتر شدن سیاست های تجاری و تعرفه ای و حذف موانع غیر تعرفه ای و ریشه کنی فساد در گمرکات و سازمان های مرتبط به بحث تجارت، تجارت این کشورها در قالب بلوک منطقه ای افزایش می یابد.
رحمانی و عابدین(۱۳۸۷) با استفاده از تصریح ماتیاس (۱۹۹۷) و با وارد کردن نسبت صادرات و واردات،طرح یکپارچگی اقتصادی را بین کشورهای در حال توسعه برآورد می کنند او از روش همگرایی GMM استفاده کرده و نشان می دهد اگرچه در کوتاه مدت رشد واردات سریع تر از رشد صادرات و هر دو سریع تر از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تک تک کشورهاست، اما کشش بلند مدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلند مدت پس از یکپارچگی،تراز تجاری مثبت خواهد شد.همچنین بیان می کند که کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است و رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.
شکیبایی و بطا(۱۳۸۹) در مقاله همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی،برای برآورد اثرات همگرایی تجاری در منطقه آسیای جنوب غربی از مدل جاذبه با استفاده از روش پانل دیتا در دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۶ استفاده نمودند. نتایج نشان داده که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دو جانبه بین آنها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان کشورهای مذکور باشد.طبق این تحقیق پتانسیل تجاری ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت دو جانبه مقدار ۶۱ درصد برآورد می گردد و این مقدار در صورت عدم وجود ایران در این منطقه همگراتر شده و به ۷۱درصد افزایش می یابد.
جلایی و سلیمانی (۱۳۸۵) در مقاله ای تحت عنوان “یکپارچگی تجاری ایران با کشورهای عضو اکو: کاربرد یک مدل جاذبه” جریانات تجارت دو جانبه ای بین ایران و کشورهای عضو اکو برای مقطع زمانی ۲۰۰۳ وجود دارد بررسی و هم گرایی که بین ایران و این کشورها را ارزیابی کرده اند و سپس این همگرایی با هم گرایی که بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد مقایسه شده است.نتایج حاکی ست که الگوی تجارت دو جانبه ای که بین ایران و سایر شرکای تجاریش در اکو وجود دارد الگوی هکشر- اوهلین سنتی با تجارت بین صنعتی می باشد
فصل سوم
روش تحقیق و تبیین مدل
۳-۱-مقدمه
تجزیه و تحلیل و چگونگی استفاده از روش‌های آماری جهت پیشبرد اهداف تحقیق یکی از پایه‌های اساسی در تحقیق به شمار می‌رود. در این فصل با استناد به این موضوع، و اهمیت شناسایی متغیرهای تأثیر گذار، روش‌شناسی تحقیق و آمارهای متغیرهای اساسی اثرگذار بر متغیر وابسته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۳-۲-روش تحقیق ( مدل پانل دیتا )
اطلاعات آماری مورد استفاده در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف-اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک دوره از زمان است نظیر آمار حسابهای ملی
ب-اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف است. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه مناطق مختلف کشور تهیه می‌شود.
ج-اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی استفاده کرده اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه، خانوار، کشور و … از لحاظ کمی‌ و کیفی در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل ‌دیتا[۲] برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی بررسی کرد استفاده کند. مثلا در بررسی‌های تابع تولید مسئله این است که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. (رسولی،۱۳۸۱،ص۲۲) حالا سؤال این است که چرا ما از مدل‌های تلفیقی استفاده می‌کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.
اطلاعات آماری مورد استفاده در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف- اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه‌گیری یک متغیر در یک دوره از زمان است نظیر آمار حسابهای ملی
ب- اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه‌گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف است. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه مناطق مختلف کشور تهیه می‌شود.
ج- اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی استفاده کرده اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه، خانوار، کشور و … از لحاظ کمی ‌و کیفی در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل دیتا برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی بررسی کرد استفاده کند. مثلا در بررسی‌های تابع تولید مسئله این است که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. (همان منبع)
حالا سؤال این است که چرا ما از مدل‌های تلفیقی استفاده می‌کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.
۳-۲-۱- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا
به دلیل افزودن به مشاهدات، درجه آزادی زیاد می‌کند لذا استنتاج آماری قویتر می‌شود. استنتاج براساس ۲۰ مشاهده ضعیفتر از ۱۰۰ مشاهده است. تغییرات مشاهدات را زیاد می‌کند که باعث کاهش Var برآوردگر می‌شود. در مدل مرسوم دو متغیره:
Var(
لذا به یافتن نتایج معنادار کمک می‌کند: زیرا:
۳-۱) به دلیل بند ۱ یعنی افزایش درجه آزادی، مقدار جدول توابع آزمون کم شود، مقدار بحرانی t,F کم می‌شود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

فعالیت های ورزشی و آسیب های ورزشی


Widget not in any sidebars

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
در این فصل از پایان نامه به ادبیات ،مکانیزم ها وپیشینه تحقیقات گرم کردن با انواع حرکات کششی اشاره خواهد شد.
گرم کردن
گرم کردن شامل حرکاتی است که قبل از شروع فعالیت یا رقابت جهت افزایش گردش خون وضربان قلب،دمای بدن (2-1درجه)، اکسیژن مصرفی، تحریک فعالیت CNS، افزایش سرعت تکانه های عصبی، فراخوانی یکپارچه واحدهای حرکتی، هماهنگی همه سیستم های بدن وجلوگیری یا کاهش آسیب های لیگامنتی وعضلانی انجام می شود وبه عنوان بخشی ضروری در هر برنامه تمرینی مطلوب محسوب می شود.به نحوی که فرد را از سطح استراحت به سطح فعالیت رسانده و او را برای شرکت درتمرین یا رقابت آماده می کند(Alter, 1990).
نقش واهمیت گرم کردن برای ورزشکاران
اکثر مربیان و ورزشکاران بر اساس نظرات وتجربیات و شواهد موجود اعتقاد دارند که گرم کردن قبل از رقابت می تواند برای شرکت ورزشکاران در ورزشها وتمرینات فوائد زیادی داشته باشد .همچنین اگر ورزشکار به تاثیر مفید گرم کردن اعتقاد داشته باشد، آنوقت مصرانه آن را انجام می دهدو اصولا ورزشکار در حین گرم کردن، تمرکز روحی، روانی وفکری بهتری برای اجرای فعالیت اصلی پیدا خواهد کرد. گرم کردن یا فعالیت مقدماتی سبب می شود تا ورزشکار بدون ترس از بروز صدمه در مسابقات شرکت کند وبا برخورداری از روحیه بالاتر اجرای فعالیت جسمانی او بالاتر خواهد بود. نتایج مطالعات حاکی از فوائد گرم کردن قبل رقابت برای بهبود در عملکرد ورزشکار می باشند، زیرا گرم کردن موجب افزایش دمای بدن(مطلوب2-1درجه)، متابولیسم پایه ،فراخوانی واحد های حرکتی بهتر وبیشتر، افزایش عملکرد قلبی ریوی وآمادگی روانی برای شرکت در رقابت می شود وخطر آسیب دیدگی را در طی فعالیت کاهش می دهد. اعتقاد بر این است که گرم کردن از طریق افزایش جریان خون، دمای عضله وتحریک برای رسیدن به تنفس سلولی، توانایی بدن را در واکنش به فعالیت افزایش می دهد(Alter, 1990). درکل فوائد واهمیت گرم کردن مطلوب شامل: افزایش دمای مرکزی ومحیطی بدن، افزایش جریان خون عضلات فعال، افزایش ضربان قلب وآمادگی سیستم قلبی عروقی، افزایش میزان آزاد سازی انرژی در بدن(میزان متابولیسم)، افزایش میزان تبادلات اکسیژن در هموگلوبین، افزایش سرعت انتقال پیام عصبی وتسهیل حرکات بدن، افزایش سرعت انقباض وانبساط عضلانی همراه با کارایی بیشتر، کاهش تنش عضلانی، افزایش قابلیت بافت های هادی وکمک به آمادگی ورزشکار به طور روانی می باشد(Alter, 1990)
روش های گرم کردن
به طور کلی روش های گرم کردن شامل گرم کردن عمومی واختصاصی است. گرم کردن عمومی می تواند به دو شکل فعال وغیر فعال انجام شود.گرم کردن غیر فعال شامل افزایش دمای بدن با وسایل خارجی مانندصفحات گرم کننده ودوش آب داغ وغیره می باشد، اما گرم کردن فعال شامل استفاده از تکنیک های مختلف در غالب حرکاتی همچون نرمش های سبک، راه رفتن تند، دوی آرام وانواع حرکات کششی وجهشی است که توسط ورزشکار انجام می شود وهدف اصلی از آن افزایش جریان خون عضلانی،دمای مرکزی بدن وآمادگی روانی ورزشکار می باشد. اما گرم کردن اختصاصی شامل حرکاتی برگرفته از تکنیک های اصلی رشته ورزشی ورزشکار هستند که در سطح پایین تری از سطح شدت رقابتی انجام می گیرد. به عنوان مثال برای ورزشکاران قدرتی-انفجاری،گرم کردن عمومی(12-10 دقیقه) که می تواند شامل دوی نرم وسبک، دوچرخه سواری، بالا رفتن از پله و حرکات کششی باشد که در طول این مدت ورزشکار از نظر جسمی وروانی می تواند خود را آماده رقابت کند. اما گرم کردن اختصاصی (5-3دقیقه)در واقع یک دوره انتقال کوتاه مدت بوده وشامل اجرای حرکاتی از هر تکنیک، همراه با تکرار های کم وشدت پایین تر ازسطح رقابت در رشته ورزشی مربوطه می باشدکه در این بخش از گرم کردن، بدن ورزشکار برای کارهای اختصاصی آماده می شود. شدت ومدت گرم کردن باید با توانایی فیزیکی و شرایط ورزشکار متناسب باشد. به طور عمومی،شدت گرم کردن باید به حدی باشد که باعث افزایش دمای بدن وایجاد مقداری عرق روی بدن ورزشکار شود اما نباید به حدی باشد که موجب خستگی ورزشکار شود. همچنین شدت گرم کردن در روزهای سرد نسبت به روزهای گرم باید بالاتر باشد(Bompa, Di Pasquale, & Cornacchia, 2003).
نقش حرکات کششی در گرم کردن
همانطور که پیشتر بیان شد کشش به عنوان یکی از راههای گرم کردن فعال محسوب می شود ومعمولا در بخش گرم کردن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
کشش دارای تعریف واحد نمی باشد. اغلب واژه کشش را به غلط مترادف با توانایی تحرک یا انعطاف پذیری به کار می برند، حال آنکه کشش یکی از شیوه های تمرینی انعطاف پذیری است وباز بینی چندتحقیق انعطاف پذیری را به عنوان نتیجه تمرینات کششی مورد توجه قرار داده است(Shellock & Prentice, 1995). مگنسون وهمکارانش بیان کردند که در اصطلاح بیومکانیکی ،کشش پاسخ الاستیکی واحد عضله وتاندون می باشد(Magnusson, 1998)، در حالیکه این تعریف بیشتر جنبه بیومکانیکی داشته وبه خود عمل کشش اشاره ای ندارد. وی یراپونگ کشش را چنین تعریف کرده است : حرکتی که به وسیله نیروی درونی یا بیرونی به منظور افزایش انعطاف پذیری عضله ودامنه حرکتی مفاصل انجام می گیرد .کشش فوائد زیادی را به همراه داردکه از آن جمله می توان به نقش درمانی آن برای طویل کردن بافت نرم کوتاه شده اشاره کرد؛ همچنین کشش عضله می تواند باعث افزایش طول عضله وبافت همبند آن شده ودر نتیجه آن دسته از آسیب های ورزشی که ممکن است به علت کوتاهی بافت عضلانی
ایجاد شوند، مثل پارگی رباط(اسپرین)، التهاب وتر وغیره را به حداقل رسانده ویا ازبروز آنهاکلا جلوگیری کند(Alter, 2004). در فعالیت های شدید عضلانی ودر آن گروه از حرکات ورزشی که حالت ضربه ای دارند، کوتاهی عضله و کاهش انعطاف پذیری آن می تواند موجب صدمه و یا حتی پارگی بافت عضلانی گردد. با انجام حرکات کششی می توان طول گروه های مختلف عضلانی ودر نتیجه دامنه حرکتی وانعطاف پذیری را افزایش داد.افزایش انعطاف پذیری تا حد زیادی از این گونه ضایعات جلوگیری می کند(Alter, 2004).خاصیت ارتجاعی بافت وتری و یا بافت همبند غلاف های پوشاننده عضله که به صورت موازی با بافت عضلانی قرار گرفته اند، می تواندمقدار زیادی از نیروهای وارد به عضله را جذب وخنثی نماید. کشش، علاوه بر بالا بردن خاصیت ارتجاعی بافت همبند عضله می تواند موجب تقویت وافزایش مقدار بافت همبند عضله گردد. کشش همچنین با افزایش گلیکوآمینو گلیکوزها(GAG) دربافت کلاژن،از اتصالات عرضی بین الیاف کلاژن کاسته وموجب افزایش انعطاف پذیری بافت همبند ودر نهایت طوبل شدن عضله می گردد(Alter, 2004). کشش در بالا بردن کارایی عضله نیز نقش موثری دارد(Bandy & Irion, 1994). با توجه به رابطه طول عضله ومیزان نیرویی که عضله می تواند ایجاد کند؛ چنانچه طول عضله ای از حد مطلوب آن کوتاهتر شود ،میزان تولید نیرو در آن کاهش خواهد یافت. کشش عضلانی می تواند طول مطلوب را در عضله ایجاد کرده ومیزان کارایی آن را افزایش دهد. همچنین چنانچه بافت همبند عضله از خاصیت ارتجاعی کافی برخوردار باشد، کشیده شدن آن باعث ایجاد یک نیروی پتانسیل کششی به صورت برونگرا می شود که می تواند در تسهیل و افزایش نیروی انقباض درونگرایی که متعاقب یک کشش عضلانی صورت می گیرد، نقش موثری داشته باشد.
انواع حرکات کششی
حرکات کششی بر اساس نقش ورزشکار یا مربی (فعال وغیر فعال) ویا بر اساس روش به کار گیری انواع گوناگونی از تکنیک های کششی مورد استفاده، طبقه بندی می شوند که به انتخاب ورزشکار،برنامه تمرینی و نوع ورزش بستگی دارد(Shellock & Prentice, 1995). شلاک و همکارانش چهار نوع تکنیک کششی (ایستا، پویا، بالستیک، تسهیل عصبی-عضلانی(PNF))که در فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند را تعریف کردند (Shellock & Prentice, 1995). خلاصه ای از تعاریف انواع کشش ها براساس طبقه بندی های یاد شده در جدول های 1-2 و2-2 آورده شده است.
کشش فعال
این نوع کشش ،شامل حرکات کششی است که کاملا ویا بخشی از آن توسط خود فرد وبدون کمک شخص دیگرانجام می شود(Alter, 2004).
کشش غیر فعال
این نوع کشش شامل حرکات کششی است که کاملا یا بخشی از آن توسط متخصص ورزشی بر روی فرد انجام می شود.کشش غیر فعال در افزایش انعطاف پذیری موثرتر از کشش فعال است چراکه معمولا عضو تا آخرین حد خود تحت کشش قرار می گیرد ومیزان دامنه حرکتی آن بیشتر از کشش فعال است(Alter, 2004).
کشش ایستا(ایستاتیک)
کشش ایستا مستلزم کشش های بدون حرکت یا فشاری است که به دنبال آن ،بدن در یک وضعیت کشیدگی نهایی نگه داشته می شود(فاکس وماتیوس1369). به عبارت دیگر در این نوع کشش،واحد عضلانی-وتری به صورت آهسته و در حداکثر طول ممکن خود کشیده می شود و به مدت معین، معمولا 10 تا 30 ثانیه ونهایتا 1 دقیقه در همان حال باقی می ماند وسپس رها می شود (Alter, 2004). (کشش باید آهسته وعاری از هرگونه دردی باشد). این نوع کشش معمولا به صورت غیر فعال وتوسط فیزیوتراپیست ها (اعمال یک نیروی دستی یا مکانیکی با کنترل جهت ،سرعت،شدت ومدت زمان کشش) برای افزایش طول بافت های همبند یا عضلات کوتاه شده استفاده می شود(اسعدی،مریم. 1376). کشش ایستا را کشش ممتد، ساده یا ثابت نیز می نامند. این نوع کشش از طریق فعال کردن اندام وتری گلژی باعث کم شدن تنش عضله وشل شدن آن شده وامکان کشیده شدن بیشتر عضله وافزایش بالاترانعطالف پذیری آن را فراهم می آورد.در حالیکه تحقیقات نشان داده اند همین شل شدن عضله در حال کشش می تواند سبب کاهش اجراهای قدرتی و توانی متعاقب این نوع کشش شود(Shellock & Prentice, 1995).