5- سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شدهدر این مرحله فعالیت ها و دستاوردهای کارکنان سازمان در ارتباط با هر شاخص مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچنین برای هر شاخص،…

Continue Reading

الف) محدودیت های در اختیار* عدم پاسخ گویی مناسب بعضی از کارکنان* عدم دسترسی به بعضی از مقالات مفید در ارتباط با موضوع تحقیقب) محدودیت های خارج از اختیار* در پرسشنامه این احتمال وجود دارد که آزمودنی سعی کنند تا…

Continue Reading

2-2-4 فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات عمدتاً رسانههایی است که به واسطه آنها میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. به دلیل وجود طیف گستردهای از شکلهای ترکیبی تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسوخ آنها به همه جوانب زندگی اجتماعی، ایجاد سنخشناسیهایی از…

Continue Reading

2- 4- 2- 2. منظر مشتریبرای انتخاب اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر مشتری، سازمان‌ها می‌بایست به دو سؤال حیاتی پاسخ دهند : اول اینکه چه کسانی مشتری هدف ما هستند؟ دوم اینکه ارزش‌های پیشنهادی ما برای آن‌ها چیست؟ بسیاری…

Continue Reading

1- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————2- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلانغرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.…

Continue Reading

پیشنهاد می شود که مدیران و معاونین ارشد سازمان های دولتی نسبت به توجیه و اشنایی کارشناسان و کارکنان مجموعه خود در مورد فواید اجرای مدیریت واحد شهری اقدام نمایند تا اجرای این الگو با کمترین مخالفت و مقاومتی ،…

Continue Reading

……………………..733-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….74 فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق4-1-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………764-1-1-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………………….764-1-2-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی………………………………………………….774-1-3-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..784-2-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های…

Continue Reading

سازمان ها، پیش‌بینی را با فرض زمان تامین ثابت و زمان حمل ثابت، ظرفیت ثابت و مسیرهای توزیع و حمل ثابت انجام می دهند. این فرضیات باید به صورت دقیق مورد سؤال و بررسی و در صورت نیاز تغییر قرار…

Continue Reading

پارکت آرتا و لمینت آرتا با حضور فعال در بازار خاورمیانه (تحت عنوان گروه صنعتی آرتا) و با استفاده از فناوری های پیشرفته، همچنین نیروهای کارآمد و مهندسین خبره، توانسته است به عنوان یک برند معتبر در بین مردم تبدیل…

Continue Reading

2-5 نمونه برداریدر شرایط معینی با دانستن مقادیر لحظهای یا نمونههای گرفته شده در زمانهای متساوی الفاصله از یک سیگنال پیوسته در زمان، میتوان آن سیگنال را به طور کامل نمایش داد یا بازسازی کرد. این خاصیت نسبتا عجیب از…

Continue Reading

انواع سازه های موجود از قبیل ساختمانها، پلها، سدها، تونلها و غیره، در طول زمان بهره برداری خود به دلیل انواع پدیده ها که با آنها مواجه میشوند، در معرض آسیب دیدگی قرار میگیرند. آسیبهای به وجود آمده در سازه…

Continue Reading

Tank Tank MixerMixerشکل (4-10). سیستم آزمایش و مکان نصب کوپنهاهمانگونه که در شکل ملاحظه میشود، ذرات شن، به مایع درون مخزن اضافه گردیده و توسط همزن الکتریکی کاملأ مخلوط میشوند. مخلوط مایع و شن توسط پمپ به خطوط لوله انتقال…

Continue Reading

خاصیت مهم الگوریتم ژنتیک، مقاوم بودن آن است، بطوریکه در آن یک تعادل انعطافپذیر بین کارایی و خصوصیات لازم برای بقا در محیطها و شرایط گوناگون وجود دارد. بطور کلی هر چه سیستم مصنوعی از نظر مقاومت در درجه بالاتری…

Continue Reading